Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Ve škole pracuje výchovná poradkyně: Mgr. Alena Grossová
Kontakt: 554 652 296
e-mail: grossova@zsjindrichov.cz
Konzultační hodiny – šk. rok 2019/20: ÚTERÝ 14: 00 – 14:30 na hlavní budově nebo po domluvě telefonem nebo e-mailem

Plán výchovného poradce na šk. rok 2022/23 Plán VP 2022- 23

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orientaci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy (zjišťování, prevence a náprava).
V součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj, vzdělávání nebo příprava na povolání vyžaduj zvláštní péči. Předkládá zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči, případně návrhy na zajištění odborného vyšetření. Dále se pak podílí na vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny, školy a dalších institucí. Dle možností zajišťuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování a jednání těchto žáků. Navrhuje preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole. Pokud k takovým situacím dojde, podílí se na jejich řešení. Současně je koordinátorem při řešení problémů rodina-škola-žák. Poskytuje poradenskou službu zákonným zástupcům žáka při řešení náročných životních situací, týkající se jejich dětí. Při řešení těchto problémů úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, soc. kurátorem a oddělením péče o dítě městských úřadů.