Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní rok 2022/2023

“Dnešní děti učiní všechny objevy zítřka.”

OP ART, ZÁTIŠÍ, MALBA, KRESBA A FANTAZIE…

to je VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Týdenní plán 26. 9. 2022 – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ

Význam slov- slova souřadná, nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slova souznačná (synonyma), slova souzvučná (homonyma), slova opačného významu (antonyma)

Stavba slov -kořen, předponová, příponová část; opakování: tvrdé a měkké slabiky

Abeceda, jména obecná a vlastní; opakování: délka samohlásek, uúů, dě, tě, ně, mě

uúů, dě,tě,ně,bě-bje ,pě,vě-vje, mě

Rozlišování předložek a předpon od, nad, pod, před

ČTENÍ

Čtenářský deník

Soustavný výcvik dobrého čtenáře

SLOH

Vyprávění – ústní – podle obrázku

Krátké ústní vypravování podle série obrázků – časová posloupnost

MATEMATIKA

Opakování násobilky a dělení čísly 7, 8, 9; pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem

Násobení a dělení násobků desíti 1, 10, 100 a přirozeným jednociferným číslem; písemné sčítání a odčítání do 1000

GEOMETRIE

Vzájemná poloha přímek v rovině – rovnoběžky

Přímky kolmé

PŘÍRODOVĚDA

OPAKOVÁNÍ

Živá a neživá příroda

Vývoj života- znaky, podmínky života

Životní cyklus v přírodě- u rostlin, živočichů, člověka

Rovnováha v přírodě, potravní řetězec

VLASTIVĚDA

OPAKOVÁNÍ

Vlast – poloha, přírodní charakter-typy krajin, podnebí

Mapa, globus, plán- světové strany

Barvy na mapě, značky, hranice, členění,

Místní kraj- mapa, města, povrch, region, okres, oblast

Týdenní plán 19. 9. – 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Abeceda, jména obecná a vlastní; opakování: délka samohlásek, uúů, dě, tě, ně, mě, uúů, dě,tě,ně,bě-bje,pě,vě-vje, mě Vyprávění – ústní – podle obrázku

MATEMATIKA

Opakování násobilky a dělení čísly 7, 8, 9; pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem

PŘÍRODOVĚDA

Životní cyklus v přírodě- u rostlin, živočichů, člověka

Rovnováha v přírodě, potravní řetězec

VLASTIVĚDA

Barvy na mapě, značky, hranice, členění,

Místní kraj- mapa, města, povrch, region, okres, oblast

V hodinách výtvarné výchovy se seznamuje nejen mezi sebou ve skupinkách, ale také s řadou výtvarných technik, prostředků kresby, grafiky, malby a možnostmi jejich kombinace. Jak výtvarně vyjádřit vlastní osobité vidění světa kolem sebe a pojetí krásna? Jak promítnou na papír své jedinečné vnímání, cítění a prožívání?

Na tyto otázky se pokusím společně se zájemci odpovědět ve výtvarném kroužku…

Budu se těšit na setkání. Ivana Foretková

Poučení žáků o bezpečnosti a chování ve škole a při školních akcí

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Ve čtvrté a páté třídě děti započaly školní rok tradiční a oblíbenou technikou barevné kresby na volně zpracované téma rodina a začarovaná rodina. Žáci šesté a sedmé třídy překvapí v českém jazyce paní učitelku svými vlastními osobitými výtvory, a to knižními záložkami. Děkuji dívkám ze sedmého ročníku za aktivní práci při laminování a ořezávání záložek.

Týdenní plán 12. 9. – 16. 9.

