ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Týden v MŠ

Plán aktivit MŠ Vysoká – červen 2021

Školní výlet – ZOO Ostrava

Opékání u studánky – hry a pobyt v přírodě

Za pokladem Inků – stavění týpí, hledací hra

Ukončení školního roku – rozloučení se školáky v MŠ

7. 6. – 9. 7.

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM

 • vnímat, že svět je rozmanitý a různorodý
 • pojmenovat některé národnostní rasy podle barvy pleti
 • uvědomovat si názvy jiných evropských států, některé umět vyjmenovat
 • znát jméno naší země i hlavního města a prezidenta
 • poznat českou vlajku, porovnávání vlajek různých státu, zrakové vnímání 
 • rozlišování geometrických tvarů, barvy – vlajky      
 • rozlišovat různé méně tradiční dopravní prostředky 
 • čím pojedu, poletím, popluji                                                 
 • kreslení – dopravní prostředky + šablony     
 • práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi      
 • rozhovory – cestování s rodinou, správné vyjadřování                                            
 • vyprávění s obrázky – Praha hlavní město                                              
 • hrady a zámky – vyhledávání v časopisech a knihách          
 • kdo je jiný x práce s obrázky, národnosti, barva pleti
 • stavba týpí, indiánská hledačka, výroba čelenky                           
 • orientace v prostoru  – nahoře, dole, určování směru                                   
 • práce s mapou – kudy teče řeka                             
 • výroba zápichů – vlajky                                                                    
 • skládání kamínků v ploše na ŠZ                                           
 • konstruování – auto, letadlo, loď                                                            
 • práce s lupou na ŠZ – co žije v trávě?                                              
 • pozorování života v okolí potoka                                                     
 • určování v přírodě – les, pole, louka, kopec, hora                

24. 5. – 28. 5.

JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
 • získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým
 • poslech příběhu O neposlušném autíčku
 • pracovní a výtvarné činnosti – téma dopravní výchova, dopravní prostředky, různé výtvarné techniky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije a pohybuje se
 • seznámení s dopravními značkami
 • memorování básniček, zpěv písně Zebra, Tú, tú
 • práce s knihou Dopravní výchova
 • porovnávání velikosti, třídění, počítání do 10

10. 5. – 21. 5.

JARO DĚLÁ POKUSY    

 • seznámení s některými jarními květinami
 • vycházky, pozorování jarní přírody
 • pokus Barevná květina
 • poslech a nácvik písní, rytmizace a použití hud. nástrojů
 • procvičování paměti – báseň s pohybem
 • určování množství, tvaru, velikosti, porovnávání vzdálenosti, délky
 • pohybové hry s jarním tématem
 • rozvoj jemné motoriky – stavebnice, korálky
 • setí trávy, semínek zeleniny, sadba přísad – pozorování růstu, správná péče
 • práce s didaktickým materiálem – spojování, řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj grafomotoriky
 • pohybové aktivity, míčové hry na školní zahradě
 • jarní práce na školní zahradě
 • pracovní a výtvarné činnosti – výroba jarních květin – různé techniky

3. 5. – 7. 5.

Co já ti, maminko, k svátku dám

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

Plán aktivit MŠ Vysoká – květen 2021

3. 5. – 7. 5.        Co já ti, maminko, k svátku dám – aktivity ke Dni matek

17. 5.                  Ze semínka rostlinku – sázíme do záhonku

24. 5.                  Letnice – příprava vaječiny (dle počasí)

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic          

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

12. 4. – 23. 4. 

MODRÁ PLANETA

 • přibližovat dětem planetu Zemi prostřednictvím encyklopedií a práce s obrázky
 • posilovat kladný vztah k přírodě – úklid cyklostezky
 • práce na zahradě – příprava záhonu k setí
 • pozorování změn v kompostéru, využití kompostu k výsadbě stromků
 • práce s projektem Kapička Jára, zdůraznit šetření vodou
 • vnímat rozdíly – potok x řeka x moře x oceán
 • rozhovory – co přeji Zemi, jak můžu pomoct, co se mi nelíbí ve vesnici
 • rozvíjet hudební a pohybové schopnosti-poslech a práce s písní Chválím tě, Země má
 • nácvik písně Hezky je na světě – rozbor textu
 • pohybová improvizace – Popeláři Míša Růžičková
 • Popeláři jedou  – rozhovory , práce s knihou a obrázky
 • pozorování práce popelářů
 • zdůraznit význam třídění odpadu do kontejnerů, rozlišovat materiál z plastu, skla, plechu, papíru, textilu a bioodpadu   
 • vycházky s pozorováním v obci – nakládání s odpady
 • skládání – puzzle  popeláři, vesmír
 • rozlišování geometrických tvarů, hry s čísly 1 – 10
 • výtvarné činnosti – Přání Zemi, Modrá planeta- vystřihování, malba                                                       

Plán aktivit MŠ Vysoká – duben 2021

Příprava záhonů k setí

Den Země – environmentální aktivity

 • vysazení okrasných stromků, práce na zahradě
 • úklid cyklostezky
 • pomoc při úpravě nového pískoviště v obci

6. 4. – 12. 4.

