ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

Týdenní plán učiva od 30. 3. do 3. 4. 2020

Hlavním úkolem pro tento týden bude naučit se vyjmenovat slovní druhy a v matematice vyvodit a naučit se násobky čísla 3.

 • Český jazyk: opakování a procvičování tvrdých a měkkých slabik. Každý den si udělejte jedno cvičení, zde je odkaz na on line cvičení:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky . Děti mají pracovní sešit,,Tvrdé a měkké slabiky” ze str. 20 vypracujte cv. 1,2,3.
 • V učebnici na str. 76 cv. 1 – nejdřív přečtěte, odůvodněte pravopis psaní párových souhlásek. Pak napište jako diktát, nadiktujte jen 4 věty, další den zbývající 4 věty.  Cv. 3 doplňte slabiky bě, pě, vě, mě a opište do sešitu.Cv. 4 přečti, doplň a 4 věty opiš.
 • Přehled slovních druhů je na str. 78. je potřeba, aby si je děti několikrát přečetly a postupně se je naučily zpaměti vyjmenovat.To nám pro tento týden stačí.
 • Matematika: vyvození násobků čísla 3, můžete zase použít fazole, korálky… Příklad: ,,Utvoř dvě hromádky po třech fazolkách. Kolik máš celkem fazolí? Zapiš pomocí násobilky 2 . 3 = 6. ” Takto vyvoďte i ostatní příklady.
 • PS str. 23 cv. 1, 2, 3. Násobky si vypište na proužek papíru, rozstříhejte a skládejte, přiřazujte k příkladům.Cv. 4- slovní úlohu je třeba s dětmi důkladně přečíst, rozebrat co víme, co musíme vypočítat. Do násobilkového deníčku si napište násobky a příklady, jako u dvojky. Násobky se musí naučit zpaměti!!
 • PS str. 24 cv. 1 opiš do sešitu a vypočítej.Cv. 2 – odpočítej si násobky na prstech, až dojdeš k danému číslu zapiš. U dalších cvičení této strany postupujte dle zadání. Pozor na cv. 9, zopakujte si pravidlo počítání příkladů se závorkami.Vyvození a procvičování násobilky najdete i zde:https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3
 • Prvouka: učebnice str. 46: 20. březen – den jarní rovnodennosti, nauč se poznávat jarní květiny. PS str. 58
 • Písanka str. 6, 7, 8
 • Každý den si čtěte!!!
 • V případě nejasností se na mne kdykoliv obraťte, telefon i email znáte. Děkuji Vám za spolupráci.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí pedagogické rady konané ve středu 25. 3. 2020 Vám bude od pondělí 30. 3. 2020 zasílán harmonogram výuky na daný týden.

Vždy v pondělí naleznete uvedené učivo na stránkách vaší třídy.

Po uplynutí tohoto „výukového“ týdne Vás prosím o Vaši zpětnou vazbu a hodnocení k jednotlivým předmětům, kdy ke každému předmětu vyberete jen jednu možnost, a to:

 1. Učivo zvládl ( a ) bez obtíží.
 2. Učivo zvládl ( a ) s menšími obtížemi.
 3. Učivo zvládl (a ) s obtížemi.
 4. Učivo zvládl ( a ) s velkými obtížemi.
 5. Učivo nezvládl ( a ). ( zde napište, prosím, důvod, např. neporozuměl učivu, nestihl ( a ) vypracovat a přesouvá se na další týden, byl ( a ), nemocný ( á ), aj.

Váš zpětný e- mail odešlete 1x za týden vždy následující  pondělí do 18.00 hodin na adresu:

balvanova@zsjindrichov.cz

 Příklad zpětné vazby :

 Výukový týden od 30.3. – 3.4.2020                                         Jméno dítěte:

ČJ: učivo jsme zvládli bez obtíží

M: učivo jsme zvládli bez obtíží

Prv: učivo jsme zvládli bez obtíží

 Děkuji a pevně věřím, že takto předávaná zpětná vazba od Vás nám umožní domácí vzdělávání našich dětí zvládnout.

 

Týdenní plán učiva od 23. 3. do 27. 3. 2020

Nejdřív mi dovolte, abych vám poděkovala za to, jak s dětmi zodpovědně pracujete a plníte zadané úkoly. Tento týden budeme jen procvičovat, nové učivo si necháme až na příští týden. Hlavně v matematice je třeba, aby si děti zautomatizovaly násobilku a dělení dvěma. Některé děti nemají doma učebnici ČJ, zítra půjdu do školy a pokusím se vám všechno nějak doručit, třeba nechám viset tašku na brance… Přidám tam i sešity, do kterých můžete trénovat opis a diktát, přepis sloupečků atd.

