ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

U duhy – 2.třída

3. 5. – 7. 5.

CO JÁ TI, MAMINKO, K SVÁTKU DÁM

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic          

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL a Logico Piccolo
 • logohrátky – procvičování hlásek
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • seznámení s bylinkami a kořením – máta, kopřiva, šalvěj, heřmánek, meduňka, hřebíček, skořice aj.
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

12. 4. – 23. 4. 2021

MODRÁ PLANETA

 • poslech a nácvik básní – Básnička o Zemi, Třídíme odpad
 • poslech písně Chválím tě, země má
 • poslech a nácvik písní – Kolik je na světě, Hezky je na světě
 • práce s IT – vzdělávací program Paxi – Koloběh vody, Vesmír, Skleníkový efekt
 • grafomotorická cvičení, PL – veselá a smutná planeta
 • přírodovědná gramotnost – pokusy s vodou, magnetem, přírodními materiály
 • PH – Cesta lesem, překážková dráha, rozvoj lokomočních dovedností
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, třídění, prostorové vnímání, kratší x delší, více x méně
 • skládání tvarů s využitím přírodnin, vršků pet lahví
 • předpokládané aktivity ke Dni země – návštěva sběrného dvora v Jindřichově, naučná stezka Krtečkova studánka ve Městě Albrechticích
 • venkovní pohybové aktivity
 • setí bylinek a zeleniny do venkovních záhonů
 • výtvarné a pracovní činnosti – výroba planety Země, kamaráda „Environmentálka“ – využití a recyklace odpadového materiálu
 • třídění odpadu do kontejnerů, rozlišování materiálu – plast, papír, sklo, karton
 • pohyb s písničkou – Popeláři
 • rozvoj smyslového vnímání – rozlišování přírodnin hmatem, zrakem, sluchem
 • pozorování vlastností vody

6. 4. – 9. 4. 2021

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA -VO

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program
 • grafomotorické cvičení
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • výroba hmyzího hotelu
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, více x méně
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

29. 3. – 6. 4. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • práce s knihami – vést k samostatnému slovnímu projevu, učit se nová slova
 • rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše
 • práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní
 • nácvik a opakování lidových říkadel, rytmické nástroje (Hody, hody, doprovody)
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami
 • seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky
 • zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené
 • pantomima – zvířata, ptáci, kdo snáší x klade vejce
 • matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání
 • hry a aktivity na multifunkčním hřišti – přenášení vajíček v překážkové dráze

22. 3. – 26. 3. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Volám tě sluníčko, Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně, porovnávání
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání

8. 3. – 19. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY, VITAMÍNY

 • přiblížit zimní druhy sportů
 • práce s obrazovým a didaktickým materiálem
 • pracovní listy, bludiště, grafomotorika
 • vytváření vlastních stop a otisků ve sněhu
 • sporty – náčiní, výbava, bezpečnost, nebezpečí
 • prevence úrazů
 • ochrana zdraví v zimě
 • pantomima – poznej sportovce
 • pexeso – sporty
 • memorování básničky – Sportovec
 • výroba přání k MDŽ
 • vitamíny – pojmenuj ovoce a zeleninu, ochutnávka
 • procvičování barev, geometr. tvarů
 • řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha
 • rozvoj hudebních schopností – výroba hudebních nástrojů
 • výroba koláže na dané téma

22. 2. – 5. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – MOJE TĚLO, OBLEČENÍ

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • pojmenování částí těla a některých orgánů
 • orientace v prostoru, změna polohy těla
 • práce s encyklopedií – Lidské tělo
 • výtvarné činnosti – bramborová tiskátka, zdobení zimního oblečení
 • rozvoj zrakového vnímání – hledej rozdíly, labyrint
 • rozvoj grafomotoriky – smyčky
 • určování názvů oblečení, oblékání podle ročních období
 • rozvoj paměti a správné výslovnosti – báseň Lidské tělo, Oblékání
 • hry a aktivity s vršky pet lahví
 • cvičení na zahradě s padákem, koordinace ruky a oka
 • procvičování barev a geometrických tvarů
 • rytmizování, hra na tělo
 • rozklad slov na slabiky, určování prvního písmene ve slově

15. 2. – 19. 2. 2021

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • zhlédnutí příběhu o Masopustu a masopustního průvodu na IT
 • výtvarné činnosti k tématu – výroba klauna, výzdoby třídy na karneval
 • pracovní činnosti – výroba jitrnice
 • ochutnávka zabíjačkových výrobků
 • rozvoj paměti a pohybu – říkanka s pohybem Šašek
 • rozvoj zrakového vnímání, pozornosti, grafomotoriky
 • řazení od největšího po nejmenší, počítání do deseti
 • hra na Orffovy nástroje, drumbeny
 • masopustní karneval – zábavné dopoledne v maskách
 • kdo tu skákal hop a hop – aktivity v přírodě

18. 1. – 5. 2. 2021

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

 • seznamování se s vlastnostmi věcí
 • rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu
 • poznávání pohádkových postav
 • dramatizace pohádek
 • pohádkové labyrinty
 • seznamování se s časovými pojmy
 • počítání do 10
 • řazení obrázků dle časové posloupnosti
 • memorování veršovaných pohádek
 • výtvarné vyjádření pohádek nebo pohádkové postavy
 • pohybové aktivity a hry na školní zahradě
 • pracovní činnosti k tématu
 • hudební hádanky – poznej pohádku, rozvoj sluchového vnímání