Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Týden v MŠ

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM – CO NÁM LÉTO NABÍZÍ

27. 6. – 8. 7. 2022

– seznámení se znaky léta, sporty, které můžeme v létě provozovat

– seznámení se s pojmem „olympiáda“ (letní), jaké sporty jsou její součástí, umět používat ochranné

 pomůcky při sportu, znát jejich nutnost

– rozvoj zrakového vnímání – skládání obrázků, PL „Najdi rozdíly“

– rozhovor na téma: „Co je to podmořský svět?“, „Kdo je to námořník?“, Čím nám moře obohacuje

  jídelníček? Jak moře prospívá našemu zdraví – využití obrazového materiálu

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou – seznamování se s vyznačováním řek a moří na mapách, na

  glóbuse

– seznámení se s nebezpečím sluníčka, pomáhat si ochlazováním, pitím tekutin, používat ochranné krémy

  atd.

– polytechnická gramotnost – výroba kšiltu proti sluníčku, tvoření z písku – pískové obrazy, kornout

  zmrzliny, tvoření s mušličkami

– nácvik básně „Hrad z písku“

– poslech písně „Potapěč“

– přírodovědná gramotnost – sledování rostlin a zvířat žijících v blízkosti vodních toků

– matematická pregramotnost: geometrické tvary PL „Tvar zmrzliny“, určování směru – Pl „Kam plave

  potapěč?“, počítání 1-10 –  „Jadérka v melounu“, „Dokresli fotbalové míče“

– rozvoj slovní zásoby: – „Kam pojedeme na dovolenou, kde budeš na prázdninách?“

-grafomotorika – PL „Dokresli vlnky na moři“, „Sluneční paprsky“

-rozvoj jemné motoriky – skládání papíru do tvaru lodičky, stříhání po čáře – paprsky sluníčka

– pohybové aktivity – PH „Na Elišku“, „Kuba řekl“, jízda na koloběžce, umět chytnou-vykopnout-hodit

  míč, překonávání nízkých překážek

– dechová cvičení – foukání do loděk na vodě

– výtvarné činnosti – „Nanuk“, „Letní drink“, malování na kameny

– poznávání podmořského světa – sledování You Tube na PC, encyklopedie, knihy, tablet

– napodobování sportu – např. fotbal, jízda na kole apod. (pantomima)

– seznamování se s novými pojmy – např. plavčík, potapěč

– nácvik písně „Kolik je na světě věcí“

– porovnávání na základě vlastní zkušenosti zimní a letní období, rozdíly v počasí, v přírodě, v oblékání, ve

  sportu

– otužování se v MŠ, chápat význam otužování pro zdraví člověka

–  výlet „U studánky“ v Jindřichově

– projektové dopoledne v MŠ – „Svátek Cyrila a Metoděje“

– rozloučení se školkou a kamarády – společné opékání špekáčků na zahradě MŠ (dopoledne)

Plán aktivit – červenec 2022

4.7.2022     “Den Cyrila a Metoděje” – projektový den v MŠ – akce pro děti

7.7.2022     Výlet „U studánky“ v Jindřichově – akce pro děti

8.7.2022     Výlet vláčkem po Osoblažsku – akce pro děti

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM – CO SE DĚJE V TRÁVĚ

20. 6. – 24. 6. 2022

– seznámení se s různými druhy hmyzu, pavouků, plžů žijícími u nás i v exotických krajích, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu – využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– rozvoj zrakového vnímání – skládání obrázků + určování základní barev

– rozhovor na téma: „Jak je hmyz užitečný a pro koho? Jak je nebezpečný a komu?“ – využití obrazového materiálu

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou  – seznámení se a určování kontinentů kde různý hmyz, 

  pavouci žijí

– seznámení se s vývojem některých druhů hmyzu, pavouků  (např. včela, motýl, mravenec, pavouk)

– polytechnická gramotnost – výroba housenky

– nácvik básně „Šnečku, šnečku“, „Včelka““

– hudební činnosti – poslech hudby „Let čmeláka“, „Bzučení včely“

– poslech písně „Sluníčko, sluníčko popojdi maličko“

– přírodovědná  gramotnost – sledování hmyzu na školní zahradě

– matematická pregramotnost: geometrické tvary PL „včelky a květiny“, určování směru – Pl „Kam letí

  motýl?“, počítání 1-10 PL „Spočítej berušce tečky“, orientace v prostoru – „Kde leze mravenec?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků a zkušeností s hmyzem, pavouky atd.

-grafomotorika – PL „Let Včelky“, „Lezení pavoučka“

-rozvoj jemné motoriky – skládání papíru do tvaru motýla

– pohybové aktivity – překážková dráha „V trávě“, motivované cvičení „Brouček“, „Šnek“

– dechová cvičení – přenášení včelek na květinu brčkem

– malování motýlů

– poznávání exotických druhů hmyzu a pavouků– sledování You tube na PC, encyklopedie, knihy

– rytmizace názvů zvířat – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování pohybu zvířat – např. leť jako včela, lez jako pavouk, pliž se jako hlemýžď

– seznamování se s novými pojmy – např. úl, kukla, termitiště

– nácvik písně „Komáři se ženili“

– četba a poslech příběhů a pohádek z hmyzí říše např.“ Broučci, Ze života berušek“

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba dle své fantazie

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM – EXOTICKÉ KRAJE A ZVÍŘATA

6. 6. – 17. 6. 2022

– seznámení se s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu a pokrytím těla – 

  využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– rozvoj zrakového vnímání – skládání vlajek některých států + určování základní barev

– rozhovor na téma: „Jací lidé žijí na světě? Poznáš některé rasy lidí?“ – využití obrazového materiálu

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou a globusem – seznámení se a určování kontinentů na

  planetě, získání povědomí o zobrazení států na mapě, poznat některé evropské státy – naši republiku

– seznámení se s našimi státními symboly (hymna, znak, vlajka…), se jménem naší země, hlavním

  městem, prezidenta

– rozhovory na téma: “Co je to ZOO, Safari park?“, „Kdo je to ošetřovatel“, „Proč se musí chránit zvířata

  na světě?“, „Co je to cirkus?“

– výlet dětí do „Klubíku Dino“ v Krnově

– chovat se pěkně ke všem lidem, neposmívat se odlišnostem, chápat, že všichni lidé mají stejnou

  hodnotu – hra „Jsi můj kamarád“

– nácvik básně „Děti světa“

– hudební činnosti – poslech hudby z různých částí světa, pokus o tance na domorodou, indiánskou

  hudbu

– poslech písně „Pět minut v Africe“, „Opičí kapela“

– nácvik tanečku „ZOO“ + „Indiáni“ – M. Růžičková

– polytechnická gramotnost – výroba indiánských čelenek, zvířecích masek, výroba zápichu vlajky, stavba

  ZOO, na ŠZ vyrábění lidských obydlí z přírodnin, výroba lva

– matematická pregramotnost: geometrické tvary (vlajky), určování směru – práce s mapou, počítání

  zvířátek a lidí, orientace v prostoru – „Kde najdeš na globusu?“, „Kde je zvířátko?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků ze ZOO, z cestování, popis „Co vidíš na obrázku?“

-grafomotorika – PL „Opičky“, „Dokresli indiánské brko“, „Vlasy lidí“

-rozvoj jemné motoriky – stříhání po čáře „Lví hříva“

– pohybové aktivity – překážková dráha „ZOO“, pantomimické ztvárnění pohybu zvířat, závodivé soutěže,

  nácvik skoku do dálky

– smyslové hry – „Bubnujeme jako indiáni“, „Poznej zvíře podle zvuku“

– práce s IT – PC a tablety

– sledování pohádky „Krtek v ZOO“

– výroba exotických zvířat z papírových talířů

– poznávání kultury jiných národů, jejich zvyky, tradice, způsobu života – sledování You tube na PC,

  encyklopedie, knihy

– rytmizace názvů zvířat a ras lidí – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování zvuků zvířat – např. zařvi jako lev, zatrub jako slon, předveď indiánský pokřik

– seznamování se s novými pojmy – např. džungle, totem, tomahavk, bumerang

– nácvik písně „To je on“

– četba a poslech příběhů a pohádek z cizích krajin

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba zvířat za pomocí šablon, kresba dle své fantazie

Plán aktivit – červen 2022

1.6.2022          Oslava “Dne dětí” v MŠ – akce pro děti a rodiče

9.6.2022         Výlet do „Dino Klubíku“ v Krnově – akce pro děti

16.6.2022        “Den otců” – projektový den s dětmi v dopoledních hodinách v MŠ      

17.6.2022       Beseda a opékání s myslivcem – akce pro děti

28.6.2022       Ukončení školního roku v MŠ

TVP  DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ …

30. 5. – 3. 6. 2022

-umět se pěkně chovat i k mladším kamarádům, neposmívat se jejich věku a nepovyšovat se na ně – společné námětové hry

chápat jednání postav dětských hrdinů v literárních textech – četby z knihy „Pipi dlouhá Punčocha, Děti z Bullerbynu, Honzíkova   cesta“

– rozhovor na téma: „Máme rádi všechny děti světa – jak se při hře domluvíme? Mluví všichni lidé jedním jazykem?“

– rozhovor na téma: „Jak si děti hrály před lety a s čím? Znáš nějakou hračku své babičky? Jaké hry a hračky máme nyní?“ – práce

  s obrazovým materiálem + nácvik cvrnkání kuliček apod.