 • Český jazyk:  učebnice str. 72 cv. 1 – vypište slova s ě a podtrhněte dě, tě, ně. Na str. 73 cv. 4- pracujte dle zadání, nadiktovat stačí 4 věty, cvičení 6 a 8 pište do cvičného sešitu. Ze strany 74 přečtěte cv. 1, tři věty opište do sešitu, cv. 2 – složte alespoň 5 slov a napište.  PS str. 17, 18. Ústně si procvičte abecedu, rozdělení slabik.
 • Matematika:procvičujte násobky 2, vyhledávejte mezi různými čísly, přiřazujte násobek k příkladu. Děti si mohou vyrobit násobilkové pexeso : na čtverečky papíru napíší zvlášť násobky a zvlášť příklady, pak otočí a hledají dvojici příklad – násobek. V PS na str. 20 jsou slovní úlohy, zde budou děti potřebovat vaši pomoc, je potřeba dobře přečíst úlohu a ujasnit si, co víme, co máme vypočítat. U cvičení 5 připomenout, že u dělení provádíme zkoušku násobením. Pozor na cvičení 9 – několikrát méně- musíme dělit, dvakrát méně dělíme dvěma. Str. 21, zopakujte pojem strana, vrchol. Str. 22 – prosím vysvětlete co je polovina, jak se vypočítá- dělíme 2.
 • Každý den alespoň 10 minut nahlas číst !
 • Toto je učivo na celý týden, rozvrhněte ho dětem rovnoměrně, když něco nestihnete, nevadí. V případě nejasností mě kontaktujte na adrese balvanova@zsjindrichov.cz

Procvičovat násobilku, dělení a učivo českého jazyka můžete i na těchto stránkách.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

Týdenní plán učiva od 16. 3. do 20. 3. 2020

 • Český jazyk : – opakování učiva o párových souhláskách PS str. 13,     psaní slov se slabikami dě, tě, ně PS str. 14, 15,psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě PS str. 16
 • Matematika: – opakování  numerace do 100 s přechodem desítky ,      procvičovat násobky čísla 2, znázornění násobení ve čtvercové síti PS str. 16, 17                                                                                             
 • nové učivo – vyvození dělení – vyvodit na drobných předmětech (fazole- 20 fazolí rozděl po čtyřech, kolik hromádek jsi udělal, zapiš 20 : 4 = 5 ) PS str. 18,dělení dvěma PS str. 19                                                                                     
 • Každý den by si měly děti nahlas číst, doma mají knihu z knihovny
 • http://www.rysava.websnadno.cz/ zde můžete procvičovat učivo druhého ročníku, děti to znají, dělali jsme ve škole

Týdenní plán učiva od 2. 3. do 6. 3. 2020

 • Český jazyk: párové souhlásky
 • Matematika: vyvození násobilky
 • Prvouka: povolání

Ve středu 4. 3. jedeme do Slezského zemského muzea do Opavy. Odjíždíme v 8:00 hodin od školy. Předpokládaný návrat je asi kolem 12:30 hodin, děti stihnou oběd i autobus.

Týdenní plán učiva od 17. 2. do 21. 2. 2020

 • Český jazyk: psaní p-b, t-d, s-z uprostřed a na konci slova
 • Matematika: numerace do 100, slovní úlohy, rýsování úseček dané délky
 • Prvouka: kalendář, měsíce, části dne

Týdenní plán učiva od 10. 2. do 14. 2. 2020

 • Český jazyk: párové souhlásky uprostřed a na konci slova
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zdravý životní styl

Týdenní plán učiva od 3. 2. do 7. 2. 2020

 • Český jazyk: procvičování souhlásek
 • Matematika: numerace do 100 s přechodem desítky
 • Prvouka: zdraví a nemoc

Přeji dětem hodně úspěchů do druhého ploletí.

Týdenní plán učiva od 20. 1. do 24. 1. 2020

 • Český jazyk: procvičování tvrdých a měkkých slabik
 • Matematika: sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Prvouka: lidské tělo

Týdenní plán učiva od 13. 1. do 17. 1. 2020

 • Český jazyk: vyvození měkkých souhlásek
 • Matematika: numerace do 100 s přechodem
 • Prvouka: zimní sporty

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2020 popřála především mnoho zdraví, spokojenosti a trpělivosti se svými dětmi. 

Malé ohlédnutí za uplynulými dny:

Vánočním posezením a krásným kytarovým koncertem Jarouška Macha jsme se rozloučili se starým rokem.

Četli jsme ve školní knihovně

Ukončili jsme první plavecký výcvik. Musím říct, že všechny děti byly statečné a i přes prvotní strach z vody si nakonec plavání užívaly .

