ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

U duhy – 2.třída

Kouzelný čas adventu

22. 11. – 22. 12. 2021

– seznámení s vánočními zvyky a lidovými tradicemi – pouštění lodiček, krájení jablíčka, házení botou

– poslech pohádek a příběhů s vánoční tématikou

– poslech a zpěv koled a vánočních písní

–  přednes a rytmizace básní

– seznámení s vánočními symboly – jmelí, advent, Štědrý den, adventní věnec, betlémská hvězda

–  pečení a zdobení perníčků

– využívání digitálních technologií – vánoční vzdělávací programy

– sledování pohádek na interaktivní tabuli

– dopis pro Ježíška – rozhovory o dětských přáních

– výroba vánočních ozdob a přání

– pracovní listy – spojování dvou stejných obrázků, spočítej, roztřiď, bludiště, omalovánky

– grafomotorické cvičení – ozdob baňku, čertovi kudrlinky

– zdobení vánočního stromečku

– sledování, co umí prskavka

– sněhové radovánky – stavění sněhuláka, koulovaná, sáňkovaní, vyšlapávání cestiček ve sněhu,   barevné malování do sněhu

– matematická pregramotnost –  počítání do 10, řazení od nejmenšího po největší, třídění podle tvaru

– pozorování – jak kvete třešňová větvička neboli Barborka

– pohybové hry – Dva mrazíci, Prskavky, prskavky, hýbejte se, Já jsme čert a v pekle bydlím

– ranní čertovská rozcvička, cvičení se Sokolem

– výroba vánočního svícnu

– nácvik vánočních tanečků – Míša Růžičková, …

– stavění vánočního stromu z plastových vršků

– malování barvami, kreslení, lepení, stříhání

– vystoupení dětí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, vystoupení pro seniory a na vánočních trzích v zámku

O ZLATÉ PODKOVĚ

8. 11. – 19. 11. 2021

– seznámení s lidovou tradicí a pranostikami – na svatého Martina bývá dobrá peřina, pochopení moudrosti a

  významu

– poslech legendy o sv. Martinovi a její dramatizace

– sestavování časové posloupnosti pomocí obrázků

– kolíčkohraní – stíny, počítání

– pracovní list – vytleskávání slov a následné zaznamenání do listu, bludiště, omalovánka

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba svatomartinské husy, koně, meče svatého Martina

– grafomotorika, uvolňovací cviky – dokreslování vloček, přeskoky koníka

– nácvik písně – Svatý Martin

– nácvik básní – Na svatého Martina, První vločka, druhá, třetí

– hudebně pohybové aktivity – tanec se židlí na hudbu (Už jede sv. Martin)

– pohybové aktivity – překážková dráha na koni, cvičíme se Sokolem

– logohrátky – dechová cvičení – foukání do dlaní, rozfoukávání sněhu, přenášení papírku brčkem

– procházka po okolí – jak se mění příroda na zimu, návštěva u koní

– pečení svatomartinských rohlíčků

– umět probudit v sobě laskavost, udělat pro někoho něco pěkného nebo něco pěkného říct

– výuka ICT na tabletech

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – LESNÍ ZVÍŘÁTKA

25. 10. – 5. 11. 2021

– procvičování stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oka a ruky

– návštěva myslivce v MŠ – povídaní o tématu les a lesní zvířátka

– dramatizace pohádky Boudo budko, kdo v tobě přebývá

– písně k tématu  – Zvířátka v lese, Já do lesa nepojedu a opakování písní z předešlých témat

– poslech a memorování básní

– hádanky s tématem lesních zvířat

– seznámení s novými pojmy – nora, doupě, pelech, brloh, …

– logohrátky – vytváření rýmů, rozvoj slovní zásoby

– práce s obrázkovým materiálem – vyhledávání obrázků lesních zvířat v časopisech

– tvorba koláže – les

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet

– lokomoční pohybové činnosti – cvičíme se Sokolem, utíkej a hoď na koš, hod do dálky, chůze po laně,

  přeskoky

– nelokomoční pohybové činnosti – rozcvička

– pohybová hra – veverka a oříšek

– pracovní list – omalovánka medvěda dle zadaných kritérií (geometrické tvary)

