Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pro rodiče předškoláků

11.2.2022

Jak se připravit k zápisu do 1. třídy – co by dítě mělo znát

 • své jméno a příjmení a věk
 • kde bydlí
 • jména rodičů
 • mělo by bez ostychu komunikovat s paní učitelkou
 • poznat geometrické tvary
 • poznat barvy
 • porovnat, kde je více obrázků, kde méně
 • poznat , co je hned za obrázkem, hned před ním
 • orientovat se na ploše – co je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo
 • popsat obrázek
 • vyprávět krátkou pohádku nebo ji doplnit
 • říct básničku nebo zazpívat písničku
 • namalovat obrázek – postavu a popsat ji (části těla)
 • správně vyslovovat všechny hlásky – ve škole se to nespraví
 • počítat po jedné do pěti (ne sčítat a odčítat)

A co by měli vědět rodiče?

 • zápisy probíhají v měsíci dubnu
 • k zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte
 • přinest rozhodnutí PPP nebo SPC a dalšího lékaře o odkladu povinné školní docházky
 • na zápis dítě připravte tak, aby se těšilo
 • u zápisu s vámi vyplníme formuláře – žádost o zápis do 1. dočníku nebo žádost o odklad povinné školní docházky
 • o odklad můžete žádat jen jednou, další rok musí dítě nastoupit do školy

22.3.2021

Bližší informace o letošním zápisu do 1. ročníku najdete na hlavní stránce

Zápis do 1. ročníku

11.3.2021
TERMÍN ZÁPISU JE STANOVEN NA 14. DUBNA 2021
Zápis je určen pro děti, které k 31.srpnu 2021 věku 6 let nebo jim byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Forma zápisu bude upřesněna podle aktuální epidemiologické situace a doporučení ministerstva školství. O tomto budete včas informováni.

26.2.2021

Kdo je připraven, není překvapen. Pokud si chcete vyzkoušet, zda je dítě zralé k zápisu do 1. ročníku, nebo si chcete s dítětem natrénovat některé činnosti, je vám k dispozici online PRACOVNÍ UČEBNICE K ZÁPISU, a to až do 30.4.2021. Podívejte se na tento odkaz:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
9.2.2021

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín pro školní rok 2021/2022 stanoví ředitelka školy, a tento termín bude včas oznámen na webových stránkách školy, školky, na vývěsních deskách v obou MŠ. Plakáty s pozvánkou budou rozmístěny také na obecních výveskách ve všech spádových obcích.

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat písemnou žádost o odklad podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Žádost s vámi vyplníme při samotném zápisu, potvrzení od odborných lékařů už musíte mít vyřízené.

24. 3. 2020
Jak to bude s odkladem povinné školní docházky kvůli nouzového stavu?

👨‍🏫INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K ZÁPISU DO ZŠ
Vážení rodiče, jak již informovala vláda, zápisy letos proběhnou v řádném termínu, ale bez přítomnosti dětí. Nebylo však zatím veřejně upřesněno, jak postupovat při žádosti o odklad školní docházky, pokud pedagogicko-psychologické poradny nebudou moci delší dobu vyšetřovat. Jak jsme ověřili na MŠMT, DOPORUČENÍ K ODKLADU OD PORADNY NENÍ NUTNÉ DOLOŽIT DO KONCE KVĚTNA JAKO KAŽDÝ ROK, ALE AŽ DO 31. SRPNA. Prosíme tedy o trpělivost, všechny děti žádající o posouzení školní zralosti budou vyšetřeny, jen část z nich v pozdějším termínu. U zápisu prosím sdělte informaci, že na vyšetření či na zprávu z něj ještě čekáte, ředitelé ZŠ budou s tímto srozuměni. Děkujeme a přejeme hladký (S)koro- zápis.👩‍🏫

13. 2. 2020 Chcete vědět, jak probíhá vyšetření v poradně při žádosti o odklad školní docházky?
 
6. 3. 2019 Rozhovor s logopedkou o dětských vadách řeči
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/logopedie-milena-vranova-detske-vady-reci.A190304_200007_zdravi_jup

Kdy navštívit logopeda?

Pozor změna!!!!

Podle nové vyhlášky budou zápisy do 1. tříd od šk. rok 2017/2018 probíhat v obdové dubna

!!!!
Děti, u kterých budou rodiče či zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky, by se k zápisu měly dostavit již s vyřízenými podklady od odborných lékařů a z pedagogicko – psychologické poradny!!!

Ve spolupráci mateřské a základní školy vyšlo autorské dílko, které bude sloužit předškolákům jako účinná pomoc při přípravě na zápis do první třídy.  Svoji první pracovní knížku dostanou všichni naši noví i budoucí předškoláci. Tímto jim chceme  ulehčit  jejich nesmělé a velice náročné krůčky během začátečního období v prvním ročníku základní školy. Knížku si můžete stáhnout ve formátu PDF zde: pracovni knizka k zapisu

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI
Pojem školní zralosti bez rozlišení zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.
1. Fyzická zralost
Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity, že nestačí větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.
2. Psychická zralost
Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč).Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.
3. Sociální a emocionální zralost
Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování. Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky “zralé” dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.

