ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

U sluníčka – 1. třída

KOUZELNÝ ČAS ADVENTU

21. 12. – 22. 12.

SEZNÁMENÍ SE S VÁNOČNÍMI ZVYKY A LIDOVÝMI TRADICEMI

PŘIPOMENUTÍ SI SYMBOLŮ VÁNOC

VYZKOUŠENÍ SI NĚKTERÝCH ZVYKŮ

UČIT SE PÍSEŇ MIKULÁŠSKOU (MIKULÁŠI, MIKULÁŠI)

UČIT SE PÍSNĚ S VÁNOČNÍ TÉMATIKOKU (DĚDEČKU, DĚDEČKU)

BÁSNĚ (ČERTÍK, ANDĚL, ANDĚLSKÉ ČAROVÁNÍ)

POSLECH PŘÍBĚHŮ A POHÁDEK

KNIHY A PRACOVNÍ LISTY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU

PRACOVNÍ ČINNOSTI – PRÁCE S UHLEM, BARVOU, LEPENÍ, STŘÍHÁNÍ, VÝROBA OZDOB, PŘÁNÍ A SYMBOLŮ VÁNOC

POSLECH KOLED

ZDOBENÍ STROMEČKU S NADÍLKOU

O ZLATÉ PODKOVĚ

8. 11. – 19. 11. 2021

– seznámení s příběhem svatého Martina

-poznávat tradice, některé pranostiky

– uvědomovat si změny v přírodě podzim x zima

– seznámení s písní Než přijede svatý Martin

– poslech legendy o martinských podkovičkách

– hry s hudebními nástroji – zvonky, rolničky, ozvučná dřívka

– sledování a pomoc při pečení svatomartinských rohlíčků

– procvičování stříhání, práce s barvou – husa

ZVÍŘÁTKA V LESE

25. 10. – 5. 11. 2021

– pozorování známých zvířat na obrázcích, kde bydlí, čím se živí

– práce s knihami a časopisy – počítání a opakování barev

– PL – najdi stejné zvířátko

– stínohry

– opakování písní a říkadel – Běží liška k Táboru, Cupy, dupy u chalupy, Na medvěda

– stříhání, malování, lepení – JEŽEK

– povídání, co všechno najdeme v lese

– beseda s myslivcem

– TV – hry na zvířátka, napodobování

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

18. 10. – 22. 10. 2021

– poznávání života některých druhů hmyzu

– seznámení s písní Milí skřítci podzimníčci

– seznámení s básní Beruška

– poslech příběhu Myška a makovice

– práce s papírem – stříhání, kreslení, lepení – BERUŠKA

– připomenutí pohádkových Broučků – Beruška, Ferda mravenec, brouk Pytlík, včelka Mája

– přímé pozorování v přírodě

– Uspávání broučku s lampionovým průvodem – akce s rodiči

TVP DEN STROMŮ

1. 10. – 15. 10. 2021

– PH – Foukej, foukej větříčku

– práce s knihami -Kdo bydlí v dutině, Kniha o přírodě

– rozlišování strom – keř, jehličnatý, listnatý, přímé pozorování a rozlišování v okolí i na zahradě MŠ