– výroba lišky – stříhání, lepení, kreslení dle zadání

– výuka ICT na tabletech

– poslech pohádek o zvířátkách – reakce na text – jaká zvířátka v příběhu vystupovala, co se jim přihodilo, …

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

18. 10. – 22. 10. 2021

–  poslech a nácvik básně – Beruška, Brouček

– zpěv písně Berušky a broučci, využití Orffových hudebních nástrojů a drumbenů

– společná diskuse s dětmi o hmyzu a jejich zkušenostech

– hádání rýmovaných hádanek

– kreslení Ferdy mravence podle předlohy

– rozvoj matematické pregramotnosti –  počítaní puntíku na šátku od Ferdy, tvoření různých tvarů podle předlohy

  pomocí

  plastových berušek a vršků pet lahví, práce s odpadovým materiálem

– rozvoj čtenářské pregramotnostni – poslech příběhu O Ferdovi mravencovi – reakce na text (smluvený signál),

  opakování příběhu

– výroba vlastního puzzle

– rozvoj jemné motoriky při výrobě beruškové spirály

– práce s pracovním listem – mravenčí bludiště

– logohrátky – oromotorika, popis obrázku, rýmování.

– ICT výuka na tabletech

– zhlédnutí pohádky na interaktivní tabuli – Ferda mravenec, Broučci

– vyhodnocení soutěže – sběr kaštanů a žaludů, odvoz plodů panem myslivcem

– Uspávání broučků s lampionovým průvodem – akce s rodiči

DEN STROMŮ

11. 10. -15. 10. 2021

– matematická pregramotnost – počítaní listů do 10, řazení od nejmenšího po největší

– povídání o stromech – rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, proč jsou stromy důležité, …

– poslech a opakování básní a písní spojených s aktuálním tématem

– logohrátky – oromotorika, cvičení pro rozvoj myšlení a řeči, vytleskávání slov, rýmování

– výuka ICT na tabletech – podzimní vzdělávací program

– rozvoj jemné motoriky – stříhání, mačkaní papíru, lepení, vybarvování

– čtenářská pregramotnost – poslech příběhu, kontrola pozornosti pomocí otázek od p. uč.

– opakování pravidel třídy – želvičkové, voděnkové, pusinkové, …

– pohybové aktivity – zvířecí závod, cvičení se Sokolem, přeskakování překážek

– pracovní list – sudoku

– návštěva zámeckého parku – oslava Dne stromů – environmentální aktivity ke Dni stromů

LESNÍ PLODY

4. 10. – 8. 10. 2021

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

– poslech a nácvik písní a básní k tématu

– sbírání kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka

– návštěva myslivce v MŠ, povídání o tématu les a lesní zvířátka

– nelokomoční pohybové činnosti – rozcvička, hra – Co máš v košíčku

– lokomoční pohybové činnosti – cvičíme se Sokolem

– výroba vlastní šípkového čaje – sběr plodů, drcení v hmoždíři, vaření čaje – projektový den Šípkobraní

– práce s obrázkovým materiálem- poznávání hřibů, lesní plody

– práce s didaktickou pomůckou Piccolo Logico

– výroba  létajícího draka

– výuka ICT na tabletech

– vycházka po vesnici, do lesa- sledování změn v přírodě

– pracovní list bludiště

BRAMBOROVÉ HRANÍ

20. 9. – 24. 9. 2021

– seznámení se s tématem – povídání o bramborách a vše s tím spojené

– rozvoj slovní zásoby – antonyma-tvrdá x měkká, čistá x špinavá, dobrá x špatná, velká x malá.

– seznámení a učení se písní a básní spojených s aktuálním tématem

– užívání všech smyslů – ochutnávání, osahání, přivonění, pozorování

– hudebně pohybové aktivity – Brambory, brambory hýbejte se, básničky s pohybem, změna poloh

– práce s IT – vzdělávací program- Jak roste brambora.

