Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektové vyučování: „Lunární vozidlo“

Termín realizace: prosinec 2021–leden 2022

Cíle projektu: Žáci se seznámí se stavebnicí VEX Go, zkonstruují podle návodu lunární modul a naprogramuje ho, aby dokázal sbírat vzorky (magnetické disky) a třídil je podle barev.

Zapojení žáci: 9. ročník

Význam projektu pro žáky: Žáci se naučí pracovat se stavebnicí VEX Go, číst v návodu, sestavovat jednotlivé komponenty, připojit motory a čidla (čidlo barev, elektromagnet). Rovněž budou schopni sestavené moduly naprogramovat podle stanovených požadavků.

Zapojení tématu do výuky: robotika a blokově orientované programování (pseudokód) je součástí výuky předmětu výpočetní technika v souladu s platným ŠVP.

Klíčové kompetence:

  • Kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
  • Kompetence pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.
  • Kompetence k učení:Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá.
  • Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
  • Kompetence sociální a personální:Účinně pracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.Přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.