ČESKÝ JAZYK

Stavba slov -kořen, předponová, příponová část; opakování: tvrdé a měkké slabiky

Abeceda, jména obecná a vlastní; opakování: délka samohlásek, uúů, dě, tě, ně, mě

uúů, dě,tě,ně,bě-bje ,pě,vě-vje, mě

Vyprávění – ústní – podle obrázku

MATEMATIKA

Opakování násobilky a dělení čísly 3, 4, 6; pamětné sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu

Opakování násobilky a dělení čísly 7, 8, 9; pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem

Opakování – bod, úsečka, polopřímka, přímka, rovina Vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky

Vlastivěda

Vlast – poloha, přírodní charakter-typy krajin, podnebí

Mapa, globus, plán- světové strany

Barvy na mapě, značky, hranice, členění

Přírodověda

Živá a neživá příroda

Vývoj života- znaky, podmínky života

Životní cyklus v přírodě- u rostlin, živočichů, člověka

Výtvarné osvojování přírody

Techniky: kresba, malba, tisk, rytí, kolor

Náměty: přírodniny, zvířata, rostliny, lidé

Výtvarná beseda: Dětská kresba

6. a 7. ročník

Výtvarná výchova

VÝTVARNÉ OSVOJOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Techniky: kombinované techniky, kresby lavírovaná a kolorovaná, koláž

Náměty: lidské výtvory, stavby, zátiší, zastavěná krajina

Výtvarné umění: Pravěké umění

5.ročník

Umění a kultura

Výtvarná výchova

Výtvarné osvojování přírody

Techniky: kombinované techniky,kresba, malba, tisk,  kolor

Náměty: přírodní útvary, živočichové, plody, květiny, stromy

Výtvarná beseda: Naivní umění

DOBRÝ DEN, VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, DOVOLÍM SI VÁS PŘIVÍTAT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/202

Těším se na shledání a spolupráci. Mgr. Ivana Foretková, třídní učitelka

ORGANIZACE PRVNÍCH VÝUKOVÝCH DNŮ A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obědy ve školní jídelně budou od 2. 9., svačinky od pondělí 5. 9.

V pátek 2. 9. budou čtyři vyučovací hodiny, připravíme si pomůcky, sešity, učebnice, napíšeme si rozvrh hodin a v pondělí se již budeme učit podle rozvrhu!

INFO

První třídní schůzky proběhnou v úterý 13. 9. v 15:30 hodin – společná informativní schůzka.

Od konce listopadu – plavecký výcvik.

O prospěchu a chování budu informovat prostřednictvím bakaláře, pro úkoly a další informace bude zaveden Úkolníček.

Dále Vás prosím o zajištění balíčku hygienických kapesníků, popř. ručník, který je třeba pravidelně měnit. Dovolím si apelovat na CVIČEBNÍ ÚBOR, tzn. sportovní oblečení – odlišné od školního, obuv vhodnou do tělocvičny, nejlépe s bílou podrážkou.

Do výtvarné výchovy prosím o následující pomůcky:

Gumovou podložku, zástěrku, popř. plášť, barvy – vodové, temperové, štětce – ploché, kulaté,

pastelky, fixy, kelímky, voskovky, suché pastely – malá sada, hadřík, nůžky, lepidlo, plastelínu.

Standardní vybavení pouzdra a pomůcky na geometrii – pero, tužky č. 2, č. 3., kružítko (klasické, kovové), pravítko – trojúhelník, rovné pravítko, strouhátko, guma.

VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY PROSÍM OBALIT!

5. 9. – 9. 9. Týdenní plán

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Význam slov – slova souřadná, nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slova souznačná – synonyma, slova souzvučná – homonyma, slova opačného významu – antonyma

ČTENÍ

Seznámení s čítankou, zjištění úrovně čtení, rozdělení dětí do čtenářských skupin

SLOH

Fantastické prázdniny, vyprávění na dané téma, výběr vhodných výrazových prostředků

MATEMATIKA

Opakování násobilky a dělení čísly 1, 2, 5, 10, čtení a zápis čísel do 1000, porovnávání čísel

GEOMETRIE – Opakování – bod, úsečka, polopřímka, přímka, rovina

VLASTIVĚDA

Vlast – poloha, přírodní charakter – typy krajin, podnebí

PŘÍRODOVĚDA

Živá a neživá příroda

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6., 7. TŘÍDA

kombinovaná technika

Tematické plány – učivo čtvrtého ročníku:

Roční plán pro 4. ročník

Mluvnice

Září

1. Význam slov- slova souřadná, nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slova souznačná (synonyma), slova souzvučná (homonyma), slova opačného významu (antonyma)