– kultivovaný zpěv za doprovodu hudebních nástrojů – nácvik písně „Děti černé, žluté, bílé…“

– seznamovat se tradicemi, hrami a životem dětí ve světě – práce s obrazovým materiálem

– seznamovat se s kontinenty světa, lidmi, kteří zde žijí, jejich způsobem života, potravou apod.

– poslech hudby světa – tanec dle této hudby

– vyhledávat hudební nástroje – pojmenovat je, probouzet zájem o hru na ně, a o hudební činnosti – NH „Na muzikanty“

– výroba z různých výtvarných materiálů masky na oslavu „Dne dětí“, indiánské čelenky

– kreslení na téma „Můj kamarád“

– rozvoj slovní zásoby – „Jaký by měl být tvůj kamarád?“

– hádanky o kamarádech – podle popisu poznat, na kterého kamaráda myslím

– realizace školního výletu na farmu Bellama

– oslava MDD na školní zahradě pro děti a rodiče

– oslavovat radost ze života – objevovat nové kamarády a přátele při školním výletu

– nácvik dokreslení ½ obrázku – PL „dokresli ½ kamaráda“

– prohlížení si knih a leporel s tématem multikultury

– poslech pohádek z celého světa

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL “Dokresli kamarádovi vlasy, Dokresli švihadla“¨

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání z geometrických tvarů, labyrinty,

  prostorová orientace

-procvičování základních barev – PL „Balónky, Doplň oblečení kamaráda“

– rozvíjení prostorového vnímání – PL“ Najdi správnou dvojici, Spoj stejné balónky“

– předčtenářská gramotnost – „Napiš jméno kamaráda“, vytleskávání jmen dětí ve třídě + skládání písmen se jmény

– nácvik básně „Dneska slaví děti svátek“

-smyslové hry “Poznej kamaráda podle dotyku”

– pohybové aktivity: nácvik skoku přes švihadlo, nácvik skákání přes gumu, hra „Na slepou bábu“, hra „Cukr,káva, limonáda…“,

  závodivé hry v družstvech

-HPH „To je švanda, když je tady naše banda“

JARO DĚLÁ POKUSY – KVĚTINY

23. 5. – 27. 5. 2022

– rozvíjet manipulační schopnosti, tvořivou dovednost – „Nauč se plést věnečky,Udělej si náhrdelník“

– objevovat vůni květin, které květiny voní, jak je vůně příjemná – návštěva zahrádek v okolí, květiny na ŠZ

– grafomotorika (uvolňování ruky v zápěstí) – PL „Domalovánka tulipán, Jak konvička zalévá“

– hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – „Sedmikráska, Louka, Uvíjíme věneček, Pletla jsem „

– seznamovat se s některými květinami, určovat jejich názvy, barvy a charakteristické vlastnosti (růže – trn, pampeliška – chmýří

  apod., „Kde rostou?“)

– správně pojmenovat květy a vytvořit skupinu lučních a zahradních květin

– smyslové hry (najít stejnou barvu) – Hra „Na barevné květiny“

– rozeznávat druhy barev, správně je přiřazovat k určitým květinám (pampeliška  –  žlutá  apod.)

– pozorování květin na ŠZ (tulipány, sedmikrásky, narcisy)

-poznávání podmínek, které potřebují rostliny k růstu, praktické pozorování růstu rostlin na ŠZ

– upevňovat si význam pojmů větší  x  menší

– rozhovor: „Proč netrhám květy, které později vadnou, nelámeme větve stromů?“

– dát květině roli drobného dárku, vyjádření pocitů k druhému člověku – květinka mamince k svátku, kamarádovi k narozeninám …

– opakovat písně o květinách, poznávat jednotlivé názvy květin v písních – „ Na tom pražském mostě , Pod naším okýnkem,

   Veselý den „

– přibližovat si svět květin a jejich názvy v pohádkách a příbězích – pohádka „O Šípkové Růžence, O Květušce „ 

– poznávat i cizokrajné květiny rostoucí ve světě, výskyt dle podnebí planety poušť, pralesy, hory apod.  – práce s knihami a

   encyklopediemi

– seznamovat se s rostlinami a květinami, které se na zemi vyskytovaly v pravěku – jejich následný vývoj

– poznávat význam rostlin z hlediska „čistého vzduchu“, Co je to fotosyntéza?

– získávat pocity krásna a estetična, přibližovat si krásu přírody a květin do domácího prostředí, a na zahrádku – pokojové květiny

  u nás doma,    vytváření „skalek„ na zahrádce

– uvědomovat si, že zásahem člověka některé květiny z přírody mizí – nutnost ochrany životního prostředí – změny klimatu,

  nevhodné podmínky pro růst rostlin– využití květin k výzdobě, zkrášlení okolí, vyprávění si o používání květin k různým oslavám,

  svatbám atd., vědět, že květina je nedílnou součástí života člověka

– práce s barvou – malování šeříku

JARO DĚLÁ POKUSY – MOJE RODINA

16. 5. – 20. 5. 2022

– seznámení se s pojmem „rodina, domov“ – kteří členové patří do rodiny, vztahy v rodině

-předčtenářská gramotnost – opis slov podle předlohy, rozklad slov na slabiky (rytmizace)

– sledování seriálu „Kostičky“ – „Moje rodina“

– rozvoj slovní zásoby – popis rodinných fotek, které si děti donesou do MŠ

– kreslení na téma – „Náš dům a moje rodina“

– stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka – „Domeček“

– nácvik a memorování básní – „Rodina“, „Básnička o rodině“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Střecha domečku“

– poznávání vývojových stádií člověka

– pohybové aktivity – PH „Na třetího“, „Na Ludvíka“

– emoce lidí – rozhovor „Co je to emoce?“ + určování emocí podle obrazového materiálu, či pantomimického vyjádření

– na školní zahradě stavění domečků z přírodnin, při vycházce sledování domů v okolí školky

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání půlených obrázků, labyrinty

– rozvoj slovní zásoby – popis obrázků: kdo vše patří do rodiny, jaké činnosti děláme doma

– výroba rodinného stromu, rodokmenu

– skládání rozstříhaných obrázků na téma rodina, hledání klíčů k domečku, přiřazování „Kdo, si co obléká?“

– nácvik písně „Miminko v kočárku plakalo“

– hledání ponaučení v pohádkách, kde děti neuposlechly rodiče a odešly s někým cizím

– obkreslování dlaně ruky – doprovod básně „To je“

– četba pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

 

TVP  CO JÁ TI MAMINKO K SVÁTKU DÁM

9.5. – 13. 5. 2022

– seznámení se s „Dnem matek“ – proč je tento den významný

-předčtenářská gramotnost – Pl „Zakroužkuj písmena“, vytleskávačka a rytmizovačka

– poslech pohádky „Jak Martínek pomáhal“ – rozbor textu

– nácvik písně „Písnička pro mámy a táty“ – doprovod na Orffovy nástroje

– rozvoj slovní zásoby – antonyma „Jaká je tvoje maminka?“ (velká x malá, veselá x smutná apod.)

–  stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka, lepení – „Portrét maminky“

– rozhovor na téma: „Co vše tvoje maminka dělá, a jak jí ty pomáháš?“ + využití obrazového materiálu

– nácvik a memorování básně – „Maminka“

– rozvoj zrakového vnímání – Pl „Najdi správně předměty, co používá maminka“, Pl „Srdíčko pro maminku“, „Najdi 6 rozdílů“

– pohybové ztvárnění „Máma pere košilku“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Maminka vaří“, „Dokresli mamince vlasy“

– výroba dárku pro maminku

– pohybové aktivity – napodobování, jak pracuje maminka (pantomima – hádanky)

– dokreslení obličeje maminky

– oslava „Dne matek“ – besídka pro maminky

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání z geometrických tvarů, labyrinty

– předmatematická gramotnost – Pl „Kytička pro maminku“

– polytechnické činnosti – vyšívání srdíček tkaničkou

– skládání rozstříhaných obrázků obličeje maminek

JARO DĚLÁ POKUSY – POVOLÁNÍ

2. 5. – 6. 5. 2022

-rozvoj myšlenkového procesu a vyjadřovacích schopností – hádanky o povoláních

-poznávání hlásek na začátku a konci slova  – vytleskávání slov – povolání

– společné vyprávění si s dětmi o práci rodičů  – rozvoj souvislého vyjadřování

– poslech čteného textu, poznat, o kterém povolání text pojednává – „Krtek a kalhotky“

– nácvik básně „Číšník“

– nácvik písně„Kalamajka  mik, mik, mik“, „Poštovský panáček“, „Stavitel“

– pantomima  – charakteristickým pohybem ztvárnit řemeslo

– seznamovat se s prací lidí a s předměty, které používají ke své práci – využití obraz. materiálu

– seznamování se se značkami a výstrahami připomínající nám možná nebezpečí v práci – např. „Nebezpečí úrazu , Vysoké napětí,  Cizím vstup zakázán“

– námětové hry  „ Na lékaře , Na obchod  , Na školu ,Na obchod, Na kadeřníka“

– rozhovor na téma: „Proč si musíme vážit práce všech lidí a ocenit práci svou i ostatních?“.