– hry a tvoření z větviček, šišek, listů a plodů

– dechová cvičení – foukání

– nácvik básně – Podzim přišel mezi nás

– pokusy – přírodniny – co plave, co se potopí

– pozorování velikosti plodů, ochutnávka ořechů

– práce s barvou – malujeme strom

– návštěva zámeckého parku – oslava Dne stromů

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – VITAMÍNY

– seznámení a nácvik písně Bacil

– cvičení s kobylkou Emilkou – projekt Sokol

– pohybová hra – Hlava, ramena, kolena

– co je zdravé a nezdravé

– pohádka – Opička Ola a Karkulka

– sběr šípků, vaření šípkového čaje – projektový den Šípkobraní

– opakování již známých písní, PH, říkadel

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – OVOCE A ZELENINA

27. 9. – 1. 10. 2021

– poznávání ovoce a zeleniny – ochutnávka – sladký, kyselý

– nácvik písně „Spadlo dolů jablíčko“, „Měla babka“

– seznámení s básní – vitamíny

– rytmizace říkadel – vnímání tempa – rychle x pomalu

– procvičení práce s nůžkami, lepidlem

– jemná motorika – mačkání měkkého papíru, správný úchop pastelky

BRAMBOROVÉ HRANÍ

20. 9. – 24. 9. 2021

– nácvik a pohybové ztvárnění básně Brambora

– seznámení s písní Cupy, dupy u chalupy, Šel zahradník

– prostorová orientace v obrázcích a časopisech

– práce s barvou – malování, tiskátka z brambor

– pokus – pozorování klíčení brambory

– Bramborování – akce s rodiči

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 17. 9. 2021

– poznáváme kamarády – „mám tě rád“, „jak se jmenuješ“

– TV chvilky – pohybová hra Kolo, kolo, mlýnský, Na medvěda, Žába leze po žebříku.

– opakování a upevňování barev

– porovnávání větší x menší

– příběh – Krtek se představuje

– práce s barvou – obtiskování ručiček

– na školní zahradě práce s jednotlivým nářadím – smeták, hrábě

– písnička – Slzičky

– říkadla – uklízení, ranní rozcvička

– hry a skládaní s přírodninami

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

7. 6. – 13. 8.

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM

31. 5. – 4. 6.

 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a různorodý
 • pojmenovat některé národnostní rasy podle barvy pleti
 • chápat, že lidé jsou různí, mají stejnou hodnotu, a proto je třeba všechny respektovat, neposmívat se odlišnostem
 • rozlišovat exotická zvířata
 • uvědomovat si názvy jiných evropských států
 • znát jméno naší země
 • poznat českou vlajku, seznámit se s vlajkami jiných zemí
 • rozlišovat různé méně tradiční dopravní prostředky
 • rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných a pracovních činnostech
 • rozvíjet funkční gramotnosti
 • práce s mapou, knihami, IT
 • vyprávění zážitků z cestování
 • práce s obrazovým materiálem, časopisy
 • čím pojedu, popluji, poletím
 • kreslení zvířat, dopravních prostředků
 • orientace v prostoru, nahoře x dole
 • rozlišování geometrických tvarů
 • stavba zoo
 • výroba zápichu české vlajky
 • konstruování – dopravní prostředky
 • skládání kamínků v ploše na ŠZ
 • mozaiky, kostky
 • pojmenovávání exotických zvířat
 • práce s lupou – pozorování přírody
 • poznávání naší vesnice – vycházky po okolí
 • pozorování života v okolí potoka
 • pohybové hry, cvičení se Sokolem
 • výtvarné a pracovní činnosti k tématu
 • nácvik písní, básní k tématu

DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvíjet respekt ve vztahu k druhému
 • poznávat rozdíly v životě dětí celého světa
 • umět respektovat národnostní rozdíly mezi dětmi, znát svá práva a umět je přiznat i ostatním
 • nácvik písně – Dětiškolní výlet – ZOO Ostrava
 • práce s mapou, encyklopediemi, interaktivní tabulí, obrazovým materiálem
 • rozvoj zrakového vnímání – bludiště
 • příprava na školní výlet – exotická zvířata
 • rozvoj pohybových dovedností
 • počítání do 5, velký x malý, daleko x blízko

24. 5. – 28. 5.

JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
 • získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým
 • poslech příběhu O neposlušném autíčku
 • pracovní a výtvarné činnosti – téma dopravní výchova, dopravní prostředky, různé výtvarné techniky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije a pohybuje se
 • závody na odrážedlech – dodržování stanovených pravidel
 • seznámení s dopravními značkami
 • memorování básniček, zpěv písně Auto už je tu
 • práce s knihou Dopravní výchova
 • porovnávání velikosti, třídění, počítání do 5

10. 5. – 21. 5.

