Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI DNE 12. 9. 2012

1. Představení nové ředitelky školy
2. Školní řád
3. Organizace a provoz MŠ
4. Informace ke školnímu stravování
5. Informace k úhradě školného
6. Plán akcí MŠ a činnost kroužků
7. Dohoda na pitném režimu
8. Informace k uzavírání MŠ v době prázdnin
9. Různé

 1. Ředitelka školy paní Zlata Steuerová předala rodičům informace, které se týkaly nabízené služby předškolního zařízení, využití možnosti umísťování dětí na 5ti denní a 4 hodinovou docházku.
  Vyjádřila snahu vycházet rodičům vstříc a prohloubit spolupráci s nimi, seznámila s některými záměry školy i školní družiny.
 2. Ředitelka rodiče seznámila s ustanoveními školního řádu a upozornila na povinnost prokazatelného seznámení s tímto dokumentem, ve kterém se upřesňují práva a povinnosti rodičů i zaměstnanců školy.
 3. Provoz MŠ nadále začíná v 6.15 a končí v 15.45 hodin, všichni byli upozorněni na uzamykání budovy v době od 8.15, po pobytu venku od 11.15 a během odpoledního spánku dětí. Do MŠ je v současné době zapsáno 55 dětí do dvou oddělení. Ranní scházení a odpolední rozcházení probíhá opět ve třídě U sluníčka. Učitelky rodiče upozornily na povinnost informovat o pozdějších příchodech dětí a požádaly, aby děti předávali osobně do třídy a zamezili pohybu velkého počtu školáků v MŠ, kteří zde neudržují pořádek.
 4. Stravné mají rodiče možnost hradit bezhotovostně na účet nebo u vedoucí ŠJ p. Hanslíkové vždy do 5. v měsíci na následující měsíc. Paní ředitelka informovala o změnách v přípravě stravy, přislíbila vyřešení odebírání odpoledních svačin v době, kdy děti odcházejí po obědě domů tak, aby nemuseli tuto částku hradit a svačiny byly odečteny z celkové částky za stravu.
  Veškerou stravu, včetně svačin, nyní připravují kuchařky ve školní jídelně, do MŠ ji dováží pan školník. Velmi důležité je, aby rodiče zodpovědně přistupovali k odhlašování dětí ze stravy, a to vždy den předem, v opačném případě mají možnost POUZE první den nepřítomnosti dítěte stravu odebrat ze školní jídelny. Pravidla odhlašování dětí rovněž upravuje školní řád.
 5. Školné v nezměněné výši, 210,-Kč za celodenní docházku a 140,- Kč za čtyř hodinovou a 5-ti denní, mají rodiče povinnost uhradit vždy do 15. dne daného měsíce učitelkám ve třídě. Platí povinnost rodičů hradit školné i v době dlouhodobé absence dítěte s tím, že po absenci delší, než 5 týdnů se snižuje částka na 2/3 celkové výše školného.
  Paní ředitelka informovala o využití těchto vybraných prostředků.
 6. O plánovaných akcích budou rodiče včas informování prostřednictvím nástěnek a při denním styku s učitelkami. První společný program se ZŠ bude v nejbližší době Jablíčkové odpoledne s dětmi i rodiči ve školní jídelně. Naše děti se společně se školáky zapojí do soutěže ve sběru kaštanů, rodiče byli požádáni o spolupráci.
  Činnost kroužků bude zahájena v měsíci říjnu, rodiče mají možnost dohodnout se s učitelkami a přihlásit děti, které mají zájem.
 7. V rámci dodržování pitného režimu bylo dohodnuto vybírání příspěvku 10,- Kč na dítě každý měsíc. Částka bude evidována a dětem tak bude umožněno pití bylinných nápojů a ovocných šťáv v průběhu celého dne.
 8. O uzavření MŠ v době hlavních prázdnin je ředitelka povinna rodiče informovat 2 měsíce předem. V době čerpání ředitelského volna a ostatních prázdnin ZŠ budeme, vzhledem k ekonomickému využití provozu / v této době dochází do MŠ např. pouze 2 děti/, s rodiči individuálně projednávat možnost uzavření MŠ 6 týdnů předem.
 9. Rodiče byli upozorněni na:
  • povinnost seznámit se se školním řádem
  • udržování pořádku v šatnách
  • zákaz podávání jakýchkoliv léků a kapek v MŠ, děti jsou přijímány zcela zdravé
  • význam spolupráce při osvojování sebeobslužných, hygienických a stravovacích návyků dětí
  • správné ukládání oděvu a rozvazování tkaniček dětem po příchodu do MŠ
  • přibývající vady řeči, nedostatek mluvního vzoru, absenci společné četby, možnost a využití spolupráce s klinickou logopedkou PaeDr. Stodůlkovou

Uvítáme veškeré návrhy a náměty rodičů k práci MŠ, těšíme se na spolupráci.