Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Třeťáci=děti Země

Tento týden jsme  pracovali jsme na projektu Den Země „Třeťáci, děti Země“.

Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě. Přínosem projektu bylo propojení tématu s výukou, aktivní přístup žáků k ochraně životního prostředí, prohloubení poznatků ze života lidí, rostlin a zvířat, spolupráce v týmech, umění sebehodnocení.

Cílem projektu bylo rozšířit poznatky o přírodě a nutnosti její ochrany. Podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učili stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učili se hodnotit vlastní práci. Spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, pracovní činnosti, výtvarná výchova a z průřezových témat zejména z environmentální výchovy. Důraz byl kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací a z internetu.