-poslech  písně  „Ten dělá to, a ten zas tohle“

-objasnění si významu přísloví “Práce šlechtí člověka”

– objevování významu práce pro člověka, znát rozdíl člověk x zvíře

-poznávání jednotlivých zaměstnání na obrázcích, jejich vyhledávání v knihách

– uvědomovat si bezpečnost při práci, používat ochranné pomůcky / přilby, brýle, rukavice, obuv atd. /.

-poznávání úlohy strojů a přístrojů v životě člověka, seznamování se se s věcmi, kterému při práci slouží

-rozhovor na téma : „Problém nezaměstnanosti“

– tělovýchovné činnosti: vylézání na žebřík – kominík, PH „ Na hlídače“, překážková dráha „Ten dělá to a ten zas tohle“

-vykreslování omalovánek

rozhovor na téma: „Čím budu, až budu velký

– modelování – rohlíky, koláče apod.

-uvědomovat si význam práce pro život člověka (peníze – nutnost pro obživu, radost z vykonané práce, „koníčky“)

– stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka – „Vlasy“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání  z geometrických tvarů, labyrinty

-Vv činnosti – výroba zdravotní sestřičky

-PL „Vybarvi předmět, který vidíš“, „Spoj podle čísel“

-exkurze do obchodu

-pracovní činnosti – vypichování obrázků tupou jehlou

Plán aktivit – květen 2022

 4.5.2022        Divadlo Smíšek – akce pro děti

 9.5.2022        Exkurze k hasičům– akce pro děti       

 12.5.2022      Besídka ke „Dni matek“ – akce pro rodiče

 19.5.2022      Den Policie ČR – beseda Policie ČR v MŠ – akce pro děti

 31.5.2022      Školní výlet na farmu Bellama – akce pro děti  

     

 

TVP PÁLENÍ ČARODĚJNIC

25. 4. – 29. 4. 2022

– seznámení se s lidovým zvykem „Pálení čarodějnic“ a filipojakubskou nocí, shlédnutí

  „Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice“

-předčtenářská gramotnost – četba z knihy „Malá čarodějnice“, skládání slov dle předlohy,

  poslech pohádky “O perníkové chaloupce” – rozbor + rozličení veršovaná x prozaická

– nácvik písně „Ježibaby“ – doprovod na Orffovy nástroje

– rozvoj slovní zásoby – antonyma „Jaká může být čarodějnice?“ (velká x malá, veselá x smutná,

   zlá x hodná apod.)

– malování, lepení, práce s tuší – „Čarodějnice a její pomocníci“

– stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka – „Vlasy čarodějnice“

– nácvik a memorování básně – „Čarodějka“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Let čarodějnice“, „Pavouci“, „Kotlík“

– výroba čarodějnic, kocoura, pavouka z papíru

– pohybové aktivity – napodobování letu čarodějnice na koštěti, závodivé čarodějnické soutěže

– dokreslení obličeje čarodějnice dle své fantazie

– na školní zahradě akce pro děti a rodiče „Pálení čarodějnic“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání

   z geometrických tvarů, labyrinty

– rozvoj slovní zásoby – čarodějná zaklínadla a slova

– výroba čarodějných lektvarů

– skládání rozstříhaných obrázků, vyhledávání čarodějnic a klobouků podle barvy, sudoku

TVP VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

11. 4. – 14. 4. 2022

– seznámení s křesťanskou tradicí Velkonoc, symboly a zvyky, které se k nim vážou

– matematická pregramotnost – kolíčkohraní (stíny, počítání 1-10), geometrické tvary – stavění

   ohrádek z lega, spojování obrázku podle číselné řady, časová posloupnost

– pracovní list – „Najdi cestu kuřátka ke slepičce“

– výtvarné a pracovní činnosti – malování vajíček různými technikami, výroba velikonočního

   přáníčka

– grafomotorika, uvolňovací cviky – obtahování obrázku slepice, zajíčka 1 tahem

– nácvik písně – „Slepička běhá po dvoře“

– nácvik koledy – „Hody, hody doprovody“, „Upletl jsem pomlázku“

– rozvoj zrakového vnímání – „Hledej rozdíly na obrázcích“, spoj obrázky dle zadání

– pohybové aktivity – přenášení vajíček, závodivé soutěže ve družstvech s vajíčky

– PH „Na kvočnu a kuřátka“

– procházka po okolí – pozorování slepic a kohoutů – exkurze do chovu slepic

– polytechnická gramotnost – zapichování špendlíků do tvaru zajíčka, zdobení velikonočního

   vajíčka dle fantazie z kostek, kuliček a dalších tvarů

-předčtenářská gramotnost – pokus o opis slov (pomlázka, vejce apod.), skládání slov dle

  předlohy

– shlédnutí pohádky „O kohoutkovi a slepičce“ + převyprávění děje

– rozhovor na téma „Jak slavíte Velikonoce u Vás doma?“ – rozvoj slovní zásoby

– seznamování se s pojmy kraslice, pomlázka, šmigrust, mazanec

– fotografování dětí „Jarní den“

Plán aktivit – duben 2022

1.4.2022         Den ptactva – beseda s myslivcem – akce pro děti     

4.4.2022         Fotografování dětí „Jarní den“ – akce pro děti

21.4.2022       Den Země výlet do lomu v lese – akce pro děti       

28.4.2022       Pálení čarodějnic v MŠ – akce pro děti a rodiče děti

TVP JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

4. 4. – 8. 4. 2022

– seznámení se s dopravními prostředky a jejich způsobem pohybu

-předčtenářská gramotnost – přiřazování názvů k dopravním prostředkům, čtení podle piktogramů

– nácvik písně „Auto“ – doprovod na Orffovy nástroje

– shlédnutí pohádky „Krtek a autíčko“, „výukový pořad „Dopravní bezpečnost pro děti“

– malování barvami – „Dopravní značka“

– pozorování dopravních prostředků v okolí školky

– nácvik a memorování básní – „Semafor pro chodce“, „Hlavní silnice“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL„Dokresli cestu auta“, nácvik pohybu aut po určené trase

– matematická pregramotnost – opakování geometrických tvarů (kruh, trojúhelník, čtverec) –  

  sestav dopravní prostředek, opakování číselné řady 1-10 „Zaparkuj auta podle počtu“

– pohybové aktivity – cvičení s hudbou „Míša – Taneček o semaforu“

– seznamování se se základními pravidly silničního provozu – obraz.materiál + zkušenosti dětí

– PH „Na barevná auta“, „Na semafor a auta“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, barvy

– seznámení se s některými dopravními značkami

– rozhovory na téma „Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici, dopravní policie, vybavení kola

  apod.“

– skládání polovin obrázků – „Dopravní značky“

– dopravní double

JARO DĚLÁ POKUSY – VODA A ŽIVOT KOLEM NÍ

21. 3. – 1. 4. 2022

– seznámení se s tím k čemu všemu nám voda slouží, na co vše ji potřebujeme

– poslech příběhu „O kapičce Karličce“, četba z knihy „Bubáci a hastrmani“, „O vodníku Česílkovi“

– skládání rozstříhaných obrázků vodních živočichů

– výtvarné a pracovní aktivity – „Pod vodou“ (vymývaná klovatina), „Žabky u rybníka“, „Co viděla

   dešťová kapka“ – kresba tuší

– lokomoční pohybové činnosti – překážková dráha „Kapka na cestách“

– matematická pregramotnost – řazení předmětů dle velikosti, třídění dle zadání, procvičování

   početní řady 1-10, určování více x méně, těžší x lehčí

– rozvoj zrakového vnímání – skládání půlených obrázků, „Spoj dvojice“, „Co sem nepatří“

– logohrátky – foukání brčkem do sklenice s vodou, foukání do žabky

– grafomotorika – nácvik oválu, horního oblouku, rovné čáry krátké, rovné čáry dlouhé, obtahování tvaru

kapky

-předčtenářská gramotnost – rozvoj slovní zásoby při popisu obrazového materiálu „Kdo žije ve

  vodě? Proč nešpiníme vodu?“, seznamování se s pojmy povodeň, přehrada, rosa, gejzír apod.

