Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Statistické zpracování dat – projektová výuka, 8. roč.

Žáci osmého ročníku formou dotazníkového šetření zjišťovali u žáků třetího až devátého ročníku dobu dojezdu do školy v minutách a způsob dojezdu (motorové vozidlo, kolo nebo pěšky). Osmáci  byli rozděleni do skupin a následně každá skupinka vyhodnocovala údaje jedné přidělené třídy a výstupem byly tabulky a grafy četností těchto statistických znaků v MS Excel a následně zpracování v aplikaci MS Word. Součástí této práce bylo ukládání dat, na osobní PC a na cloud, aby s těmito daty bylo možné pracovat v podstatě odkudkoliv.

Následně byla data každé třídy seřazena do jedné tabulky v MS Excel a žáci vyhodnocovali údaje za celou školu, opět modus, medián, průměr, grafy četností v Excelu a ve Wordu.

Výsledky byly více než zajímavé. Nejčetnější doba dopravy do školy je 10 minut a pro způsob dopravy za školu přikládám grafické znázornění.

74% žaků se dopravuje do školy motorovým vozidlem a to v počtu 69 žáků a 18% se dopravuje na kole a to v počtu žáků 17, a 8% chodí pešky v počtu žáků 7.

Kubisz 1. 4. 2024