2. Stavba slov -kořen, předponová, příponová část; opakování: tvrdé a měkké slabiky

3. Abeceda, jména obecná a vlastní; opakování: délka samohlásek, uúů, dě, tě, ně, mě

uúů, dě,tě,ně,bě-bje ,pě,vě-vje, mě

4. Rozlišování předložek a předpon od, nad, pod, před

Říjen

1. Předpony vz, roz, bez a předložka bez

2. Předpony ob, v, vy-vý; slova se skupinami bě/bje, pě, vě/vje

3. Slovo v jiném tvaru, slova příbuzná, základové slovo; opakování: znělé a neznělé souhlásky (spodoba)

4. Pravopis i/y po obojetné souhlásce B uvnitř slov

Listopad

1. Pravopis i/y po obojetné souhlásce L uvnitř slov

2. Pravopis i/y po obojetné souhlásce M uvnitř slov

3. Pravopis i/y po obojetné souhlásce P uvnitř slov

4. Pravopis i/y po obojetné souhlásce S uvnitř slov

Prosinec

1. Pravopis i/y po obojetné souhlásce V uprostřed slova

2. Pravopis i/y po obojetné souhlásce Z uprostřed slova

3. Slovní druhy – slova ohebná a neohebná

4. Slovesa- infinitiv, zvratné sloveso, jednoduchý a složený tvar slovesa

Leden

1. Časování sloves- osoba, číslo, čas); pravopis sloves v přítomném čase

2. Slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

3. Podstatná jména- pád, číslo, rod

4. Vzory podstatných jmen rodu středního, vzor město

Únor

1. Vzory podstatných jmen rodu středního, vzor moře

2. Vzory podstatných jmen rodu středního, vzor kuře

3. Vzory podstatných jmen rodu středního, vzor stavení

4. Vzory podstatných jmen rodu ženského, vzor žena

Březen

1. Vzory podstatných jmen rodu ženského, vzor růže

2. Vzory podstatných jmen rodu ženského, vzor píseň

3. Vzory podstatných jmen rodu ženského, vzor kost

4. Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzor pán

Duben

1. Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzor hrad

2. Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzor muž

3. Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzor stroj

4. Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzory předseda a soudce

Květen

1. Komplexní opakování vzorů rodu mužského, ženského, středního

2. Věta jednoduchá; práce s větou (základní skladební dvojice vyjádřený podmět a přísudek)

3. Souvětí; grafické znázornění, větný vzorec

4. Smysluplné uspořádání několika vět v souvětí a naopak; užití rozmanitých spojovacích výrazů

Červen

1. Komplexní opakování vyjmenovaných slov

2. Opakování: skloňování podstatných jmen

3. Opakování: časování sloves

4. Opakování: slovní druhy

Roční plán pro 4. ročník

Čtení

Září

1. Seznámení s čítankou, zjištění úrovně čtení, rozdělení dětí do čtenářských skupin

2. Rozvoj techniky hlasitého čtení, dnešní a dřívější učebnice

3. Čtenářský deník

4. Soustavný výcvik dobrého čtenáře

Říjen

1. Odstraňování nedostatků v plynulém čtení, knihy pro děti; výstavka – pohádky

2. Čtení se správnou intonací; literární žánr: pohádka

3. Správné dýchání při četbě -umělecký přednes – folklor, poezie

4. Práce s učebnicí pod vedením učitele – orientace v textu

Listopad

1. Správná artikulace, změny modulace hlasu

2. Zřetelné vyslovování koncovek

3.  Tvořivá práce s uměleckým textem – nácvik reprodukce

4. Bezchybné čtení koncovek

Prosinec

1. Knihy pro děti – výstavka – téma z přírody

2. Rozvoj techniky čtení – tiché čtení

3. Správný slovní přízvuk

4. Přízvuk na předložku

Leden

1. Uvědomělé čtení – orientace v textu (knižní vánoční dárky – výstavka)

2. Upevňování plynulého čtení

3. Reprodukce přečteného textu

4. Větný přízvuk, zkracování délky potřebné ke čtení

Únor

1. Knihy pro děti- výstavka – téma dětský hrdina

2. Srozumitelnost a hlasitost četby

3. Tiché čtení s porozuměním

4. Reprodukce textu

Březen

1. Knihy pro děti – výstavka – téma pověsti

2. Charakteristika postav

3. Zdokonalování plynulého čtení (regionální pověsti)