– nácvik písně „Voda, voděnka“, „Rybička maličká“

 – opakování písní „Holka modrooká, Vzal si mrak, Mrak, Prší, prší, Vodníček“+ doprovod na

    Orffovy  nástroje

– poslech písní a skladeb „Vltava“, „Pramínek“ + pohyb. ztvárnění

– shlédnutí pohádky „O človíčkovi – jak si nabral vodu“

– polytechnická gramotnost – skládání loďky, výroba dešťové rourky, výroba vodního mlýnku

– hádanky o vodě, vodních živočiších

– rozhovor „Jaké vlastnosti má voda?“, “Proč musíme vodou šetřit?“, „Proč ji musíme chránit a

  neznečišťovat?“

–rytmizace na tělo „Dešťové kapičky“

– smyslové hry – „Samá voda“, „Urči zvuk vody“

– rozvoj jemné motoriky – nácvik stříhání po čáře „Déšť z mraků“, vystřihávání kapek z papíru

– seznámení se zvířaty a rostlinami, které žijí ve vodě a u vody+ využití obr. materiálu

– vycházka do okolí MŠ – pozorování vody v okolí MŠ, vhození Mořeny do potoka

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, barvy, řazení detailů k sobě, sudoku, bingo k námětu

   vody

– pohybová hra – „Ztvárnění koloběhu vody“, „Na rybáře“, „Na rybičku“,“Pára-voda-led“

– poznávání koloběhu vody v přírodě – shlédnutí „Příběhy kapky vody“, „Koloběh vody v přírodě“

– pokusy s vodou

– výlet ke studánce do Jindřichova, exkurze k vodní stanici

– skládání potravinového řetězce živočichů, skládání vývoje žáby

– nácvik básně „Žába leze po žebříku“

– seznámení se s vodním mlýnem a k čemu využívali lidé vodu v minulosti

– rozhovor na téma „Proč je důležité umět plavat?“, „Jaká jsou nebezpečí vody“

– pozorování kapří šupiny, výroba „Kapr ve vodě“

– rozhovor na téma „Jaké dopravní prostředky nám slouží na vodě?“

JARO DĚLÁ POKUSY – ZAHRADA

14. 3. – 18. 3. 2022

– seznámení se s částmi rostlin + vše co potřebují k růstu

– poslech pohádky „O princezně na hrášku“, „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“

– skládání rozstříhaných obrázků jarních květin

– výtvarné a pracovní aktivity – malování zlatého deště, sněženek, tulipánů, výroba „Travního skřítka“

– lokomoční pohybové činnosti – pantomimické ztvárnění práce na zahradě

– matematická pregramotnost – řazení předmětů dle velikosti

– rozvoj zrakového vnímání – skládání půlených obrázků nářadí

– logohrátky – vytleskávání názvů květin, zahradního nářadí apod.

– pracovní listy – grafomotorika – „Seřaď ,jak roste“, „Doplň geometrický tvar, „Přiřaď barvu“

-předčtenářská gramotnost – rozvoj slovní zásoby při popisu obrazového materiálu „Co děláme

  na zahradě“, práce s časopisem „Zahrádkář“

– nácvik písně „Fildova písnička, Řípa se vdávala“

 – opakování písní „Šel zahradník, Šla Andulka, Cib,cib, cibulenka“ + doprovod na Orffovy nástroje

– shlédnutí pohádek „Krtek zahradníkem“

– polytechnická gramotnost – vyšívání – mrkev, sázení semínek do tvaru písmen

– hádanky o zahradě a zahradním náčiní

– rozhovor „Jaké náčiní a nářadí používáme na zahradě?“

– grafomotorika, uvolňovací cviky a pracovní listy – PL „Zalévající konvičky“, „Váza“, „Dokresli 2½ obrázku„

– matematická pregramotnost – „Přidej zeleninu do hrnce“ (počet 1-10)

– pohybové aktivity – překážková dráha „Na zahradě“

– hra „Co jsi zasadil?“ – umět si zapamatovat text, posloupnost slov

– vycházka do okolí MŠ – pozorování zahrádek v obci

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, barvy, řazení detailů k sobě, sudoku „Zahrada“

– pohybová hra – „Najdi správnou květinu“

– skládání růstu rostlin dle časové posloupnosti

– pokusy s rostlinami – voda, světlo, tma, teplo (růst rostlin), klíčení řeřicha – fazole

– pracovní činnosti – příprava záhonku na ŠZ na sázení zeleniny a jarních květin

– učit se ohleduplnosti + umět pomáhat – „Proč nešlapeme po záhonech, netrháme květiny?“ „Pomáháš

rodičům při práci na zahradě?“

– praktické ochutnávání ředkvička, mrkev apod.

– nácvik básně „Kdo má malou zahrádku“

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA – DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

7.3 . – 11. 3. 2022

– seznámení se s domácími a hospodářskými zvířaty + jejich mláďaty

-předčtenářská gramotnost – četba příběhů „Devět“, „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“,  „Družstevní

vajíčko“ – porozumět textu, práce s knihou – leporela a ilustrace se zvířaty

– nácvik písně „Když jsem já sloužil“

 – opakování písní „Skákal pes, Kočka leze dírou, Pásla ovečky, Maličká sú, Slepičko má“ +

   doprovod na Orffovy nástroje

– shlédnutí pohádek „O zvědavém štěňátku“, „Povídání o pejskovi a kočičce“

– polytechnická gramotnost – skládání papíru „hlava pejska“, motání vlny – tělo kočičky, výroba

  ovečky – vlna + papírové talíře

– hádanky o zvířatech

– rozhovor „Kdo je to zvěrolékař a komu pomáhá?“

– grafomotorika, uvolňovací cviky a pracovní listy – PL „Klubíčko“, „Zvířata a jejich mláďata“, „Co nám

dávají„

– matematická pregramotnost – určování více x méně, větší x menší

– pohybové aktivity – překážková dráha „Na dvorečku“, nácvik poskoků stranou s rukama v bok,

   chůze v dřepu, nácvik kočičího hřbetu

– procházka do okolí MŠ – pozorování psů a koček v obci

– hra „Kdo kam patří?“ – určování obydlí zvířat

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, barvy, skládání zvířecí rodiny, určování pokrytí těla, užitku pro

člověka

– nácvik tanečku „Pásla ovečky“, „Na kuřátka“

– pohybová hra – „Na kočku a myš“, „Ovečky a vlk“

– skládání rozstříhaných obrázků – domácích zvířat

– rozlišování zvuků – urči zvíře podle zvuku

– rozhovor „Jak se chováme ke zvířatům?“, „Proč nesaháme na cizí zvířátko?“

– umět si plnit své povinnosti – „Můj domácí mazlíček“

– rytmizace slov – např. pes – štěňátko

– nácvik básně „ Kropenatá slepička“, seznámení s básní „Honzík nese vejce“

Plán aktivit – březen 2022

 8.3.2022         Divadlo Smíšek – „Nezbedná kůzlata“ – akce pro děti

 dle domluvy s obcí   MDŽ – veřejné vystoupení dětí v obci Vysoká

 21.3.2022        Ponožkový den v MŠ – akce pro děti       

 24.3.2022        Den vody – výlet „U studánky“ v Jindřichově – akce pro  

                        děti

 31.3.2022        Vynášení Mořeny – akce pro děti

JARO DĚLÁ POKUSY – JARO

28. 2. – 4. 3. 2022

– seznámení se s ročním obdobím a jeho základními znaky – počasí, oblečení, změny v přírodě

– shlédnutí příběhu Broučci – “A bylo jaro”

– nácvik cvrnkání kuliček

– PH „Jarní brána“

– rychlení větviček břízy – vrby v MŠ

– polytechnické a pracovní činnosti – výroba zápichu „Čápˇ, skládání papíru – sněženka, vlaštovka

– hádanky o jaru

– „Jarní procházka“ – plnění úkolů s jarním námětem v přírodě

– nácvik písní „Na jaře“, „Jaro už je tu“ – doprovod na Orffovy nástroje

– HPH „Jaro, jaro, kde se vzalo?“

– malování, práce s tuší, lepení – „Zlatý déšť“, „Kočičky“, „Jarní klíč“

– stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka – „váza“

– nácvik a memorování básní – „Táta včera na venku“, „Jaro volá na sněženku“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Let vlaštovky“, „Sluníčko“

– matematická pregramotnost – určování více – méně, přiřaď správný počet

– pohybové aktivity –  napodobování růst květin, co děláme na jaře

– procházka do přírody – pozorování jarních znaků v přírodě, pučení pupenů, určování prvních jarních

květin

– společný úklid školní zahrady sběr větví, vyhrabání listí apod.

– práce s obrazovým materiálem – poznávání prvních jarních květin, určování ptáků vracejících se

z teplých krajin

– předčtenářská gramotnost – skládání názvů ptáků, objevování květin v encyklopediích – práce  s knihou

– PL „Let vlaštovky“,“ Vpravo x vlevo“, „Co patří do jara?“, „Přiřaď květinu ke stínu“

– skládání rozstříhaných obrázků ptáků, květin

TVP  MASOPUSTNÍ DOVÁDĚNÍ

21.2. – 25.2. 2022

– seznámení se s tradicí Masopustu + postavami masek v masopustním průvodu

– předčtenářská gramotnost – četba pohádky „O Koblížkovi“ – umět převyprávěj děj + dramatizace

  pohádky, řazení dle dějové posloupnosti

– nácvik písní „Já jsem muzikant“, „To je zlaté posvícení“ – doprovod na Orffovy nástroje

– „Masopustní veselice“ v MŠ (plnění her, soutěží, úkolů) + rej masek (soutěž o nejkrásnější

   masku)

– „Masopustní bojovka“ – hra ověřující znalosti o Masopustu

– seznámení se s hudebními nástroji (obr.materiál) + zvuky, které vydávají

– hudební hádanky: “Poznej nástroj podle zvuku“

– nácvik a memorování básně – „Brzy bude velký bál“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Šašek na pružině“, „Dokresli 2 polovinu koláče““

– matematická pregramotnost – přiřazování koláčů podle počtu, skládání obrázků dle velikosti –