Vážení rodiče!

Pedagogicko-psychlogická poradna v Krnově po letošních prvních zkušenostech se šetřením předškoláků, Vám prostřednictvím našich školních stránek, sděluje následující:

1. Upozorněte, prosím, zákonné zástupce, že s dítětem se musí dostavit jeden z nich. Pokud se dítě dostaví s někým jiným (babička, teta, starší zletilý), nemůže být služba poskytnuta, budou bez šetření odesláni domu a zbytečně tak blokují další termín a navíc riskují, že v zákonném termínu do 30. 5. již dítě vyšetřit nestihneme!


2. Upozorněte, prosím, zákonné zástupce, že neúčast na vyšetření v námi stanoveném termínu omlouvá pouze nemoc dítěte. Např. pracovní vytížení rodičů a další důvody nemůžeme akceptovat – vzhledem k vysokému počtu žádostí jsme schopni nabídnout náhradní termín jen těm dětem, které byly opravdu nemocné. Ostatní rodiče riskují, že v zákonném termínu do 30. 5. již nedostanou k vyšetření volný termín!


3. Pokud se rodiče (zákonný zástupce) s dítětem nedostaví bez omluvy, nebudeme zjišťovat důvody, proč nepřišli a pokud se sami neozvou, již nebudeme řešit.


4. Děti, které již byly z důvodu školní zralosti šetřeny v jiném školském poradenském zařízení (např. SPC), není třeba zvát i k nám (ani nelze!, pokud již je vedeno v evidenci jinde). Máte-li takové děti u nás nahlášeny (odeslali jste k nám žádost), dejte nám, prosím, vědět (telefonicky, e-mailem), ať zbytečně neblokují termíny jiným.

Pro rodiče budoucích prvňáčků:

Při zápisu do 1. třídy se zjistilo, že některé z dětí mají problém se správným držením psací potřeby, špatným sezením při psaní či kreslení. V řeči mají problémy se sykavkami, souhláskou r, ř. Proto jsme pro rodiče těchto dětí vypracovali návod, jak s dětmi správně pracovat (správný úchop, sezení, procvičování jemné motoriky, správného dýchání), zásobník cvičení a her k procvičení sykavek a hlásek r, ř. Návody byly předány.

První třída hraje v utváření vztahu dítěte ke škole nejdůležitější roli. Proto musí rodič udělat vše pro to, aby byl start jejich dítěte co nejúspěšnější. Každé dítě se do školy těší, využijte toho. Školní aktovku s obrázkem můžete dát dítěti již pod stromeček. K svátku nebo k narozeninám si běžte i s dítětem vybrat pouzdro a jeho vybavení (finanční náklady na první třídu se vám tak rozloží a nebude to tolik bolet). Dobré je zajít na prohlídku zraku a sluchu. Mezi dětmi v předškolním věku jsou rozdíly. Proto se některé děti zajímají o písmenka a čtení už v ranějším věku samy (zásada je, dítě předčasně neučit, pokud se samo vědomostí nedožaduje), nebo sledují své starší sourozence. Jiné se naučí číst ve škole, až přijde jejich čas.

Samozřejmě je dobré se předškolákovi věnovat a ulehčit mu jeho start, ale „učení“ musí probíhat formou hry a dospělý musí mít na zřeteli, že předškolní dítě je schopno aktivně se soustředit maximálně deset minut. Proto činnosti střídejte a hlavně dítě musí mít do „učení“ chuť.

Hraní na školu

1. PŘEDŠKOLNÍ POČÍTÁNÍ

* osvojování počítání do deseti až dvaceti: zná následnost čísel. V řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje. (postavíme do řady autíčka, panenky, knoflíky a dítě je počítá, může si na jednotlivé předměty ukazovat prstem)
* ví, že na konci řady počítaných předmětů poslední jmenované číslo je jejich celkový počet (dítě napočítalo do sedmi, to znamená předmětů je sedm)
* používání řadových číslovek (druhé jablko, pátý knoflík)
* umí přidávat a ubírat předměty, poznat kolik mu jich zůstalo (před dítě položíme tři kostky, řekneme, aby jednu ubralo nebo dvě přidalo, kolik kostek mu zůstalo – to vše do šesti)
* znát počet číselných symbolů – teček  (pomůže hrací kostka nebo domino s tečkami)
* rozlišovat velikosti (malý-velký, větší-menší, krátký-dlouhý, kratší-delší, úzký-široký, užší-širší), množství (více, méně, stejně)

2. ŘEČ A VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

* znát názvy částí těla (zvedni ruce, postav se na špičky, ohlédni se přes rameno)
* osobní informace (jméno, adresu, věk, jména sourozenců, jména rodičů)
* určení místa (na, vedle, za, před, u, první, poslední – dát jablíčko do sáčku, na stůl, před panenku, za panenku)
* určení směru (nahoru, dolů, doprava, doleva)
* barvy
* vyjádřit své myšlenky, potřeby
* pamatovat si skupinu slov (dny v týdnu, ovoce, zeleninu)
* čtěte jim pohádky a povídejte si s nimi o nich, děti mohou „číst“ obrázkovou knížku bez textu- vyprávět, co se odehrává na obrázcích

