Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Naše škola se profiluje jako základní škola se zaměřením na výuku českého jazyka, především na rozvoj čtenářských dovedností a psaní. Této konkrétní vzdělávací oblasti, realizované prostřednictvím vyučovacích předmětů Český jazyk, Český jazyk a literatura, Psaní na klávesnici a Výpočetní technika, se věnujeme nad rámec stanovený povinnými časovými dotacemi RVP ZV. Důraz na výuku v této vzdělávací oblasti prakticky uskutečňujeme i v rámci nabídky povinně volitelných předmětů a zájmových útvarů. V každém ročníku si žáci vedou čtenářský deník, vydáváme školní časopis.

Věnujeme značnou pozornost budování a naplňování mezipředmětových vazeb mezi Českým jazykem a ostatními předměty, které s ním souvisí.

Žáci naší školy jsou vzděláváni podle ŠVP ZV “Radost z poznání”, datum vydání 1. 9. 2017, č. j. 645/2017/ZS/St, (plná verze k nahlédnutí v ZŠ v kanceláři ředitelky školy nebo zástupkyně školy).

Reagujeme na plánované změny v RVP ZV – https://revize.edu.cz/ – dle kterých bude náš školní vzdělávací program upraven.

Ve formátu PDF zde naleznete ŠVP Školní družiny od 1. 9. 2017 .

Dne 12. 9. 2013 byly vyvěšeny po projednání školské rady nové ŠVP.

Ve formátu PDF zde naleznete ŠVP Mateřské školy v Jindřichově.

2021/2022

Ve školním roce došlo ke změně vyučovacího obsahu informatiky, která byla do našeho školního vzdělávacího programu začleněna dle pokynů RVP ZV: