Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pro rodiče s dětmi trpícími poruchami učení

Soupis pomocné literatury ve formátu PDF zde:  literatura

 

Pro rodiče s dětmi, které trpí poruchami učení

Diagnóza ADHD
ADHD je vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku.

Charakteristické projevy dětí s danou poruchou:
– nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho
– zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, pošťuchuje se
– unáhlené reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší
– nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Chcete mu pomoci ?
Tresty a výčitky nemají žádný smysl !!!

Jak pracovat s těmito dětmi ?
– mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál
– každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady
– pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly
– volit činnosti na dobu 10- 15 minut, střídat s odpočinkem
– při práci mu dovolíme klečet, měnit polohy, může se projít
– musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát
– zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky
– každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech
– hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními
– spolupracovat s učiteli
– stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole
– nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

Dyslexie – projevuje se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami. Není spojena se sníženým intelektem.

Dysortografie – nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby, děti neumějí aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná pravidla, chybí jim cit pro jazyk.

Dysgrafie – projevuje se výraznými obtížemi v osvojování si psaní (učení se tvarům písmen) nebo celkovou nápadnou neobratností v písemném projevu.

Dyskalkulie – porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné řadě, záměna pořadí číslic a řádů

Řada lidí si myslí, že dítě, které odmítá číst, je líné, zatvrzelé, nebo dokonce hloupé. Vědci zjistili, že jde o otázku biologie mozku, myšlení samo je však v naprostém pořádku. Dyslexie tedy nijak nesouvisí s inteligencí. Potíže se čtením mohou mít i děti velmi nadané.

Pokud se dítěti nepomáhá, výsledky ve škole se zhoršují, protože učení přibývá a následně se objevují potíže v chování.

Dyslektická náprava probíhá během i mimo vyučování (je omyl si myslet, že škola to zvládne sama, rodiče musí pomoci). Některé děti mají individuální plán učiva v běžné třídě. Na některých školách existují i speciální třídy přímo zaměřené na poruchy učení. Přesto je velmi důležité každodenní cvičení doma. Dyslektické dítě potřebuje daleko větší péči.

Když učitelka pošle dítě do poradny, protože má podezření na nějakou z poruch učení, není to ostuda. Jde hlavně o to, pomoci dítěti a najít příčinu, proč nechce nebo proč mu učení nejde. Kolikrát ani o žádnou poruchu nejde, odborník objeví jen nezralost zrakového a sluchového vnímání, kterou lze odstranit pomocí určitých cvičení, které rodičům doporučí.

Poznáte dyslexii?

PŘEDŠKOLÁK
* nechce se učit dětské říkanky
* nezajímají ho slovní hry a rýmování
* nepamatuje si názvy písmen či dní v týdnu

PRVŇÁČEK VE VĚKU 6-7 LET
* neumí napsat nebo rozpoznat písmenka
* dělá mu potíže dělení slov na slabiky
* těžko rozpoznává slova, která se rýmují
* neumí spojovat písmenka se zvuky
* neumí číst běžná jednoslabičná slova

DRUHÁK A STARŠÍ
* komolí dlouhá nebo složitá slova
* plete slova, která začínají podobně
* mluví překotně a často užívá slova typu „jako“ a „prostě“
* obtížně si pamatuje jména a telefonní čísla
* u mnohoslabičných slov spíše hádá než by četl
* má strach z hlasitého čtení

 Pět rad pro rodiče

  1. Všímejte si příznaků
  2. Vyhledejte pomoc odborníků
  3. Obrňte se trpělivostí
  4. Chvalte dítě i za malé úspěchy
  5. Nespoléhejte jen na kroužky a školu