– procházka do přírody – pozorování práce na polích, sledování ovocných stromů a jejich plodů

– tvoření bramborového kamaráda z přírodnin

– matematická pregramotnost – počítaní brambor do 10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně

– polytechnická pregramotnost – pokusy s bramborou

– čtenářská pregramotnost – určování prvního písmene ve slově, počítání slabik

– rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, kreslení, obtiskování, vázání uzlů

– pohybové aktivity – míčové hry, překážková dráha, cvičení se Sokolem

– logohrátky

– výuka ICT na tabletech

– Bramborování – odpolední akce s rodiči

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ZELENINA A OVOCE 1

13. 9. – 17. 9. 2021

– přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině, ovoci a ovocných stromech

– vytváření zdravých životních návyků – význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

– ochutnávka ovoce a zeleniny  – rozvíjení a užívání všech smyslů

– procvičování stříhání, kreslení, malování a překládání papíru na aktuální téma

– počítání do 10, třídění podle barev, tvaru, druhu

– seznámení a memorování básní a písní u klavíru spojených s tématem

– hra – Košík plný ovoce

– práce s obrázkovým materiálem

– pracovní list – bludiště jablíčko

– pohybová hra – Vitamín a bacil, Hledám ovoce

– poslech příběhu Medvídek Pú – Dá si někdo mrkvičku?

– rozvoj čtenářské pregramotnosti – časopis Šikulka

– nácvik písní k tématu, hudebně pohybové aktivity

– ranní rozcvička – od hlavy k patě

– hry na školní zahradě – využití herních a didaktických prvků, multifunkčního hřiště

– vytleskávání slabik ovoce a zeleniny, určování prvního a posledního písmena ve slově

– procvičování ovoce a zeleniny s vzdělávacím programem na interaktivní tabuli

– výuka ICT na tabletech

– logohrátky

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 10. 9. 2021

– seznámení s novými kamarády v mateřské škole

– orientace v prostorách mateřské školy a nejbližším okolí

– seznámení s ranním rituálem – básnička na přivítání v kruhu, posílání pohlazení

– společné utváření pravidel třídy

– nácvik písní a básní k tématu

– výtvarné a pracovní činnosti k tématu

– rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky

– pohybové hry na procvičení jmen kamarádů a paní učitelek

– práce s pracovními listy

– rytmizační aktivity

– vytleskávání jmen, rozklad slov na slabiky

– rozvoj polytechnické gramotnosti – práce s váhou a metrem

– seznámení s digitální technologií

– pohybové hry – signály, co se změnilo, kdo se ztratil

– cvičíme se Sokolem – ranní rozcvičky

– logohrátky

– výuka ICT na tabletech

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

7. 6. – 13. 8.

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM

vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a různorodý

 • pojmenovat některé národnostní rasy podle barvy pleti
 • chápat, že lidé jsou různí, mají stejnou hodnotu, a proto je třeba všechny respektovat, neposmívat se odlišnostem
 • rozlišovat exotická zvířata
 • uvědomovat si názvy jiných evropských států
 • znát jméno naší země
 • poznat českou vlajku, seznámit se s vlajkami jiných zemí
 • rozlišovat různé méně tradiční dopravní prostředky
 • rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných a pracovních činnostech
 • rozvíjet funkční gramotnosti
 • práce s mapou, knihami, IT, tablety
 • vyprávění zážitků z cestování
 • práce s obrazovým materiálem, časopisy
 • vyprávění s obrázky – Praha hlavní město
 • hrady, zámky – vyhledávání v časopisech, knihách, pexeso
 • kdo je jiný – práce s obrázky, národnosti, barva pleti
 • Den otců – aktivity ke Dni otců
 • třídění zvířat – exotická x domácí
 • čím pojedu, popluji, poletím
 • kreslení zvířat, dopravních prostředků
 • orientace v prostoru, nahoře x dole
 • rozlišování geometrických tvarů
 • stavba zoo
 • výroba zápichu české vlajky
 • konstruování – dopravní prostředky
 • skládání kamínků v ploše na ŠZ
 • mozaiky, kostky, stavebnice
 • pojmenovávání exotických zvířat
 • práce s lupou – pozorování přírody
 • poznávání naší vesnice – vycházky po okolí
 • pozorování života v okolí potoka
 • pohybové hry, cvičení se Sokolem
 • výtvarné a pracovní činnosti k tématu
 • nácvik písní, básní k tématu
 • rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky
 • sluchové hry ve třídě, venku
 • rozvoj matematické pregramotnosti – třídění, porovnávání, analýza, syntéza, orientace v prostoru, ploše
 • práce s globusem
 • seznámení se státními symboly, hymnou

31. 5. – 4. 6.

DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvíjet respekt ve vztahu k druhému
 • poznávat rozdíly v životě dětí celého světa
 • umět respektovat národnostní rozdíly mezi dětmi, znát svá práva a umět je přiznat i ostatním
 • nácvik písně – Děti
 • školní výlet – ZOO Ostrava
 • práce s mapou, encyklopediemi, interaktivní tabulí, obrazovým materiálem
 • rozvoj zrakového vnímání – bludiště
 • příprava na školní výlet – exotická zvířata
 • rozvoj pohybových dovedností
 • počítání do 10, velký x malý, daleko x blízko

24. 5. – 28. 5.

JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
 • získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým
 • poslech příběhu O neposlušném autíčku
 • pracovní a výtvarné činnosti – téma dopravní výchova, dopravní prostředky, různé výtvarné techniky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije a pohybuje se
 • závody na odrážedlech a koloběžkách – dodržování stanovených pravidel
 • seznámení s dopravními značkami
 • memorování básniček, zpěv písně Zebra
 • práce s knihou Dopravní výchova
 • porovnávání velikosti, třídění, počítání do 10

10. 5. – 21. 5.

JARO DĚLÁ POKUSY    

 • seznámení s některými jarními květinami
 • lisování, sušení květin – výroba herbáře
 • pokus Barevná květina
 • poslech a nácvik písně O jaru, rytmizace a použití hud. nástrojů
 • procvičování paměti – básně, říkanky s pohybem
 • práce s knihou Jaro, obrazovým materiálem, tablety
 • určování množství, tvaru, velikosti, porovnávání vzdálenosti, délky
 • pohybové hry s jarním tématem
 • setí trávy, semínek zeleniny, sadba přísad – pozorování růstu, správná péče
 • Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu
 • jarní práce na zahradě
 • práce s didaktickým materiálem – spojování, řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky – stavebnice, hry
 • míčové hry na školní zahradě, na multifunkčním hřišti
 • pokračování v projektu Cvičíme se Sokolem
 • pracovní a výtvarné činnosti – výroba jarních květin – různé techniky

3. 5. – 7. 5.

CO JÁ TI, MAMINKO, K SVÁTKU DÁM

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic          

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL a Logico Piccolo
 • logohrátky – procvičování hlásek
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • seznámení s bylinkami a kořením – máta, kopřiva, šalvěj, heřmánek, meduňka, hřebíček, skořice aj.
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

12. 4. – 23. 4. 2021

MODRÁ PLANETA

 • poslech a nácvik básní – Básnička o Zemi, Třídíme odpad
 • poslech písně Chválím tě, země má
 • poslech a nácvik písní – Kolik je na světě, Hezky je na světě
 • práce s IT – vzdělávací program Paxi – Koloběh vody, Vesmír, Skleníkový efekt
 • grafomotorická cvičení, PL – veselá a smutná planeta
 • přírodovědná gramotnost – pokusy s vodou, magnetem, přírodními materiály
 • PH – Cesta lesem, překážková dráha, rozvoj lokomočních dovedností
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, třídění, prostorové vnímání, kratší x delší, více x méně
 • skládání tvarů s využitím přírodnin, vršků pet lahví
 • předpokládané aktivity ke Dni země – návštěva sběrného dvora v Jindřichově, naučná stezka Krtečkova studánka ve Městě Albrechticích
 • venkovní pohybové aktivity
 • setí bylinek a zeleniny do venkovních záhonů
 • výtvarné a pracovní činnosti – výroba planety Země, kamaráda „Environmentálka“ – využití a recyklace odpadového materiálu
 • třídění odpadu do kontejnerů, rozlišování materiálu – plast, papír, sklo, karton
 • pohyb s písničkou – Popeláři
 • rozvoj smyslového vnímání – rozlišování přírodnin hmatem, zrakem, sluchem
 • pozorování vlastností vody