  Koblížek, medvěd

– pohybové aktivity –  cvičení dle básně „Když se tahá za šňůru…“

– překážková dráha – „Masopustní průvod“

– pracovní listy: „Přiřaď nástroj“, “Co upekl Masopust“, „Stíny – klauni“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání

   z geometrických tvarů

– HPH „Chodí medvěd po zahradě“

– třídění hrách – čočka – kroupy

– skládání půlených obrázků  – „Klauni“

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba jitrnic a koláčů, malování klaunů

– pečení masopustních koblížků

– logo chvilka – napodobení zvuku koně – medvěda – prasete

TVP KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

14.2. – 18.2. 2022

– seznámení se se „základními“ pohádkami a pohádkovými postavami – pochopení moudrosti a

  významu pohádek

– poslech pohádek dle výběru dětí

– sestavování časové posloupnosti pomocí obrázků

– kolíčkohraní – stíny, počítání

– pracovní list – vytleskávání slov a následné zaznamenání do listu, bludiště, omalovánka

– výtvarné a pracovní činnosti – skládání čepice pro Večerníčka, výroba Večerníčka z papírových

talířů

– grafomotorika, uvolňovací cviky – dokreslování Koblížka, „Najdi cestu“

– nácvik písně – „Červená Karkulka“

– hledání pohádkových dvojic

– pohybové aktivity – překážková dráha „Cesta pohádkovým lesem“, nácvik váhy předklonmo

   (holubička), dodržovat změny tempa v běhu podle hudby

– smyslové hry – „Na popelku“, „Poznej falešnou slepičku“, „Zrníčka v zobáčku“

– rozhovor na téma „Jaké mohou být pohádkové postavy?“, „Dobro a zlo v pohádkách“

– rozlišování pohádky veršované x prózy

– dramatizace pohádky dle výběru dětí

– poslech písní k tématu  –  „Pláče vodníček“, „Štístko a Poupěnka – pohádkové písničky“ apod.

– poslech a memorování básně „Princeznička na bále“

– hádanky s tématem pohádek

– seznámení se s tím, jak zacházíme s knihou, prohlížení si pohádkových knih a leporel

– seznámení s tím, jak se chováme v divadle, jaké druhy pohádek máme (kreslená, maňásci, loutková)

– určování co do pohádky patří x nepatří, umět odpovědět celou větou na otázku

– předčtenářská gramotnost – malované čtení „Odkud ten náš holub letí“

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – SMYSLY

7.2. – 11.2. 2022

– seznámení se s 5 smysly člověka + využití obrazového materiálu

– poslech příběhu „O vzácném pokladu”, “O jazýčku”

– práce s didaktickými pomůckami – přiřazování ke správnému smyslu

– smyslové hry (“Na kukačku”, “Co se ztratilo?”, “Co slyšíš?”, “Co jsi nahmatal?”, “Co jíš?”)

– pracovní listy – “Spoj obrázky”, “Věci, které vidíme”, “Co slyšíme?”, “Nosík cítí každou vůni”, “Zrakové vnímání”

– poslech pohádek “O vzácném pokladu”, “O jazýčku”

– tvoření jednoduchých vět: např. “Ušima slyším budík.”

– rozhovor na téma: “Kdo je to postižený člověk?”, “Jaké pomůcky používá k životu?”

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání velikosti, množství, počet, určování povrchu předmětů hmatem

– předčtenářská gramotnost – určování prvního písmene ve jménu, počítání slabik, určování slov na zadané písmeno, hra “Co se rýmuje?” + spojování dvojic obrázků

– rozvoj zrakového vnímání – hledání 10 rozdílů na obrázku

– hádanky o smyslech

– výtvarné a pracovní činnosti – obtisky rukou + jejich dotvoření detaily, okreslování vlastních rukou, výroba bubínku

– nácvik písně “Smyslová”

– nácvik básně “Nač má člověk smyslů 5”, poslech básně “Když narodí se maličký”

– procvičování ruky – napodobování zvířat, předmětů (např. rybička)

– pohybové hry “Na zloděje”, “Dotyková hra”, “Na slepou bábu”

– seznámení se znakovou řečí, shlédnutí ukázky znakové řeči

– seznamování se s novými pojmy např. “ortéza, slepecká hůl, Brailovo písmo”

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – LIDSKÉ TĚLO

31. 1. – 4. 2. 2022

– seznámení se s jednotlivými částmi lidského těla, vnitřními orgány a jejich funkcemi

– rozhovor na téma „Kdo je to lékař?“, ” Jaké je to být nemocný, co musíš při léčbě dodržovat?”, “Jak své

tělo před nemocemi a úrazem můžeš chránit?”, “Co znamená číslo 155?”

– práce s obrázkovým materiálem + rozhovor – „Jaký může být člověk?“ (vlastnosti, vzhled apod.), “Co je to postižení?”

– pokoušet se pracovat nedominantní rukou, poslech tlukotu srdce, opakování názvů prstů na ruce

– poznávání emocí a pocitů člověka dle pantomimického ztvárnění

– exkurze k lékaři či do lékárny

– seznámení se s etapami vývoji člověka + upevňování znalostí o členech rodiny (děda, sestřenice apod.)

– nácvik písně “Holka modrooká“, tance “Tančíme Labadu”

– poslech pohádky “Kráska a netvor”, “O Sněhurce”, básní “O Palečkovi, Polámal se mraveneček”

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání velikosti, množství, počet, skládání částí do celku

– matematická pregramotnost – sudoku “Bacily”, určování počtu 1-6 – počítání končetin, orgánů apod.

– čtenářská pregramotnost – určování počtu hlásek ve slově, třídění číslice x písmena, zdrobněliny

 – PL „Dokresli obličej”, “Vytvoř páry”

– výtvarné a pracovní činnosti – kresba postavy, vytvoření pohyblivého panáčka

– usměrňování výdechového proudu určitým směrem – “Vlasy na hlavě”

– cvičení na téma: “Co vše tvé tělo dokáže” – běh, poskoky, plazení, lezení, překážková dráha

– upevňování správného postupu při mytí rukou a čištění zubů, chůze ze schodů a do schodů – střídání

obou nohou

– nácvik básní „To jsou ruce, Všechny moje prsty“

– pohybové hry „Na sochy“, „Bába rýma“

– hádanky o lidském těle

– grafomotorika – “Dokresli postavu”, “Lidské oko”

– vysvětlení si “Co je to očkování?”, Co jsou to bacily x vitamíny?, Co je to zdravá strava a proč se

nepřejídáme?”, “Jaké mohou být škodlivé návyky (kouření, drogy) x zdravé návyky (sport, otužování)”

Plán aktivit – únor 2022

 dle sněhových podmínek  – “Hrátky se sněhem, zimní tvoření na ŠZ”– akce pro děti

 24.2.2022      „Masopustní veselice“ – akce pro děti

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY

24. 1. – 28. 1. 2022

– seznámení se s pojmem “zimní olympiáda” (olympijský oheň, kruhy, sporty)

– rozhovor na téma „Jaké znáš zimní sporty a jejich náčiní? Jak se při nich musíme chránit?“

– práce s obrázkovým materiálem + rozhovor – „Letní sporty x zimní sporty?“

– poznávání sportu dle pantomimického ztvárnění

– nácvik písní „Padá sníh, Kam mě brusle povezete“

– shlédnutí pohádky „Krtek a sněhulák“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání velikosti, množství, počet, skládání částí do celku

– matematická pregramotnost – určování počtu 1-10, pojmy kratší x delší, rychlejší x pomalejší

– čtenářská pregramotnost – určování počtu hlásek ve slově, skládání české vlajky dle předlohy

 – PL „Olympijské kruhy“, „Urči sport, který sem nepatří“

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba sněhuláka, brusle, malování sportovců v zimě

– bobování na kopci, stavění sněhuláků na ŠZ

– cvičení na téma: “Bruslíme”, “Koulovaná”, “Bobová dráha” apod.

– práce s mapou a glóbusem – ukázaní, kde vznikly olympijské hry

– nácvik básní „Sněhulák“, „Cupy,dupy“

– pohybové a sluchové hry „Na vločky“, „2 mrazy“

– hádanky o zimních sportech

– grafomotorika – “Kruh okolo brusle”, “Cesta sportovce”, “Znázorni pohyb”

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZVÍŘATA V ZIMĚ

16. 1. – 20. 1. 2022

– seznámení se zvířaty přezimujícími u nás, žijícími za Polárním kruhem

– rozhovor na téma „Jak můžeme pomáhat zvířatům v zimě?“

– rozvoj jemné motoriky – výroba lojových koulí pro ptáky, obtahování – vypichování obrysů zvířat, psaní brkem ptáka,

modelování medvěda

– práce s obrázkovým materiálem + rozhovor – „Jaké stopy vidíš ve sněhu?“

– poznávání stop v přírodě + jejich pozorování

– nácvik písně „Usnul vrabec za komínem“

– shlédnutí pohádky „Lesní zvířátka v zimě“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání velikosti, množství, počet, skládání částí

   do celku

– matematická pregramotnost – určování polohy, směru,tvarů – kulatý, hranatý, špičatý

– čtenářská pregramotnost – určování prvního písmene ve jménu, počítání slabik, určování slov

   na zadané písmeno, napodobení písmen dle předlohy, vymýšlení jmen na počáteční písmeno