PROBUĎTE SE ZVÍŘÁTKA

 • učit vnímat svět, který děti obklopuje, všímat si rozmanitostí a proměn, vytvářet si pozitivní vztah ke všem formám života v přírodě
 • práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi, časopisy       
 • ML – vybarvování – správné držení kreslícího matriálu           
 • značky, se kterými se děti mohou v přírodě setkat, vysvětlování významu
 • třídění obrázků zvířat podle životního prostředí (země, voda, vzduch), pokrývky těla, podle potravy, podle stop, pojmenovávání dospělců a mláďat
 • porovnávání a pojmenovávání – velký x malý                                      
 • řazení  – nejmenší x největší, nejkratší x nejdelší                      
 • řešení labyrintů – kam vede cesta                                                         
 • číselná řada do 10, přiřazování číslic k počtu    
 • pojmenování mláďat
 • přílet ptáků          

29. 3. – 6. 4.       VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • přiblížit jim smysl svátků jara
 • vytvářet povědomí o širším kulturním prostředí
 • rozvíjet a zdokonalovat manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem
 • vést k samostatnému slovnímu projevu na určité téma
 • naučit se zpaměti velikonoční koledy
 • práce s knihami – Velikonoce – Dagmar Šottnerová, Brumíkovy Velikonoce
 •  ukázka pletení pomlázky
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami – seznámení se s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • luštění jarních hádanek, labyrinty
 •  zkoumání vajíčka pod lupou a popis jeho částí, čerstvé x vařené, třídění dle velikosti, určování počtu, barev, tvaru

ZELENÁ JE TU, DÁ ŽIVOT SVĚTU                      22. 3. – 26. 3.

Vynášení Mořeny

 • rozvíjet povědomí o tradicích, které na jaře dodržujeme
 • seznamovat děti s bohatou lidovou tvořivostí, rozvíjet slovní zásobu o slova archaická, přibližovat různá nářečí, rytmizace říkadel
 • přiblížit některé pranostiky, pozorovat počasí
 • výtvarně zpracovat téma  – vynášení Mořeny kresba, lepení
 • v rámci polytechnické výchovy pracovat s přírodními materiály –  výroba Mořeny

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZDRAVÍ A SPORT V ZIMĚ 8. 3. – 12. 3.

opakování k tématu

· osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví

· přiblížit význam pohybu, rozlišit zimní sporty

· pravidla bezpečnosti při sportu

· rozklad slov na slabiky, rytmizace, hra na tělo

· pantomima – poznej sportovce

· přiřazování – vybav sportovce, hry s čísly

· grafomotorická cvičení – kreslím bruslí do ledu

· první x poslední, oblékání

· určování směru pohybu

Plán aktivit MŠ Vysoká – březen 2021

Březen – za kamna vlezem – aktivity s pozorováním změn v přírodě

Rychlení řeřichy, příprava záhonů

Vynášení Mořeny

Aktivity se uskuteční v termínech podle aktuálních podmínek.

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZDRAVÍ V ZIMĚ, MOJE TĚLO  1. 3. – 5. 3.

 •  osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
 •  orientace na vlastním těle, pojmenování jeho částí
 •  přiblížit význam pohybu, rozlišit zimní sporty
 •  práce s encyklopedií – Lidské tělo
 •  rozklad slov na slabiky, rytmizace, hra na tělo
 •  kresba postavy
 •  přiřazování – vybav sportovce, hry s čísly
 •  grafomotorická cvičení – kreslím bruslí do ledu
 •  první x poslední, oblékání

Plán aktivit MŠ Vysoká – únor 2021

16.2.    Jak to bylo o Masopustu – veselé dopoledne, smažení koblížků, tradice s Chaloupkou na vršku

Podle sněhových podmínek

Když se staví sněhuláci, máme všichni prima práci – tvoření a sněhové hraní

 Environmentální aktivity v přírodě-krmení zvěře, stopy ve sněhu, pozorování dalekohledem – aktivita z ledna

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – Zvířátka v zimě    15. 2. – 26.2.

 • četba z Chaloupky na vršku, přiblížení masopustní tradice
 • pojmenování masek, smažení koblížků
 • vyhledávání v encyklopediích zvířat , rozlišování                           
 • kresba –  krmelec, les, zvířata, kreslení do sněhu                                              
 • grafomotorická cvičení                                                                    
 • vyhledávání a popis zimních obrázků, souvislé vyjadřování
 • poslech příběhů se zimní tématikou
 •  určování směru pohybu podle stop                                                  
 • manipulace s čísly, přiřazování                                  
 • krmení ptáků                                                                                     
 • pokusy se sněhem a ledem, pozorování znečištění, barvení sněhu  
 • stavění sněhuláků, tvarování koulí                                                    
 • bramborová tiskátka – stopy ptáků    
 • rozklad slov na slabiky                                 

Plán aktivit MŠ Vysoká – leden 2021

6. 1.       Na tři krále o krok dále – tvoření, přiblížení lednových pranostik

12. 1.     Environmentální aktivity v přírodě – krmení zvěře, stopy ve sněhu, pozorování dalekohledem