4. Zkracování fixační pauzy mezi slovy

Duben

1. Knihy pro děti – výstavka – téma povídka, z přírody

2. Přirozená intonace

3. Správné čtení předložkových výrazů

4. Divadlo – dramatizace

Květen

1. Knihy pro děti – výstavka – poezie pro děti

2. Výrazný přednes

3. Správné čtení mluvních taktů

4. Správná artikulace, důraz na srozumitelnost

Červen

1. Výstavka dětských časopisů – orientace v textu

2. Tvořivá práce s literárním textem

3. Individuální četba- návštěva knihovny

4. Ilustrace dětské knihy (výstavka)

Po celý školní rok práce se čtenářským deníkem, tvořivá práce s textem – čtenářské dílny.

Roční plán pro 4. ročník

Sloh

Září

1. Fantastické prázdniny; vyprávění na dané téma – výběr vhodných výrazových prostředků

2. Uspořádání vět (dějová posloupnost)

3. Vyprávění- ústní – podle obrázku

4. Krátké ústní vypravování podle série obrázků- časová posloupnost

Říjen

1. Ústní vypravování podle otázkové osnovy

2. Vypravování podle osnovy

3. Práce s textem – členění textu; Pravdivá příhoda z Trpaslicka

4. Sestavení jednoduché osnovy textu vypravování Psí vycházka

Listopad

1. Odpovědi na otázky na základě četby

2. Záznam poznatků a pozdější vypravování podle záznamu

3. Reprodukce zkrácená

4. Píšeme babičce; psaní dopisu včetně adresy

Prosinec

1. Umíte pozorovat – popis osoby – procvičování prostých popisů

2. Třezalka tečkovaná – popis věci a děje – procvičování prostých popisů

3. Moje hračka – popis věci a děje – procvičování prostých popisů

4. Herbář: popis činnosti – procvičování prostých popisů

Leden

1. Lidové tradice: popis děje na základě vlastní zkušenosti – procvičování prostých popisů

2. Hra se slovy: rozšiřování slovní zásoby, bohatost vyjadřování – Slohový úkol

3. Rychlá orientace v textu – hledáme slova (slovník)

4. Nehoda – vyprávění podle obrázkové osnovy

Únor

1. Rozhovor – základní formy společenského styku – telefonujeme

2. Výcvik ve výběru synonym, slova mnohoznačná

3. Spojování vět do souvětí a opačně (stylizační cvičení)

4. Tvorba vět, obměňování vět

Březen

1. Pozvánka, oznámení – formy společenského styku

2. Informativní sdělení – návod, vysvětlení

3. Zdvořilé jednání s ostatními – vyslovení nesouhlasu

4. Práce s pořekadly, úslovím

Duben

1. Hodně štěstí, zdraví – blahopřání -formy společenského styku

2. Těžký úkol – dopis – formy společenského styku

3. Rozlišování spisovných jazykových prostředků

4. Dramatizace: reakce v nezvyklé životní situaci

Květen

1. Práce s textem: obměny slov, vět, doplnění konce věty…

2. Nácvik souvislého mluvního projevu na určené téma

3. Hra se slovy: práce s rýmy

4. Telegram: reklama -stručnost vyjadřování – sestavování stručných telegramů

Červen

1. Zelená veverka – slohová pravidla

2. Vymysli příběh na 5 daných slov, konec příběhu obměň

3. Rozlišování řeči přímé, věty uvozovací – dramatizace jednoduchého příběhu

4. Tvé tajné přání – psaná formulace, rozlišování spisovných a nespisovných jazykových prostředků

Roční plán pro 4. ročník

Matematika

Září

1. Opakování násobilky a dělení čísly 1, 2, 5, 10; čtení a zápis čísel do 1000, porovnávání čísel

2. Opakování násobilky a dělení čísly 3, 4, 6; pamětné sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu

3. Opakování násobilky a dělení čísly 7, 8, 9; pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem

4. Násobení a dělení násobků desíti 1, 10, 100 a přirozeným jednociferným číslem; písemné sčítání a odčítání do 1000

Říjen

1. Zaokrouhlování přirozených čísel na 10, 100; písemné násobení do 1000

2. Přirozená čísla do 10 000 – porovnávání, číselná osa, zápis čísel

3. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu (3000+2000, 3200+2000, 3200+300, 2300+2100)

4. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem

Listopad

1. Násobení a dělení 1,10,100

2. Zaokrouhlování čísel na 10,100,1000

3. Násobení do sta mimo obor násobilky (velká násobilka)

4. Dělení do 100 mimo obor násobilky (velké dělení)

Prosinec

1. Dělení se zbytkem

2. Písemné dělení jednociferným dělitelem (639:3), (721:3)

3. Písemné dělení jednociferným dělitelem (183:9)

4. Písemné dělení jednociferným dělitelem (239:5)

Leden

1. Vícepočetní úkony, vlastnosti sčítání a odčítání

2. Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000

3. Písemné násobení do 10 000 jednociferným činitelem

4. Pamětné násobení a dělení násobků deseti a sta jednociferným číslem (3.60, 3.600, 180:3, 1800:3)

Únor

1. Číselný obor do 1 000 000, porovnávání čísel, čtení a zápis čísel

2. Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

3. Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000

4. Písemné násobení do 1 000 000 jednociferným i dvojciferným činitelem

Březen

1. Zaokrouhlování čísel na 10,100,1000,10 000; odhad

2. Aritmetické  zákony: a.0=0, a.b= c, b.a=c, a.(b.c)= (a.b).c

3. Rozklad čísla v desítkové soustavě

4. Aritmetické  zákony:  a.(b.c)= (a.b).c,  a. (b+c)= (a.b)+(a.c)

Duben

1. Řešení slovních úloh s jedním i více výpočty (jednoduché a složené)

2. Jednotky hmotnosti

3. Jednotky délky

4. Jednotky objemu

Květen

1. Jednotky času

2. Zlomky – celek, část – zlomek

3. Zlomky – čitatel, zlomková čára, jmenovatel

4. Zlomky – polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina, zápis zlomků, čtení zlomku, určení zlomku z daného čísla