6. 4. – 9. 4. 2021

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA -VO

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program
 • grafomotorické cvičení
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • výroba hmyzího hotelu
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, více x méně
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

29. 3. – 6. 4. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • práce s knihami – vést k samostatnému slovnímu projevu, učit se nová slova
 • rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše
 • práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní
 • nácvik a opakování lidových říkadel, rytmické nástroje (Hody, hody, doprovody)
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami
 • seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky
 • zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené
 • pantomima – zvířata, ptáci, kdo snáší x klade vejce
 • matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání
 • hry a aktivity na multifunkčním hřišti – přenášení vajíček v překážkové dráze

22. 3. – 26. 3. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Volám tě sluníčko, Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně, porovnávání
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání

8. 3. – 19. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY, VITAMÍNY

 • přiblížit zimní druhy sportů
 • práce s obrazovým a didaktickým materiálem
 • pracovní listy, bludiště, grafomotorika
 • vytváření vlastních stop a otisků ve sněhu
 • sporty – náčiní, výbava, bezpečnost, nebezpečí
 • prevence úrazů
 • ochrana zdraví v zimě
 • pantomima – poznej sportovce
 • pexeso – sporty
 • memorování básničky – Sportovec
 • výroba přání k MDŽ
 • vitamíny – pojmenuj ovoce a zeleninu, ochutnávka
 • procvičování barev, geometr. tvarů
 • řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha
 • rozvoj hudebních schopností – výroba hudebních nástrojů
 • výroba koláže na dané téma

22. 2. – 5. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – MOJE TĚLO, OBLEČENÍ

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • pojmenování částí těla a některých orgánů
 • orientace v prostoru, změna polohy těla
 • práce s encyklopedií – Lidské tělo
 • výtvarné činnosti – bramborová tiskátka, zdobení zimního oblečení
 • rozvoj zrakového vnímání – hledej rozdíly, labyrint
 • rozvoj grafomotoriky – smyčky
 • určování názvů oblečení, oblékání podle ročních období
 • rozvoj paměti a správné výslovnosti – báseň Lidské tělo, Oblékání
 • hry a aktivity s vršky pet lahví
 • cvičení na zahradě s padákem, koordinace ruky a oka
 • procvičování barev a geometrických tvarů
 • rytmizování, hra na tělo
 • rozklad slov na slabiky, určování prvního písmene ve slově

15. 2. – 19. 2. 2021

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • zhlédnutí příběhu o Masopustu a masopustního průvodu na IT
 • výtvarné činnosti k tématu – výroba klauna, výzdoby třídy na karneval
 • pracovní činnosti – výroba jitrnice
 • ochutnávka zabíjačkových výrobků
 • rozvoj paměti a pohybu – říkanka s pohybem Šašek
 • rozvoj zrakového vnímání, pozornosti, grafomotoriky
 • řazení od největšího po nejmenší, počítání do deseti
 • hra na Orffovy nástroje, drumbeny
 • masopustní karneval – zábavné dopoledne v maskách
 • kdo tu skákal hop a hop – aktivity v přírodě

18. 1. – 5. 2. 2021

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

 • seznamování se s vlastnostmi věcí
 • rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu
 • poznávání pohádkových postav
 • dramatizace pohádek
 • pohádkové labyrinty
 • seznamování se s časovými pojmy
 • počítání do 10
 • řazení obrázků dle časové posloupnosti
 • memorování veršovaných pohádek
 • výtvarné vyjádření pohádek nebo pohádkové postavy
 • pohybové aktivity a hry na školní zahradě
 • pracovní činnosti k tématu
 • hudební hádanky – poznej pohádku, rozvoj sluchového vnímání