Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Třeťáci ke Dni Země

V prvouce 3. ročníku jsem využila  tématu učiva O neživí přírodě (Voda, vzduch půda) a pracovali jsme na projektu Den Země.

Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění…) a způsobů jejich řešení.

Podstatou projektu bylo aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany. Spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, pracovní činnosti, výtvarná výchova a z průřezových témat zejména z environmentální výchovy. Důraz byl kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací a z internetu.

Cílem naší práce bylo, podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učili stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učili se hodnotit vlastní práci.

Výstup z projektu: 1. Plakát Světový Den Země.

                                  2. Nově nacvičená píseň od Zdeňka Svěráka „Chválím tě Země má“

                                  3. Fotoreportáž „filmový okénko Toto je Země má“

                                  4. Úklid kolem nás „ukliďme Česko“

                                  5.Hokusy, pokusy se Zemí (hlínou, ornicí, prstí): co všechno se nachází v hlíně, co do ní nepatří, jak zabránit jejímu znečištění a erozi