3. GRAFOMOTORIKA

pro budoucí psaní je důležité, aby ruka, kterou bude psát, byla dostatečně uvolněná

* uvolnění ruky v rameni a zápěstí (nejdříve zkoušíme krouživé pohyby ve vzduchu – kola, obloučky, kolébání, kola aut, kruhy na vodě, stavíme sněhuláka, později tytéž pohyby s pastelkou na velké formáty papíru, prsty namočenými ve vodě, mokrou houbou. Dítě při této činnosti stojí, až později sedí)
* správné sezení (při sezení u stolečku musí sedět tak, aby se nohama dotýkalo země, deska stolu by měla být tak vysoko, aby opřené ruce se stolem tvořily v lokti přibližně pravý úhel)
* správné držení tužky – dítě musí utvořit tzv. špetku, jako když chce solit třemi prsty, do které vložíme tužku tak, že je přidržována seshora lehce palcem a ukazovákem a prostředník je pod ní podsunutý. Zbylými dvěma prsty – malík, prsteník, může dítě přidržovat malou lehkou kuličku vytvořenou papíru.
Dětem, kterým se to nedaří, jsou doporučovány trojboké tužky – leváci drží tužku stejně jako praváci. Tužky by měla směřovat k rameni ruky, kterou dítě kreslí
* správný sklon papíru (u praváků položíme papír před dítě tak, že pravý horní roh směřuje nahoru, u leváků naopak, levý horní roh směřuje nahoru. Při správném vytočení papíru zamezujeme vytáčení ruky, dítě si nestíní a na svoji kresbu dobře vidí)

* co by mělo dítě ovládat:
čáry – vodorovné, svislé, šikmé
kruhy – sněhulák, jablíčko, míček
horní a dolní oblouky – skok žáby, krtčí kopečky, jamky, vlnky, tašky na střeše
vlnovky
horní a dolní smyčky – kouř z komína, telefonní šňůra
osmička – ležatá, stojatá, mašle, ocas draka

4. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

důležitý předpoklad pro psaní diktátů a čtení
* určit polohu zvuku – kde to cinklo, zašustilo
* rozeznávat zvuky – o jaký zvuk jde (auto, pták)
* rytmická cvičení (členit větu na slova, slova na slabiky- ťukáním, tleskáním, dupáním)
* rozeznávání slabik – ukazujeme obrázky, hračky a pomocí vytleskávání určují první slabiku, který obrázek začíná na ko..
* rozeznávat hlásku ve slově (co slyšíš na začátku slova pes? -p-, jakmile to dítě zvládá, co slyšíš na konci slova, nejtěžší je určit hlásku uprostřed slova)
* rozlišovat krátké a dlouhé, měkké a tvrdé slabiky – hra na „morseovku“, tvrdé měkké kostky

5. SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST

Předškolák by měl zvládat určité sociální situace, měl by se umět odpoutat od rodičů. Částečně by měl zvládat své city a reakce bez křiku a pláče. Neměl by být příliš bojácný a úzkostný v kontaktu s vrstevníky a dospělými.
* vyřizovat jednoduché vzkazy sousedům a příbuzným, obstarat jednoduchý nákup
* stálý pracovní úkol – nosit příbory, skleničky na stůl, zalévat květiny
* pomáhat rodičům při různých domácích pracích – podat kladívko, přidržet, zamíchat
* práce na zahrádce – odnášet plevel, zalévat malou konvičkou

6. SPRÁVNÉ SPOLEČENSKÉ NÁVYKY

* samostatnost v oblékání (přezouvání, zavazování tkaniček, zapínat a rozepínat knoflíky, zipy, převlékat se bez pomoci, uložit si svoje věci)
* samostatnost při jídle (dítě čeká až do konce jídla, než odejde od stolu, správně používat velký příbor)
* udržování hygieny (samostatné používání toalety, pravidelné mytí rukou, česání, čištění zubů)
* schopnost dělit se (ve škole se bude muset dělit o knihy, vybavení, učitelův čas)
* schopnost učit se čekat až na ně přijde řada (zvykat ho, že nebude bývat vždy jen první, někdy bude i poslední)

7. NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY

* musí vydržet aspoň patnáct minut se soustředit, ale ve střehu musí být v podstatě čtyři vyučovací hodiny
* čeká ho striktní školní řád. Nemůže vstát a chodit po třídě, jak chce, nemůže odpovídat bez dovolení, jíst a pít, kdy má chuť, odcházet ze třídy, když ho výuka přestala bavit.
* pokud špatně vyslovuje některé hlásky, neodkládejte návštěvu logopeda a poraďte se o problému přímo ve škole
* správné držení tužky a dobrá koordinace oka a ruky