JARO DĚLÁ POKUSY    

 • seznámení s některými jarními květinami
 • lisování, sušení květin – výroba herbáře
 • pokus Barevná květina
 • poslech a nácvik písně Petrklíč, rytmizace a použití hud. nástrojů
 • procvičování paměti – báseň s pohybem Kytička
 • určování množství, tvaru, velikosti, porovnávání vzdálenosti, délky
 • pohybové hry s jarním tématem
 • setí trávy, semínek zeleniny, sadba přísad – pozorování růstu, správná péče
 • Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu
 • práce s didaktickým materiálem – spojování, řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky
 • míčové hry na školní zahradě, na multifunkčním hřišti
 • pokračování v projektu Cvičíme se Sokolem
 • pracovní a výtvarné činnosti – výroba jarních květin – různé techniky

3. 5. – 7. 5.

Co já ti, maminko, k svátku dám

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic         

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL a Logico Piccolo
 • logohrátky – procvičování hlásek
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • seznámení s bylinkami a kořením – máta, kopřiva, šalvěj, heřmánek, meduňka, hřebíček, skořice aj.
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

6. 4. – 9. 4. 2021

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program
 • grafomotorické cvičení – uvolnění ruky – Motýlek
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • výroba hmyzího hotelu
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-5, třídění, porovnávání
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

29. 3. – 6. 4. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše
 • práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní
 • nácvik a opakování lidových říkadel, rytmické nástroje (Hody, hody, doprovody)
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami
 • seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky
 • zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené
 • matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání
 • hry a aktivity na multifunkčním hřišti – přenášení vajíček v překážkové dráze

22. 3. – 26. 3. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Volám tě sluníčko, Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání jednoduchých tvarů

8. 3. – 12.3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY, VITAMÍNY

 • přiblížit zimní druhy sportů
 • práce s obrazovým a didaktickým materiálem
 • pracovní listy, bludiště, grafomotorika
 • vytváření vlastních stop a otisků ve sněhu
 • sporty – náčiní, výbava, bezpečnost, nebezpečí
 • prevence úrazů
 • ochrana zdraví v zimě
 • pantomima – poznej sportovce
 • pexeso – sporty
 • memorování básničky – Tučňák
 • vitamíny – pojmenuj ovoce a zeleninu, ochutnávka
 • procvičování barev, geometr. tvarů
 • řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha
 • kresba bacila
 • výroba lyží
 • výroba přání k MDŽ

22. 2. – 5. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – MOJE TĚLO, OBLEČENÍ

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • orientace na vlastním těle, nahoře, dole
 • pojmenování částí těla
 • práce s knihou – Moje tělo
 • pracovní činnosti – papírové vyšívání
 • rozvoj zrakového vnímání – najdi stejný obrázek
 • rozvoj grafomotoriky – kruhy
 • orientace na ploše – první, poslední
 • nácvik říkadla – Hlava, ramena
 • určování názvů oblečení, oblékání podle ročních období
 • hry a aktivity s vršky pet lahví
 • cvičení na zahradě s míčem, koordinace ruky a oka
 • procvičování barev a geometrických tvarů
 • rytmizování, hra na tělo
 • obkreslování ruky

15. 1. – 19. 1. 2021

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • výtvarné činnosti k tématu – mačkání papíru, malování
 • seřazování, třídění, řazení od největšího po nejmenší, počítání do pěti
 • hra na rytmické nástroje
 • hry a plnění úkolů v maskách, masopustní karneval
 • kdo tu skákal hop a hop – aktivity v přírodě

18. 1. – 5. 2. 2021

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

 • memorování veršovaných pohádek
 • seznamování se s vlastnostmi věcí
 • rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu
 • poznávání pohádkových postav
 • počítání do 5
 • řazení obrázků dle časové posloupnosti
 • pracovní činnosti k tématu
 • pohybové hry a aktivity na školní zahradě