ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Pro deváťáky

2019/20

Konzultace ohledně volby povolání

Žáci i rodiče si opět mohou domluvit konzultaci k volbě povolání. Konzultaci lze domluvit telefonicky na číslech: 960 106 418, 770 160 724 nebo 950 106 481. Schůzku je možné domluvit na pracovišti v Bruntále (Květná 64) , podle potřeby i v Krnově (Březinova 1a).

Moravskoslezský kraj podproruje řemesla

Pokud se chcete dozvědět více, koukněte sem: http://www.remeslomarespekt.cz/#remeslo_zednik

Nejvíc informací o středních školách a přijímacím řízení najdete na adrese: www.infoabsolvent.cz

Budou vaše děti maturovat z matematiky?

  • povinná maturita z matematiky je minimálně o 10 let odsunuta!!!!

Potřebujete konzultaci s odborníky ohledně výběru školy pro vaše dítě? Přihlášku najdete zde:

PŘÍHLÁŠKA KE KONZULTACI ŽÁKA

Základní informace o přijímacím řízení

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

•   Informace pro uchazeče o studium v maturitních oborech ke konání jednotných testů 2017 jsou ke stažení ZDE.

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde).
o Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2017.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a ilustrační testy pro rok 2017, které naleznete v záložce
Testová zadání k procvičení.

• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Úspěšná příprava na přijímací zkoušky nebo pohovory
1. Přijímací zkoušky
Žáci by si nejdříve měli dobře zjistit, co která škola při přijímacích textech po uchazečích požaduje. O tom se nejvíce dozvědí na dnech otevřených dveří, na internetových stránkách. Na nich dokonce naleznou i ukázky přijímacích textů z minulých let. Střední školy obvykle přihlížejí ke známkám na vysvědčení a dávají jim jistou váhu, např.:
*škola koná přijímací zkoušky, uchazeč je však přijat bez přijímacích zkoušek, protože jeho průměrný prospěch na ZŠ je nižší než stanovil ředitel příslušné školy
*škola nekoná přijímací zkoušky a jednoduše seřadí žáky podle průměrného prospěchu na ZŠ
*škola koná přijímací zkoušky a stanoví, že výsledky přijímacích zkoušek představují určitý počet bodů a zbývající počet bodů je dáno prospěchem na základní škole (čím lepší prospěch, tím více bodů)
*škola koná přijímací zkoušky a přihlíží výhradně k jejich výsledkům (ty školy, u nichž je velký převis poptávky po studiu)
Na školách žáci vykonávají většinou písemnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka, někdy z jazyka cizího a všeobecného přehledu. Každá škola vydává své informační materiály, kde jsou uvedeny veškeré informace o přijímacích zkouškách a předmětech, ze kterých se konají. Jisté je, že na nějakou školu se nakonec dostane každý. Jenže každé sedmé dítě zažije v patnácti letech zklamání: nedostane se na střední školu, kterou si zvolilo. Rodiče by si měli uvědomit, že nejdůležitější je zdravé a spokojené dítě. A nevydařené přijímací zkoušky? Vždyť příští rok to mladý člověk může zkusit ještě jednou.
2. Těsně před zkouškou
*Ověřte si ještě jednou čas a místo konání zkoušky, jak se tam dostanete a co vše máte s sebou mít.
*Je dobré jít brzy spát, ráno dobře posnídat a nezapomenout třeba na oblíbený talisman.
*Nezapomeň doma pozvánku ke zkoušce, psací potřeby i náhradní.
*Vezmi si oblečení, ve kterém se cítíš pohodlně, přezutí, svačinu a určitě něco k pití.
3. Při vlastní zkoušce
Není obvykle dovoleno:
*mluvit s ostatními účastníky zkoušek, pokud již tato probíhá
*jakýmkoli způsobem rušit ostatní
*užívat sluchátka a mobil
4. Taktika a strategie při přijímacích zkouškách
*nejdříve si celý test projděte a začněte z nejjednoduššími úlohami, teprve pak se vrať k složitějším
*pokud víte, že nějakou část umíte hůře než ostatní, tak s ní nezačínejte (znervózníš, ztrácíš cenné minuty)
*nezačínej ani z částí, kterou pokládáš za nejtěžší
*otázku, se kterou si nevíš rady přeskoč a v klidu řeš další úlohy
*pozor na otázky, ve kterých je negace (např. Který autor nepsal pro děti?).
*pokud ti zbývá čas a za špatné odpovědi se neodečítají body, pokus se odpovědi, které neznáš alespoň tipnout
*rozhodně neodevzdávej text před časovým limitem- raději jej několikrát pročítej a kontroluj
5. Talentové zkoušky
Talentové zkoušky na umělecké obory (zpěv, tanec, hudba, hudebně dramatické umění, uměleckořemeslná výroba) organizují školy v druhé polovině ledna, přihlášku je tedy nutno odevzdat své kmenové škole dříve- do poloviny listopadu. Svoji úspěšnost se dozvědí do 7 dnů ode dne konání talentových zkoušek. Pokud neuspějí, mohou si podat přihlášku na jiný, neumělecký obor, do konce února.
6. Zdravotně postižení
Uchazeči o studium se smyslovým (zrakovým, sluchovým) nebo tělesným postižením(porucha hybnosti) se mohou hlásit do speciálních škol i do běžných škol, které integrují handicapované žáky se zdravými. Je však třeba se na podmínky přijímacích zkoušek ptát přímo na dané škole, záleží na typu a míře postižení. Pokud škola takové žáky ke studiu přijímá, je povinna vytvořit pro ně odpovídající podmínky u přijímacích zkoušek.
7. z čeho se na přijímací zkoušky připravit
*pravidelná školní příprava- doučování pro studenty, cvičení z JČ a z MA organizované školou
*Učebnice, sbírky příkladů a sešity- domácí příprava *testy *internetové kurzy
*CD (encyklopedie s přehledy literatury, historie, matematiky…)
*kurzy pořádané školami a různými institucemi
*domácí doučování placeným odborníkem