– PL „Urči stopu“, „Přiřaď ptáčka“, „Co jí?“

– výtvarné a pracovní činnosti – malování ledního medvěda, výroba spící lišky, tučňáčí čelenka

– vycházka ke krmelci – přinesení potravy zvířatům

– vysvětlení si „Proč neubližujeme zvířatům, a ani lidem okolo sebe“

– práce s mapou a glóbusem – ukázaní Grónska, kontinentu, kde žijí polární zvířata

– cvičení na téma – „Jak se pohybují zvířátka?“

– nácvik básní „Kam se ježek v zimě schoval“, „Krákorala černá vrána“

– pohybové a sluchové hry „Na hlídače“, „Na kukačku“, „Ptáčci“

– dramatizace pohádky „O ztracené rukavičce“

– kolíčkování – „Přiřaď ke zvířeti potravu – stopu“

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMA

10.1. – 14.1.2022

– povídání si o znacích zimy (počasí, oblečení, změny v přírodě), o kontinentu Antarktida

– nácvik zimní písně „Sněží, sněží“ a básničky „Mrazík cení zoubky“

– výtvarné činnosti – stříhání, lepení, práce s barvou – „Čepice a rukavice“

– kresba sněhuláka spojená s básničkou „Jedna koule, druhá koule…“

– grafomotorická cvičení – PL “Dokresli iglú“, „Padající vločka“

– práce s pracovními listy „ Zimní cesta“, „Najdi stejné sněhuláky“, „Dokresli vločky – počet“

– poslech pohádky se zimní tématikou – „O 12 měsíčkách“

– pokusy se sněhem a ledem – pozorování znečištění, zabarvení, zmrznutí

– hry ve sněhu a tvoření se sněhem – bobování, koulování, stavění sněhuláka, odklízení sněhu

– matematická pregramotnost – počítaní 1 -10 , porovnávání větší x menší, víc x míň, řazení od nejmenšího po největší,

před, za, první poslední, porovnávání délky

– polytechnické činnosti – výroba vloček z „uchošťourů“, výroba hýbajících se sněhuláků, výroba prostříhávaných vloček z překládaných papírů

– tancování s Inkou Rybářovou, Míšou Růžičkovou – „Sněhuláci“

– práce s obrázkovým materiálem a knihami s danou tématikou

– hra „Kdo se rychleji oblékne“, „Já mám – kdo má“, soutěž v hledání ponožek

– povídání o zimním oblečení

– nácvik tanečku „Dva mrazíci uličníci“

– rozhovory o nebezpečném pohybu na ledu a pohybu po komunikaci

– překážková dráha „Ledové království“ – průlez přes ledový tunel, přelézt přes ledovou horu, chůze po ledové řece,

skoky po vločkách

– hádanky o zimě

– hledání hononym, určování hlásek na začátku a konci slov

– nácvik hodu horním obloukem do dálky (sněhové – papírové koule), procvičování obratnosti při lezení v podporu

dřepmo s předmětem na zádech (koule)

– modelování sněhuláků – nácvik modelování koule

– procvičování síly výdechového proudu – foukání do papírových kuliček

– seznamování se s pojmy vánice, meluzína, metelice, rampouch, chumelenice

– skládání sněhuláků dle předlohy

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – TŘI KRÁLOVÉ

3.1. – 7.1. 2022

– seznámení s lidovou tradicí – „Svátek tří králů“

– poslech příběhu „Tři králové“ a jeho dramatizace

– rozvoj hmatového vnímání – poznat tvar hvězdy v předmětech, výroba a skládání hvězdy – koruny z různých

materiálů

– práce s obrázkovým materiálem + rozhovor – „Jak se jmenovali králové, město narození Ježíška, co dostal za dary

apod.“

– nácvik koledy „My tři králové „+ doprovod na hudební nástroje, poslech koledy na YouTube

– shlédnutí příběhu „Jak to bylo na Tři krále“ – Chaloupka na vršku

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání velikosti, množství, počet, skládání částí do celku

– matematická pregramotnost – řazení dle velikosti, přiřazování předmětů ke tvarům, určování tvarů – kulatý, hranatý,

špičatý

– čtenářská pregramotnost – určování prvního písmene ve jménu, počítání slabik, určování slov na zadané písmeno,

napodobení písmen dle předlohy, vymýšlení jmen na počáteční písmeno

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Dokresli obrysy 3 králů“, domalování ocasu komety

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba koruny, papírových loutek „Tří králů“, výroba postav „Tří králů“

– vycházka po obci – pozorování, kterou domácnost „navštívili“ Tři králové (nápisy nad dveřmi)

– upevňování správného držení nůžek – stříhání vousů krále, hvězdy

– vysvětlení si co je to „Tří králová sbírka“ a proč se každoročně pořádá, jak si lidé pomáhají

– práce s mapou a glóbusem – hledání města Betléma, země Jeruzalém apod.

– cvičení na téma „Co viděla hvězda“ – napodobení pohybu, překážková dráha „Cesta do Betléma“

– práce s mapou a glóbusem – hledání města Betléma, země Jeruzalém apod.

– pohybové hry „Na krále“, „Na kometu“, „Na mudrce“

– seznamování se s novými pojmy např. “myrta, kadidlo, mudrc”apod.

– pracovní listy – „Spočítej koruny“, „Najdi správnou cestu“, Co do řady nepatří“

Plán aktivit – leden 2022

 12.1.2022    “Učitelky čtou dětem” s aplikací Readmio

 19.1.2022    Divadelní představení Smíšek – “Eskymácká pohádka” ( v MŠ Jindřichov)

KOUZELNÝ ČAS ADVENTNÍ – VÁNOCE

6. 12. – 23. 12. 2021

– seznámení se s tradicí Adventu a vánočními zvyky (realizace některých z nich)

– nácvik a upevňování vánočních koled, doprovod na Orffovy nástroje

– poslech příběhu „Cesta do Betléma“- vysvětlení si narození „Ježíška“, „O jmelí“

– shlédnutí příběhu „Chaloupka na vršku“ – „Jak to bylo na Vánoce“

– sestavování časové posloupnosti pomocí obrázků

– pracovní listy – „Najdi rozdíly“, „Co do řádku nepatří“, „Přilož správně“, „Bludiště“,“ Najdi dvojice“, omalovánky

– výtvarné a pracovní činnosti – malování vánočního kapra – baňky, vánoční přání, anděl z papíru + zápich, vánoční

čelenka, jablíčkový svícen

– grafomotorika, uvolňovací cviky na vánoční téma

– nácvik písně – „Vánoční zvoneček“

– nácvik básní – „Vánoční stromeček“, „Kapr leží ve vaně“

– hudebně pohybové aktivity – ztvárnění koledy „Stojí vrba košatá“

– pohybové aktivity – překážková dráha „Cesta za vánočním stromečkem“

– uvědomování si vánoční atmosféry, vycházky po vesnici – sledování vánoční výzdoby

– výroba nepečeného cukroví

– umět probudit v sobě laskavost, udělat pro někoho něco pěkného nebo něco pěkného říct

– uvědomovat si, že Vánoce nejsou jen o dostávání dárků, ale hlavně o upevňování rodinných a přátelských vztahů

– posezení u vánočního stromečku – nadílka v MŠ

– práce s obrázkovým materiálem + rozhovor – vyhledávání obrázků na téma „Co by sis přál pod stromečkem?“

– upevňování základních barev – „Baňky na stromečku“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet

– lokomoční pohybové činnosti – nácvik běhu mezi překážkami, chůze po laně

– společná výroba „Dopis pro Ježíška“

– rozvoj jemné motoriky – namotávání vlny na rybku, modelování baněk ke stromečku

– rozhovory na téma: „Co přináší adventní čas?“, „Jak se k sobě lidé mají chovat nejen o Vánocích?“, „Jak slavíte Vánoce

doma?“

– plnění úkolů z adventního kalendáře

– nácvik správného stolování (upevnění používání příborů, vhodné chování u stolu)

Plán aktivit – prosinec 2021

  4.12.2021    vystoupení dětí z MŠ na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ v obci Vysoká

  6.12.2021    „Mikulášská nadílka v MŠ“ – akce pro děti

  8.12.2021    vánoční besídka v MŠ s posezením u stromečku – akce pro děti  a rodiče

KOUZELNÝ ČAS ADVENTNÍ – MIKULÁŠ

21. 11. – 3. 12. 2021

– seznámení s lidovou tradicí sv.Mikuláše a sv.Barbory

– poslech legendy o sv.Mikuláši, shlédnutí pohádky „Jak to bylo na Mikuláše“ – Chaloupka na vršku

– skládání rozstříhaných obrázků čert – Mikuláš – anděl

– kolíčkohraní – počítání do 10

– výtvarné a pracovní aktivity – tvoření Mikuláše, čertů, papírových řetězů

– pracovní listy – „Čertí rohy“, „Co je v řádku jinak“, Čertí labyrint“

– rozvoj jemné motoriky – modelování a stříhání vousů Mikuláše, vousy z mouky

– rozhovor s dětmi na téma – „Mikuláš u vás doma“

– rozvoj slovní zásoby – „Jaké vlastnosti má čert, anděl, Mikuláš?“

– lokomoční pohybové činnosti – válení sudů, nácvik poskoku na 1 noze, překážková dráha „V pekle“