Navštívil nás Mikuláš se svou družinou

Týdenní plán od 16. 12. do 20. 12. 2019

 • Český jazyk: tvrdé souhlásky
 • Matematika: odčítání od celých desítek
 • Prvouka: vánoční zvyky a tradice
 • Ve čtvrtek vystupují děti na koncertě v kostele. Sraz bude v 15:30 hodin v šatně na malé budově. Koncetr začíná v 16:00 hodin. Prosím, dejte dětem teplé oblečení, v kostele je zima.

Týdenní plán od 9. 12. do 14. 12. 2019

 • Český jazyk: vyvození tvrdých souhlásek
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zima, příznaky, počasí

Týdenní plán od 25. 11. do 29. 11. 2019

 • Český jazyk: psaní ú,ů
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: místo, kde žijeme

Týdenní plán od 18. 11. do 22. 11. 2019

 • Český jazyk: samohlásky krátké, dlouhé
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: péče o domácí mazlíčky

POZOR! VE STŘEDU JEDEME NA PLAVÁNÍ!!

Ve čtvrtek 21. 11. se konají třídní schůzky od 15:00 do 17:00 hodin

Týdenní plán od 11. 11. do 15. 11. 2019

 • Český jazyk: rozdělení hlásek
 • Matematika: číselná řada do 100
 • Prvouka: rodina, přibuzní

Týdenní plán od 4. 11. do 8. 11. 2019

 • Český jazyk: slova souznačná, mnohoznačná
 • Matematika: numerace do dvaceti s přechodem
 • Prvouka: shrnutí učiva o podzimu

Týdenní plán od 21. 10. do 25. 10. 2019

 • Český jazyk: význam slov- slova souznačná,protikladná
 • Matematika: numerace do dvaceti s přechodem desítky
 • Prvouka: podzimní ovoce, zelenina, třídění

Chválím druháčky za plnění domácích i dobrovolných úkolů.Jsou moc šikovní a pilní.

Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10. 2019

 • Český jazyk: slovo ve větě, pořádek slov
 • Matematika: odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, rozklady čísel
 • Prvouka: význam lesa

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 mají žáci ředitelské volno!

Týdenní plán od 7. 10. do 11. 10. 2019

 • Český jazyk: druhy vět
 • Matematika: vyvození odčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: zvířata na podzim

Týdenní plán od 30. 9. do 4. 10. 2019

 • Český jazyk: pořádek vět, vyvození druhů vět
 • Matematika: sčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: podzimní les

Podzimní vycházka se nám vydařila.

Plán učiva od 23. 9. do 27. 9. 2019

 • Český jazyk: abeceda, řazení slov podle abecedy
 • Matematika: přičítání k číslu 7, slovní úlohy
 • Prvouka: podzim

Plán učiva od 16. 9. do 20. 9. 2019

 • Český jazyk: Abeceda
 • Matematika: přičítání k 8
 • Prvouka: bezpečnost při cestě do školy

Plán učiva od 9. 9. do 13. 9. 2019

 • Český jazyk: věta, slovo slabika
 • Matematika: vyvození sčítání do 20 s přechodem desítky
 • Prvouka: škola a okolí

Děkuji rodičům za květinky, v pondělí si je s dětmi společně zasadíme a založíme si květinový koutek, snad se bude rostlinkám dařit!

Hola, hola, škola   v o l á   !!!

Prázdniny jsou fuč a před námi je nový školní rok. Jak se těšíte? Já moc!

Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali do nového roku hodně sil. Přeji vám, aby se vám ve druhé třídě líbilo a dařilo!

Sejdeme se 2. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Mgr. Alžběta Balvanová, třídní učitelka

POMŮCKY DO 2. TŘÍDY:

 •  vybavené pouzdro : pastelky,2 tužky, pero, guma, strouhátko, dvojbarevná tužka
 • Do Vv a Pč : barvy vodové, štětec č. 8, tuš černou, voskovky, modelínu, lepidlo, nůžky, zástěrku, barevné papíry
 • Do Tv : tepláková souprava, cvičky, sportovní obuv na venkovní hřiště
 • Obaly na sešity 7, obaly na učebnice – VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY MUSÍ BÝT OBALENY
 • Dále : trojúhelníkové pravítko, fólie malá, velká, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

Informace pro rodiče :

 • obědy se budou vydávat od úterý 3.9.2019 ( kdo není přihlášený a má zájem, nechť takto učiní u paní Hanslíkové )
 • svačinky se budou vydáva až od pondělí 9.9.2019
 • první informativní společná třídní schůzka bude 10. 9. 2019 v 16:00 hodin ve školní jídelně
 • v prvním týdnu  bude vyučování končit 11.15 hodin

Uložit