Červen

1. Rovnice a nerovnice, jejich řešení s použitím číselné osy

2. Doplňování a sestavování tabulek s početními operacemi

3. Data, neúplné číselné řady, vzory, číselné kódy, pyramidy, řetízky

4. Odhad a kontrola výsledku, matematické hry a hlavolamy

Roční plán pro 4. ročník

Geometrie

Září

1. Opakování – bod, úsečka, polopřímka, přímka, rovina

2. Vzájemná poloha přímek v rovině – různoběžky

3. Vzájemná poloha přímek v rovině – rovnoběžky

4. Přímky kolmé

Říjen

1. Rýsování kolmic

2. Rýsování kolmic procházejících daným bodem

3. Rýsování rovnoběžek

4. Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem

Listopad

1. Rýsování kolmých a rovnoběžných přímek

2. Pravý úhel- pravoúhlý trojúhelník

3. Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

4. Opakování, orientace v rovině

Prosinec

1. Rovnoběžky, kolmice

2. Obdélník, čtverec

3. Kružnice, kruh- střed, poloměr

4. Rýsujeme trojúhelník

Leden

1. Trojúhelníková nerovnost

2. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

3. Osa úsečky, střed úsečky

4. Rýsujeme obdélník, čtverec

Únor

1. Obvod trojúhelníku

2. Útvary souměrné podle osy

3. Obvod obdélníku

4. Obvod čtverce

Březen

1. Opakování – rovinné útvary

2. Obdélník, čtverec

3. Rovnoběžníky

4. Rýsujeme rovnoběžník

Duben

1. Obsah obdélníku

2. Obsah čtverce

3. Obsah obdélníku, čtverce- procvičování

4. Jednotky obsahu

Květen

1. Opakování – konstrukce rovnoběžek, kolmic, kružnic, trojúhelníku, čtverce, obdélníku

2. Grafický součet úseček

3. Grafický rozdíl úseček

4. Grafický násobek úsečky

Červen

1. Povrch krychle, síť krychle, výpočet povrchu krychle

2. Povrch kvádru, síť kvádru, výpočet povrchu kvádru

3. Opakování – jednotky délky, jednotky obsahu

4. Opakování – rovinné a prostorové útvary

Roční plán pro 4. ročník

Vlastivěda

Září

1. Vlast – poloha, přírodní charakter-typy krajin, podnebí

2. Mapa, globus, plán- světové strany

3. Barvy na mapě, značky, hranice, členění,

4. Místní kraj- mapa, města, povrch, region, okres, oblast

Říjen

1. Přírodní, historické, zemědělské a průmyslové zvláštnosti regionu

2. Sousední státy, poloha ČR v Evropě

3. Pohraniční pohoří -nejvyšší hory

4. Vnitřní pohoří, nížiny

Listopad

1. Vodstvo- povodí řek

2. Vodstvo- stojaté vody- přírodní a umělé nádrže

3. Lidská sídla (vesnice, města), doprava

4. Praha

Prosinec

1. Česká města

2. Moravská a slezská města

3. Typy krajin- zemědělské, průmyslové a rekreační oblasti, lesy

4. Bohatství země- nerostné bohatství, suroviny

Leden

1. Dary země- plodiny

2. Památná místa, kulturní památky

3. Symboly ČR, svátky

4. Státní instituce, prezident, osobnosti kulturního a společenského života

Únor

1. Obrazy z českých dějin; časová osa

2. Nejstarší osídlení naší vlasti

3. Lovci mamutů-pokračování

4. Způsob života Slovanů

Březen

1. Velkomoravská říše, počátky křesťanství, Cyril a Metoděj

2. Staré pověsti české

3. Přemyslovská knížata Svatý Václav

4. České království

Duben

1. Říše posledních Přemyslovců

2. Lucemburkové

3. Vláda Karla IV.

4. Život ve středověké vsi, městě, klášteře, na hradě

Květen

1. Jan Hus, husitství

2. Husitské zbraně, Jiří z Poděbrad

3. Jagellonci, nástup Habsburků- císař Rudolf II.

4. Bílá hora, J. A. Komenský

Červen

1. Mezilidské vztahy, demokracie, práva a povinnosti žáka, pravidla dialogu

2. Práva dítěte, lidská práva, protiprávní jednání, ochrana osob, majetku

3. Formy vlastnictví, peníze – efektivní hospodaření, hmotný a nehmotný majetek

4. Globální problémy v přírodě i společnosti, životní prostředí v obci

Roční plán pro 4. ročník

Přírodověda

Září

1. Živá a neživá příroda

2. Vývoj života- znaky, podmínky života

3. Životní cyklus v přírodě- u rostlin, živočichů, člověka

4. Rovnováha v přírodě, potravní řetězec

Říjen

1. Voda – výskyt, skupenství, vlastnosti                                      

2. Vzduch – složení, proudění                                                    

3. Vlastnosti hornin, nerostů, půdy                                           

4. Slunce – Země – vesmír , střídání dne a noci, ročních dob                                   

Listopad

1. Živočichové a rostliny na podzim

2. Třídění hub, části těla, rozmnožování

3. Třídění rostlin, výživa rostlin

4. Třídění živočichů

Prosinec

1. Stavba těla rostlin, živočichů

2. Rostliny a živočichové v zimě

3. Význam rostlin a živočichů v přírodě, jejich význam pro člověka

4. Přizpůsobování rostlin a živočichů podmínkám prostředí

Leden

1. Rostliny- kulturní, volně rostoucí, jedovaté, léčivky, chráněné, plevely

2. Živočichové: domácí a hospodářská zvířata, volně žijící, škůdci, jedovatí, užiteční, chránění,

exotičtí

3. Vlastnosti látek: pokusy, měření

4. Magnet, magnetická síla, kompas

Únor

1. Život v lese -druhy lesa, patra lesa

2. Lesní rostliny a živočichové

3. Les během roku, význam pro člověka

4. Přírodní společenstva na jaře

Březen

1. Život na louce

2. Luční živočichové a rostliny

3. Život na poli

4. Polní živočichové a rostliny

Duben

1. Život u vody stojaté a tekoucí

2. Živočichové a rostliny žijící u vody a ve vodě stojaté

3. Život u lidských obydlí

4. Živočichové a rostliny u lidských příbytků

Květen

1. Domácí zvířata -chov, etologie

2. Přírodní společenstva v létě

3. Význam přírodních celků pro člověka (lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství)

4. Vliv člověka na přírodní společenstva, chování v přírodě

Červen

1. Vztah člověka a prostředí, jeho ochrana- rezervace, národní parky, chráněná území

2. Výchova ke zdraví – základy první pomoci, prevence úrazů

3. Poskytnutí první pomoci

4. Chování v krizových situacích

Roční práce – výroba herbáře.