– nácvik básně „Čert chlupatý“, „Čertíček“, „Čerti a čertidla“

– nácvik písně „Mik, miku, Mikuláš“, „Ďábelské počasí“

– pohybové hry „Čertí ocas,“, Čerte zabrblej“, „Popletové“

– matematická pregramotnost – řazení dle velikosti, “Spočítej perníčky“, „Čertův pytel – počty“

– rozvoj zrakového vnímání – skládání půlených obrázků, puzzle „Mikuláš“, „Co patří do košíku?“

– logohrátky – vytleskávání jmen čertů, oromotorika – zabrblej jako čert, vyplazování jazýčků, čertí zaklínadla, hra „Na

ozvěnu“

– pohybové hry – „Čertí ocas”, „ Čerte zabrblej“, „Popletové“

– předčtenářská gramotnost – malované čtení „O Mikulášovi“, opis a skládání slov čert – Mikuláš – anděl

– pracovní listy – grafomotorika – „Čertí rohy“, „Cesta k bonbónu“

– vystoupení dětí na „Mikulášské nadílce“ a rozsvícení vánočního stromečku v obci

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – TVARY A MATERIÁLY

15. 11. – 19. 11. 2021

– seznámení se s tématem – poznávání tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník, obdelník)

– pohybové hry „Na bublinu“, „Kolo, kolo mlýnský“, „Velké kolo uděláme“

– seznámení a učení se písní a básní spojených s aktuálním tématem „Trojúhelník“, „Geometrické tvary“

– výtvarné a pracovní aktivity – tvoření z přírodnin (dřevo, kámen, písek, hlína)

– rozvoj zrakového vnímání – pracovní listy – „Pojmenuj co k čemu patří“, „Zrakové vnímání“, „Dokresli obrázek“,

skládání geometrických obrazů dle předloh

– hádanky na téma „Je to…“

– polytechnická gramotnost – praktické poznávání materiálů, jak vzniká papír – železo – sklo?

– pokusy s materiálem – písek – voda, hlína – voda, co lehčí x těžší, co plave x nadnáší se

– poslech pohádky „O vlkovi a 3 čunících“, „Kamenný pes“ – pochopení děje

– matematická pregramotnost – řazení dle velikosti, přiřazování předmětů ke tvarům, určování tvarů – kulatý, hranatý,

špičatý

– hry – „Kouzelný pytlík“, „Kolik věcí jsi viděl?“

– lokomoční pohybové činnosti – koulení míčem daným směrem, přeskakování vysokých překážek

– hudebně pohybové aktivity – „Na konopky“

– společná diskuse s dětmi o tom, jak chráníme přírodu – třídění odpadu

– rozvoj jemné motoriky – modelování geometrických tvarů

– rozhovor s dětmi na téma „Jaké nebezpečí hrozí…“ sklo, ostrá hrana

– rozvoj slovní zásoby – “Jaké jsou vlastnosti předmětů? …” (kulatý, hladký, studený)

TVP O ZLATÉ PODKOVĚ

8. 11. – 12. 11. 2021

– seznámení s lidovou tradicí a pranostikami – na svatého Martina kouřívá se z komína, pochopení moudrosti a významu

– poslech legendy o sv. Martinovi a její dramatizace

– sestavování časové posloupnosti pomocí obrázků

– matematická pregramotnost – kolíčkohraní (stíny, počítání 1-10), doplňování předlohy husy – geometrické tvary

– pracovní list – vytleskávání slov a následné zaznamenání do listu, „Bludiště“, „Co do řádku nepatří“

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba rohlíčku, koně, komínů

– grafomotorika, uvolňovací cviky – dokreslování vloček, přeskoky koníka

– nácvik písně – „Svatý Martin“

– nácvik básně – „Na svatého Martina“

– rozvoj zrakového vnímání – „Hledej rozdíly na obrázcích“

– pohybové aktivity – překážková dráha na koni, nácvik kroku poskočného bokem

– logohrátky – dechová cvičení – přenášení papírku brčkem „Sněhové vločky okolo sv.Martina“

– procházka po okolí – jak se mění příroda na zimu, pozorování koní u školky

– polytechnická gramotnost – pečení svatomartinských rohlíčků

– umět probudit v sobě laskavost, pochopit co je to soucit, umět se rozdělit s druhým

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – BARVY

1. 11. – 5. 11. 2021

– pohybová hra – „Na barevná auta“, „Čáp ztratil čepičku“

– nácvik básně „Barvičky“

– nácvik písně „Podzimku“

– výtvarné a pracovní aktivity – otiskování listů, deštníky – zapouštění tuše do klovatiny, listy – pohyblivé barvy v sáčku

– pracovní listy – „Domaluj správnou barvu“, „Přiřaď správný čtverec“, „Vpravo x vlevo“

– pozorování barev v přírodě při vycházkách, přiřazování barev k jednotlivým ročním obdobím

– poslech písně „Barvy“ – Svěrák, Uhlíř

– pokusy s barvami – míšení barev, barva – olej – voda

– předčtenářská gramotnost – poslech pohádky „O červené Karkulce“ – převyprávění děje

– opakování písní z průběhu roku – „Travička zelená“, Červený šátečku“, „Na tý louce zelený“

– procvičování stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oka a ruky – kapky vody

– lokomoční pohybové činnosti – házení barevných drátěnek, kroužků na cíl

– hudebně pohybové aktivity – „Zlatá brána“, „Pletla jsem”

– společná diskuse s dětmi o tom, kdo je to malíř, co je to paleta, jaká je tvá oblíbená barva

– rozvoj matematické pregramotnosti – třídění tvarů a předmětů dle barev

Plán aktivit – listopad 2021

  2.11.2021     Listí žloutne, poletuje – tvoření a práce na zahradě – akce pro děti

 11.11.2021    Svatý Martin – pečení rohlíčků v MŠ

25.11.2021    Pečení vánočních perníčků v MŠ

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ČAS

25. 10. – 29. 10. 2021

– rozcvička – „Když já vstanu z postele“

– pohybové aktivity – prolézání strachovým pytlem, nácvik kolébky

– nácvik básně -„Dvanáct hodin“

– přiblížení si tématu – střídání 4 ročních období, střídání den x noc, co děláme ve dne x v noci

– seznámení se s pojmy ráno – poledne – večer

– společný rozhovor s dětmi o koloběhu života na zemi (příroda, lidé, zvířata rostliny) a jejich zkušenostech

– PL „Dokresli plamínek“, Vymaluj číslice“

– seznámení se s tradicí „Dušiček“u nás a „Halloween“ v anglosaských zemích – vyhledávání rozdílů

– polytechnická gramotnost – dlabání dýní, výroba džusu z dýně

– rozvoj slovní zásoby – popiš jaká může být dýně (tlustá x tenká, kulatá x šišatá, oranžová x žlutá)

– nácvik písně – „Jaro, léto, podzim, zima“

– procvičování stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oka a ruky – vystřihování hvězd z papíru

– poslech pohádky „O 12 měsíčkách“, „Jak to bylo na dušičky“ – pochopení a zapamatování si děje

– předčtenářská gramotnost – práce s knihou „Broučci“, skládání děje podle časové posloupnosti

– matematická pregramotnost – nácvik číselné řady 1-10, vizuální podoba číslic, obtahování

   číslic pomocí šablon, určování dýní vetší x menší, řazení dle velikosti

– umět pojmenovat z čeho mám strach, snažit se překonat svoje obavy

– „Svátek duchů a strašidel“ – komunitní setkávání s rodiči v rámci realizace projektu Šablony č.2

TVP DEN STROMŮ

18. 10. – 22. 10. 2021

– rozlišování strom – keř, jehličnatý, listnatý, přímé pozorování a rozlišování v okolí i na zahradě MŠ

– hry a tvoření z větviček, šišek, listů a plodů

– dechová cvičení – foukání do listů

– nácvik písně – „V lese“, „Já do lesa nepojedu“

– nácvik básně – „Strom“

– polytechnická gramotnost – výroba koruny pro “Krále stromů” z přírodnin a papíru

– matematická pregramotnost – počítání do 10 – „Přiřaď šišky, řazení od nejmenšího po největší

– povídání o stromech – rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, proč jsou stromy důležité, jak se chováme v lese,

jak stromy chráníme…

– předčtenářská gramotnost – práce s knihou „Lesní školka“ , poznávání jednotlivých částí stromu

– rozvoj jemné motoriky – vypichování listů do kartónu, navlékání listů na provázek, omotávání papírových listů vlnou

– čtenářská pregramotnost – poslech příběhu „O stromu“, kontrola pozornosti pomocí otázek od p. uč.

