Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

MATEMATICKÁ DETEKTIVKA V DEVÍTCE

Ve čtvrtek se v hodině češtiny a matematiky stali deváťáci amatérskými detektivy. Museli odhalit, zda v golfovém klubu dochází ke zpronevěře financí, či nikoliv.

A jak to dopadlo? Pro deváťáky dobře, pro pachatele vůbec ne – byl žáky usvědčen.

Detektivní postup spočíval v pečlivém čtení detektivní povídky v hodině češtiny, kdy se žáci soustředili na slohovou a jazykovou výstavbu textu a jejich úkolem bylo odhalit, která jeho část v sobě skrývá matematickou úlohu, s níž si budou muset poradit v druhé části projektové výuky, v matematice.

Na první pohled by se zdálo, že tyto dva předměty spolu vůbec nesouvisejí, avšak opak je pravdou. Mezipředmětové vazby jsou více než zřejmé – čtení textu s porozuměním je základem práce napříč všemi obory, matematiku nevyjímaje.

Žáci s textem pracovali z více různých úhlů pohledu. Svůj zájem jsme zaměřili mimo jiné také na práci s přímou řečí, kterou deváťáci upotřebí nejen při psaní dobrého vypravování, ale znalosti jejího užití budou mnohým ku prospěchu i v dalším studiu také na střední škole a v písemném projevu obecně.

Následující hodinu matematiky byli již žáci s textem úlohy dobře seznámeni. Z předchozí hodiny českého jazyka měli text popisující matematickou úlohu barevně zvýrazněný. Žáci mají většinou za úkol na řešení problému přijít sami. Tato úloha byla navíc náročnější, neboť zde nebyl číselně jednoznačný výsledek, jak se nabízí v převážné části úloh, například 25 tun obilí nebo 200 litrů sirupu či 72 hodin společné práce. Výsledek je postaven na určení části celku, kdy daná část musí být menší než číslo jedna. Naskýtá se otázka „Proč?“.

Žáci se běžně nesetkají s tímto typem úloh v učebnicích, navíc se stává pravidlem, že tento způsob zadání úloh se objevuje častěji například u přijímacích zkoušek z matematiky a u matematických soutěží, jako byla například letošní soutěž MaSo (matematická soutěž). Řešení nestandardních úloh bývá do značné míry nezávislé na konvenčních znalostech a dovednostech školské matematiky, ale je nutné uplatnit logické myšlení, úsudek i odhad. Žáci se pokouší hledat řešení i netradičními cestami a používají efektivní postupy řešení za použití dříve osvojených nebo nově nalezených matematických prostředků.

Máte–li chuť si zabruslit ve vlastním úsudku, či jen tak pro zábavu vyřešit, zda byly pokladníkem peníze zpronevěřeny, přikládáme úlohu k řešení.

Šedé buňky budiž pochváleny. p. uč. K. Lozertová a P. Kubisz