Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektové vyučování: „Německá kuchyně“

Termín realizace: říjen–listopad 2021

Cíle projektu: Žáci se seznámí s typickými německými jídly podle jednotlivých regionů, sestaví jídelní lístek s typickými pokrmy, nacvičí a předvedou simulovanou scénku z restaurace (obsluha, objednání jídla).

Zapojení žáci: 9. ročník

Význam projektu pro žáky: Žáci se seznámí s regionální německou kuchyní, posoudí rozdíly ve stravování mezi regiony. Dokáží si sestavit jídelní lístek v německém jazyce, orientují se v něm, dokáží si vybrat (nebo doporučit) jídlo, včetně předkrmů, moučníků, specialit.

Zapojení tématu do výuky: témata „Jídlo“ a „Regiony Německa“ jsou v 9. ročníku probírána v souladu s platným ŠVP. Učivo rovněž navazuje na téma: „Evropa – Alpské země“, probírané v předmětu zeměpis.

Klíčové kompetence:

  • Kompetence k učení:Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá.
  • Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
  • Kompetence komunikativní:Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně. Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
  • Kompetence sociální a personální:Účinně pracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.Přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.