– pohybové aktivity – běh mezi stromy, přeskakování pařezů

– pracovní list – „Větší x menší strom“, „Přiřaď správně list“, „Dokresli list podle čísel“

– výsadba keřů na ŠZ – oslava Dne stromů – environmentální aktivity ke Dni stromů

   (obkreslování kůry stromů, malování listy – chlorofyl, pozorování letokruhů v pařezech)

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ZVÍŘÁTKA V LESE

11. 10. – 15. 10. 2021

– procvičování stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oka a ruky – výroba papírových zvířecích masek

– dramatizace pohádky „Boudo budko, kdo v tobě přebývá“

– písně k tématu  – Běží liška k Táboru, “Starý medvěd“, „Na tý louce zelený“ a opakování písní

   z předešlých témat

– poslech a memorování básní – „Ježek“, „Veverka“

– hádanky s tématem lesních zvířat

– poslech pohádek – „Boudo, budko“, „O Koblížkovi“,“ O Budulínkovi“, „O Smolíčkovi“ reakce na

   text – jaká zvířátka v příběhu vystupovala

– logohrátky – vytváření rýmů, rozvoj slovní zásoby

– práce s obrázkovým materiálem – vyhledávání obrázků lesních zvířat, skládání zvířat (rozstříhané obrázky)

– výroba papírových loutek – „Boudo, budko“

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet

– lokomoční pohybové činnosti – skok do dálky, chůze po laně, chůze po zvýšené rovině

– nelokomoční pohybové činnosti – napodobení pohybu zvířat

– předčtenářská gramotnost – seznámení s bajkou (mravní ponaučení) – poslech „Liška a čáp, „Liška a havran“

– hudebně pohybová hra – „Chodí medvěd po zahradě“, “Přiletěla vrána“, „Zajíček v své jamce“

– pracovní list – „Kdo žije v boudě budce?“, „Špatná stopa“, „Zakresli pohyb“

– modelování zvířátek (medvěd, ježek)

– práce s knihami a časopisy – pozorování známých zvířat na obrázcích, kde bydlí, čím se živí,

   jak jim můžeme pomáhat, co je to krmelec, způsob jejich pohybu

– polytechnická gramotnost – výroba “Sovy” z listí, doplnění o detaily, práce s papírem (přehýbání ) – výroba „Ježka”,

„ Zajíce”

– předčtenářská gramotnost – skládání názvů zvířat podle předlohy

– nácvik rozpočítadla “Liška, šiška, pampeliška” – zapamatování si textu

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – PLODY PODZIMU

4. 10. – 8. 10. 2021

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

– poslech a nácvik písní a básní k tématu – „Veverka“, „Spad kaštánek“

– sbírání kaštanů a žaludů pro tvoření

– usměrňování výdechového proudu – rozfoukávání tuše – „Šípkový keř“

– polytechnická gramotnost – výroba šípkových náhrdelníků (navlékání na jehlu s nití)

– práce s obrázkovým materiálem – poznávání hřibů, lesních plodů, šišek + přiřazování ke stromům a keřům

– předmatematická gramotnost – vážení plodů, měření, určování více x méně, seřazování dle velikosti

– práce s přírodninami – skládání dle předloh do obrazců

– lokomoční pohybové činnosti – nácvik hodu míčem na cíl a chytání míče, přenášení kaštanů na lžíci

– vycházka po vesnici, do lesa – sledování změn v přírodě, tvoření z přírodnin

– pracovní list „Dokresli žaludy“, „Spoj houby se stínem“, „Najdi stejný kaštánek“

– beseda s myslivcem v MŠ, povídání si o tématu les a lesní zvířátka, co obnáší práce myslivce

Plán aktivit – říjen 2021

7.10.2021     Beseda s myslivcem v MŠ

20.10.2021    „Den stromů“ –  projektový týden (výsadba stromků na ŠZ +

                     návštěva zámeckého parku)

26.10.2021    „Svátek duchů a strašidel“  – akce pro děti a rodiče

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ZNAKY PODZIMU

27. 9. – 1. 10. 2021

– seznámení se s ročním obdobím a jeho základními znaky – počasí, oblečení, změny v přírodě

-předčtenářská gramotnost – četba příběhů „O poslední vlaštovce“, „Vláďův drak“, „Honzík pouští draka“ – umět

převyprávět děj

– nácvik písní „Pyšný drak“, „Vlaštovičko, leť“ – doprovod na Orffovy nástroje

– rozvoj slovní zásoby – antonyma „Jaký může být drak?“ (velký x malý, veselý x smutný, dlouhý x krátký, barevný x

černobílý)

– malování, lepení, práce s tuší – „Vlaštovka“, „Drak“

– stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oko x ruka – „Drak“ + dokreslení ocasu

– nácvik a memorování básní – „Drak“, „Podzim“

– grafomotorika, uvolňovací cviky – PL „Drak“, „Vlaštovky“

– matematická pregramotnost – opakování geometrických tvarů (kruh, trojúhelník, čtverec)

– pohybové aktivity –  napodobování deště, větru, opadávání listí. stromů

– procházka do přírody – pozorování podzimních znaků v přírodě

– na školní zahradě sběr listí + tvoření z listí a přírodnin

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet, skládání z geometrických tvarů

– výlet s dětmi do Krnova – „Farmářské trhy“ + seznámení se s dominantami města, srovnání město x vesnice (příroda,

stavby, počasí)

– pohybová hra – „Kdo se dřív oblékne“, „Dračí ocásky“, „Na hlídače“

– skládání rozstříhaných obrázků  – „Draci“

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – OVOCE

20. 9. – 24. 9. 2021

– přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině, ovoci a ovocných stromech

– vytváření zdravých životních návyků – význam ovoce pro zdraví člověka

– ochutnávka ovoce rozvíjení a užívání všech smyslů (sladký x kyselý, určování ovoce)

– výroba „ježka Ovocňáčka z hrušky“, malování „Kompotová sklenice“ – úchop štětce

– matematická pregramotnost – počítání do 10 – „Spočítej jadérka v jablíčku“, třídění podle barev, tvaru, druhu

– seznámení a memorování básní „Jablíčko, Vezmi žlutou tužku, Spadla hruška“

– hra – „Košík plný ovoce“

– práce s obrázkovým materiálem, hádanky o ovoci

– pracovní list – „Urči stín ovoce“, „Dokresli 2 ½ ovoce“

– pohybová hra – „Na knedlíky“

– poslech příběhu „Jak švestky chutnaly medově“, „O ztracené hrušce“

– nácvik kroku přísunného

– nácvik tanečku – mazurka „Měla babka“, hudebně pohybové aktivity

– ranní rozcvička +překážková dráha, nácvik převalu v leže

– hry na školní zahradě – využití herních a přírodních prvků

– čtenářská pregramotnost – vytleskávání slabik ovoce, určování prvního a posledního písmena ve slově

– polytechnická pregramotnost – pokusy s ovocem – sledování změn

– krájení a strouhání jablek, válení těsta, dochucení štrúdlů + pečení – projektový den „Štrůdlování“

– logohrátky

TVP BRAMBOROVÉ HRANÍ

13. 9. – 17. 9. 2021

– seznámení se s tématem – povídání o bramborách a vše s tím spojené

– rozvoj slovní zásoby – antonyma „Jaká je brambora?“ (tvrdá x měkká, čistá x špinavá, dobrá x špatná, velká x malá)

– užívání všech smyslů – ochutnávání, osahání, přivonění, pozorování

– PL „Traktor“, „Brambory“

– procházka do přírody – pozorování práce na polích

– tvoření „Bramboráčka“ z přírodnin

– matematická pregramotnost – počítaní brambor do 10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně

– polytechnická pregramotnost – pokusy s bramborou (pozorování klíčení brambory, rozříznutí brambory – změna

vzhledu)

– čtenářská pregramotnost – určování prvního písmene ve slově, počítání slabik

– pohybové aktivity – míčové hry (kutálíme brambory), překážková dráha

– nácvik a pohybové ztvárnění básně „Brambora“

– seznámení s písní „Šel zahradník“

– rozlišování zeleniny nadzemní x podzemní s využitím obr.materiálu

– práce s barvou – „Pytel plný brambor“ – tiskátka z brambor

– „Hoř ohýnku na poli, upečeme brambory“ – komunitní setkávání s rodiči v rámci realizace projektu Šablony č.2

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 10. 9. 2021

– seznámení s novými kamarády v mateřské škole

– orientace v prostorách mateřské školy a nejbližším okolí

– seznámení s ranním rituálem – básnička na přivítání v kruhu

– společné utváření pravidel třídy, kouzelná slovíčka v MŠ

– nácvik písní a básní k tématu

– výtvarné a pracovní činnosti k tématu (otiskování rukou, kresba kamaráda ze školky, vykreslování značky)

– rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky

– pohybové hry na procvičení jmen kamarádů a paní učitelek

– práce s pracovními listy

– vytleskávání jmen kamarádů, rozklad slov na slabiky

– rozvoj polytechnické gramotnosti – práce s váhou a metrem

– pohybové hry – signály („Co se změnilo“, „Kdo se ztratil“, „Najdi svoji značku“)

– ranní rozcvičky, překážková dráha, pohyb.ztvárnění písní

– závodivé hry, Kimovy hry

– poznáváme kamarády – „Jak se jmenuješ“

– porovnávání větší x menší, počítání kamarádů

– příběh – „Jak se kluci neuměli spočítat“, „Proč maminka Adámka nechce“

– hry a skládaní s přírodninami

Plán aktivit – září 2021

8. 9. Zahajovací schůzka

15. 9. Hoř ohýnku na poli, upečeme brambory – akce pro rodiče a děti

16. 9. Divadelní představení Smíšek – Veselá školička ( v MŠ Jindřichov)

23. 9. Štrúdlování – akce pro děti

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022