Literatura k přijímačkám

ČESKÝ JAZYK
Titul, Autor, nakladatelstv,í Hodnoceníodborníků, Hodnocení
rodičů
Chci se dostat na gymnázium, Zuzana Lacinová, Amos, **** ***
Chci se dostat na střední školu, Hana Palasová, Barrister/Principal, ** **
Přijímací zkoušky z českého jazyka, Olga Příborská,Filip Novák, Blug, * **
Testy z českého jazyka 2004, Didaktis, *** ***
Originální zadání přijímacích zkoušek pro 9. ročník ZŠ, Educo, * **
Přijímací zkoušky z českého jazyka Marie Hanzlová a kol., Fortuna, *** *
Testy z českého pravopisu na SŠ, Marie Krejčová, Fortuna, **** ***
Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ, Jana Eislerová, Fragment, **** *****
Nebojte se češtiny! Pavel Dolejší, Jas, * ****
Čekají vás přijímací zkoušky na SŠ?, Marie Krejčová, Jinan, *** ****
Přijímací zkoušky- český jazyk, Pavlína Ptáčková, Linx, ** *
Opravy textů, Pražská ped. -psych. poradna, ***** ***
5 až 9-Soubor přijímacích zkoušek z JČ, Jana Vaculíková a kol., Sobotáles, *** ***
Přijímací zkoušky na SŠ SPN, ***** **
Řešené testy nejlepších gymnázií ČR(Jč+Ma), Pierot, *** ***
Zvládneš přijímací zkoušky z českého jazyka?, Trizonia, *** ***
***** je nejlepší
MATEMATIKA
Chci se dostat na střední školu, Jiří Herman a kol., Barrister/Principal, **** *****
Náměty k přijímacím zkouškám z matematiky, Jana Mulerová, Blug, *** ****
Testy z matematiky 2004, Didaktis, *** ****
Originální zadání přijímacích zkoušek na SŠ, Educo, ** **
Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ, Ivan Bušek a kol., Fortuna, ** ****
Sbírka úloh-matematika, Martin Dytrych, Fortuna, *** *
Příprava k přijímacím zkouškám, Jaroslav Eisler Fragment, ***** *****
Přijímací zkoušky-matematika, Jaromír Novotný, Linx, * ***
Přijímací zkoušky z matematiky, Nová škola, ** **
Matematika zábavně a hravě, Petr Gola Radek Veselý, ** **
Sportovní matematika, Petr Gola Radek Veselý, ** ****
Matematika krok za krokem, Petr Husar, Prometheus, ***** ****
Přijímací zkoušky z matematiky, Jaroslav Zhouf, Prometheus, *** **
5 až 9-Sbírka úloh z matematik,y Jaroslav Krčmář, Sobotáles, * ***
Sbírka úloh z matematiky k př. Zkouškám na gymnázia, Kolektiv autorů, SPN, ** ****
Přijímací zkoušky na SŠ, Zdeněk Půlpán, SPN, ** *
Sbírka úloh z mat., František Běloun, Prometheus, **** ****
***** je nejlepší