Roční plán pro 4. ročník 2020/21

Umění a kultura

Chytil jsem motýla – zahynul. Utrhl jsem květinu – zvadla. Poznal jsem, že všeho, co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

Výtvarná výchova

Výtvarné osvojování přírody

Techniky: kresba, malba, tisk, rytí, kolor

Náměty: přírodniny, zvířata, rostliny, lidé

Výtvarná beseda: Dětská kresba

Tématické práce

Techniky: kresba suchá, mokrá, malba, komb. techniky

Náměty: ze života dětí, dospělých, ilustrace, z minulosti

Výtvarná beseda: Ilustrátoři dětské knihy (R. Pilař, M. Nesvadba)

Výtvarné osvojování předmětů

Techniky: koláž, kresba, lavírovaná kresba, rezerváž, frotáž, koláž, monotyp, ryt

Náměty: předměty denní potřeby, přístroje, nástroje, stroje, architektura

Výtvarná beseda: Ilustrátoři dětské knihy (J. Paleček, J. Kudláček)

Plošná výtvarná tvorba

Techniky: frotáž, tisk, vitráž, rezerváž, malba

Náměty: figurální tvorba, architektura, parafráze uměleckého díla, výřezy, zvětšování

Výtvarná beseda: Ilustrátoři dětské knihy( V. Kabát….)

Práce barvou

Techniky: malba temperou, akryláty, vodovkou, suchým pastelem, kvaš

Náměty: hra s bar.skvrnou, jazyk barev. kontrast, harmonie, přírodní motivy, svět barevně naruby

Výtvarná beseda: Ilustrátoři dětské knihy (J. Šalamoun, J. Kalousek)

Poznávání výrazových prostředků linie

Techniky: mokrá a suchá kresba, modelování, tisk, proškrabávání

Náměty: hra s linií, náhodou, přírodniny, abstrakce, svět bodů a čar

Výtvarná beseda: Druhy výtvarného umění- malířství

Prostorová výtvarná forma, objem jako výtvarný prostředek

Techniky: práce s hlínou, modelínou, kašírování, origami, lepení, konstruování

Náměty: reliéf, kachek, konstrukce, objekty, makety, prostorové útvary

Výtvarná beseda: Druhy výtvarného umění- sochařství

Výtvarné osvojování sebe sama i jiných lidí

Techniky: kresba, malba, koláž, mozaika, tisk, kombin. techniky

Náměty: podoby tváře, tělo, pohyb, nálady, myšlenky, přepis vjemů

Výtvarná beseda: Druhy výtvarného umění grafika- základní druhy a techniky

Práce v materiálu

Techniky: práce s těstem, moduritem, hlínou, přírodním materiálem, papírem, textilem, sádrou….

Náměty: mozaika, niťák, tkaní, drhání, vyšívání, kašírování, rytí

Výtvarná beseda: Druhy výtvarného umění-architektura, užité umění

Dekorativní práce

Techniky: tiskátka, malba, kolorovaná kresba, koláž, kombinované techniky

Náměty: lidová keramika, návrhy textilií, tvarový a barevný rytmus, dekorativní, geometrické nebostylizované přírodní a věcné prvky v pásu nebo ploše

Výtvarná beseda: Návštěva galerie či výstavy

Vyučující:

Mgr. Ivana Foretková, DiS. – třídní učitelka, český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova –

Tereza Zvařičová – výtvarná výchova

Mgr., Bc. Jana Houdková – angličtina

Mgr., Bc. Alena Grossová – hudební výchova

Mgr. Pavel Hýbl – tělesná výchova, pracovní

Mgr. Martin Mišan – informatika