Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

OSOBNOST KARLA ČAPKA napříč mluvnicí, slohem i literaturou

PROJEKTOVÁ VÝUKA V DEVÍTCE

Od dubna do června probíhala v devátém ročníku dlouhodobá projektová výuka napříč mluvnicí, slohem i literaturou.

O co se jednalo?

Projektová výuka probíhala celkem v šesti blocích a vše se tzv. „točilo“ kolem naší významné osobnosti KARLA ČAPKA. 

Na začátku dubna byli deváťáci v první řadě seznámeni s tím, co vše je čeká  – četba, práce s iPady, vyhledávání informací, tvůrčí činnost…

V prvním bloku se žáci věnovali práci s povídkou Vynálezce z knihy Věštkyně a jasnovidec. Následně měli za úkol sami vymyslet vynález inspirovaný danou povídkou. Seznámili se s pojmem „neologismus“. Sami pak neologismy vymýšleli, odvozovali a skládali – fantazie jela na plné obrátky. Svůj vynález museli nejen detailně popsat, ale rovněž výtvarně zpracovat s důrazem na pravopis, srozumitelnost a nápaditost. Museli si také připravit mluvený projev – představení vynálezu a eventuálně pořídit i videonahrávku svého projevu. Vynálezy jsme pak společně vyvěsili na nástěnku a ty „nej“ vyhodnotili.

Druhý blok se nesl v duchu pohádkovém aneb DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE. Žáci tento blok započali diskuzí na téma „Kdo má doma zvířata, jaká a proč?“ Po četbě vybraného úryvku z knihy je poté čekala práce s tablety – trénovali jsme slohový útvar výtah a výpisky, opakovali jsme literární pojmy pohádka a bajka, jaké známe druhy pohádek apod. Tento blok byl propojen také s matematikou/finanční gramotností – úkolem bylo ceník rozkousaných věcí s ceníkem současným porovnat. Jak moc se ceny z doby spisovatele lišily s těmi současnými. Žáci pracovali s pomocí Excelu a vytvářeli srovnávací tabulky. V rámci češtiny také obohacovali svou aktivní i pasivní slovní zásobu o slova přejatá a vyhledávali jejich významy. Úkolem bylo také vytvořit seznam internetových odkazů a odesílání e-mailů s přílohami dle instrukcí.

V třetím bloku čekala na žáky online křížovka. Po jejím vyluštění museli žáci najít řešení schované na chodbě. Ve vědecké knihovně se totiž záhadně ztratily tzv. lístky s anotacemi o knihách a knihy se našly úplně na nepochopitelných místech. Žáci utvořili dvojice, z nabídky děl Karla Čapka si vybrali to, které jim přišlo nejvíce sympatické a měli za úkol zpracovat novou anotaci a nový katalogový lístek k dané knize a svou tvorbu před třídou poté odprezentovat. Žáci trénovali týmovou spolupráci, obohacovali svou slovní zásobu o nová slova, tvořili, dověděli se zajímavosti ze života spisovatele, opakovali vědomosti z mluvnice, trénovali práci s textem, především projev psaný.

Následující čtvrtý blok byl poslechový – deváťáky čekala práce s audio nahrávkou, učili se tvořit při poslechu aktivní poznámky, které k další práci byly zapotřebí. S pomocí iPadu  a výtvarné aplikace zvládli následně vytvořit tzv. slovní mraky.

V předposledním pátém bloku jsme se zaměřili především na naši řeč a jazyk, větný přízvuk, melodii řeči. Žáci měli možnost slyšet autentickou dochovanou nahrávku hlasu spisovatele. Luštili křížovku, díky níž se dozvěděli informace o spisovatelově klavíru a jeho osudu, pracovali na jazykovém rozboru souvětí z díla K. Čapka. Žáci obdrželi následně také text pro „pátrání“. Měli za úkol text na internetu vyhledat, zjistit k němu podrobnosti – připravit si argumenty, zamyslet se nad aktuálností jeho obsahu. Diskutovali jsme a uvažovali nad tím, zda byl spisovatel ve své době vizionářem. Věnovali jsme se pravopisu a zahráli si na tzv. korektory v novinách.

Celý projekt byl završen v červnu závěrečnou slohovou prací – úvahou na žákem vybraný citát Karla Čapka. Žáci měli za úkol tuto práci sepsat nejen ručně, ale také ji přepsat ve Wordu, aby se následně dala se všemi náležitostmi rovněž vytisknout.

,,Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará generace má pocit,

že s ní ten svět odchází.”

Karel Čapek

p. uč. Lozertová