Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pasování deváťáků

V úterý 3. září jsme byli svědky přísahy, kterou složili naši nejstarší žáci – deváťáci  pod vedení Mgr. Barbory Štenclové.

DESATERO ŽÁKA – DEVÁŤÁKA

1)        Do školy budu chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

2)        Budu vždy vhodně a čistě oblečen.

 3)        Budu se svědomitě připravovat na vyučování a budu si nosit všechny potřebné  pomůcky do výuky.

 4)        Se zapůjčenými pomůckami a učebnicemi budu zacházet šetrně.

 5)        Nebudu do školy nosit předměty, které by mohly ohrožovat mé zdraví nebo zdraví ostatních žáků.

 6)        Budu udržovat své okolí v čistotě a budu ho chránit před poškozením.

 7)        Budu chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků.

 8)        Budu se chovat slušně ke všem spolužákům a pracovníkům i návštěvníkům školy. Budu respektovat jejich práva a nebudu je nijak omezovat.

 9)        Budu dbát pokynů všech pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

 10)    Budu vzorně reprezentovat naši školu i její areál a mimo vyučování.

 pasování001 pasování002 pasování003 pasování004 pasování005 pasování006 pasování007 pasování008 pasování009 pasování010 pasování011 pasování012 pasování013 pasování014 pasování015 pasování016 pasování017 pasování018 pasování019 pasování020 pasování021 pasování022 pasování023 pasování024 pasování025 pasování026 pasování027 pasování028

Touto přísahou vstoupili teď už deváťáci do nového školního roku.

Doufejme, že si všechny body přísahy řádně zapamatují a budou je pečlivě dodržovat!